Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Unlocking novel product possibilities and barriers for commercial utilization of whitefish residual raw materials onboard factory trawler

Alternativ tittel: Utløsing av nye produktmuligheter og barrierer for kommersiell utnyttelse av restråstoff ombord på fabrikktrålere innen hvitfisksektoren

Tildelt: kr 16,0 mill.

Norske fabrikktrålere innen hvitfisksektoren produserte 174 000 tonn med restråstoff (hode, rygg, skinn, slo og kutt) i 2016. Av dette ble kun 6% anvendt grunnet mangel på økonomiske insentiver og anvendelig teknologi ombord i båtene. Dagens utnyttelse av restråstoffet er begrenset til produksjon av et lavkost presskakemel der vannfasen (limvannet) med høyt innhold av protein og andre viktige næringskomponenter er kastet sammen med fiskeoljen. Restråstoffet fra prosessering av hvitfisk har næringsmiddelkvalitet og et stort potensiale for verdiskapning gjennom utvikling av nye produkter. Prosjektet har som målsetning å utvikle kostnadseffektiv prosessteknologi og nye næringsmiddelprodukter basert på 100% utnyttelse av restråstoffet. Prosesslinjen og energiutnyttelsen ombord i en hvitfisktråler vil bli optimalisert. Ombord håndtering og videre raffinering og stabilisering av de primære produktene fiskeproteinpulver, vannløselige komponenter og bein vil bli studert relatert til utvikling av helsekost, funksjonelle næringsmiddelingredienser og teksturerte produkter. Bioaktiviteten i nye modell-produkter vil bli dokumentert gjennom laboratorietester og i muse- og rotteforsøk. Kombinert med fysisk, kjemisk, sensorisk og ernæringsmessig dokumentasjon vil det bli laget en strategi for utvikling av helsepåstander i nært samarbeid med industrien. Kunnskap utviklet i prosjektet vil danne grunnlag for nye produktmuligheter med merverdi og fjerne tekniske og økonomiske barrierer for utnyttelse av restråstoffet. Dette vil danne grunnlag for nye forretningsmuligheter som kan videreutvikles gjennom fremtidige markeds- og produksjonsstrategier og innovasjonsprosjekter.

The Norwegian whitefish factory vessels generated 174 000 tons of residual raw materials (head, backbone, skin, viscera and trimmings) in 2016. Of this only 6% was utilized due to lack of economic incentives and viable technology onboard. Present utilization of the residuals is limited to the manufacture of a low-value presscake fishmeal where the nutritious and high protein water-phase (stickwater) is discarded together with the fish oil. The whitefish residuals have food grade quality, and a large potential for value creation through development of new products. The project aims to develop cost effective process technology and novel food products based on 100% utilization of the whitefish residuals. The processing line and energy utilization onboard a whitefish trawler will be optimized. Onboard handling and further refining and stabilization of the primary products fish protein powder, water-soluble compounds and bones will be studied related to development of health and functional food ingredients and formulated texturized products. Bioactivity of prototype products will be documented in vitro and in rat and mouse model studies. Combined with physical, chemical, sensory and nutrition documentation a health claim strategy will be developed in close collaboration with industry partners. The knowledge developed in the project will create new added value product possibilities and remove technical and economic barriers for utilization of the residuals. This will create new business opportunities that may be implemented in future market and manufacturing strategies and innovation projects.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø