Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The flowers and the bees - Solutions and tools for integrated sustainable planning to safeguard biodiversity in urban landscapes

Alternativ tittel: Blomster og bier- løsninger og verktøy for å ivareta biologisk mangfold i en integrert og bærekraftig byplanlegging

Tildelt: kr 8,4 mill.

BE(E) DIVERSE skal undersøke effekter av urbanisering på utbredelse, biomangfold og samspillet av planter og pollinatorer i kulturlandskap. I prosjektet fokusere vi på blomsterenger fordi de er spesielt viktige leveområder for pollinatorer og planter. Blomsterenger er imidlertid svært sjeldne, og vi har derfor undersøkt om det finnes andre mer vanlige leveområder for artene som er tilknyttet blomsterengene. Vi har funnet ut at veikanter er spesielt artsrike og har mange plantearter som er spesielt tilknyttet blomsterenger. Veikanter er betydelig mer vanlige i bynære kulturlandskap enn blomsterenger og kan derfor fungere som viktige alternative leveområder for planter tilknyttet blomsterenger. Vi har kartlagt pollinatorer og blomsterressurser i blomsterenger og nærliggende veikanter i områder som er svært urbanisert til lite urbanisert. Resultatene viser at det er ulike arter av pollinatorer og blomstrende planter i byen sammenlignet med lite urbaniserte rurale områder rundt. Men, både i byen og i rurale områder finnes det veikanter og blomsterenger som fungere som gode leveområder for pollinatorene. Dette betyr at om veikanter og blomsterenger blir skjøttet på riktig måte kan de bidra til å ivareta biodiversiteten av pollinatorer både i områder som er sterkt urbanisert og landskapet rundt byene. For å undersøke samspillet mellom plantearter og pollinatorer i veikanter og blomsterenger har vi også undersøkt mengden av blomster gjennom sommeren, hvilken planteart pollinatorene besøker og samlet inn pollen fra insektene. Vi fant at 29 pollinatorer besøkte planter fra 38 forskjellige slekter og familier i landskapet. Selv om den totale rikdom av planter var lik mellom blomsterenger og veikanter, var det dobbelt så mange pollinatorer i blomsterengene i forhold til veikantene og også dobbelt så mange interaksjoner mellom planter og pollinatorer. Det var særlig parasittiske og solitære bier som foretrakk enga fremfor veikanter. Dataene skal nå brukes til å undersøke om samspillet mellom planter og insekter varierer med urbaniseringsgraden, leveområdet, funksjonell trekk til artene eller tilgang på blomsterarter. Vi har etablert et felt eksperiment hvor vi skal undersøke hvordan man kan etablere nye arealer med et høyt mangfold av planter på en best mulig måte. Dette forsøket skal foregå enda ett år før vi ser resultater. Prosjektet omfatter også hvor stor grad man tar hensyn til det biologiske mangfoldet i planlegging og utførelse av byutvikling og betydningen av urbant landbruk for biologisk mangfold. Vi studere nærmere den politiske behandlingen av utbyggingsområdet Øvre Rotvoll som beskrives av utbygger som en bie vennlig boligområde, de sosiale prosessene rundt den artsrike slåtteenga Grønlia, som ligger midt i bybebyggelsen på Lade i Trondheim og et andelslandbruk som ligger i sentrum av Trondheim. Nettside på norsk og engelsk er oppdaterte og beskriver prosjektet, samarbeidspartnere og aktiviteter. https://www.nibio.no/prosjekter/bee-diverse

Semi-natural grasslands are biodiversity hotspot habitats for plants and pollinators but are under pressure due to urbanisation. The interaction between species are the foundation of ecosystem functions and services, such as pollination. In order to safeguard the biodiversity and ecological functions in these habitats, we need knowledge on how urbanisation processes influence the distribution and interaction of species and which habitats can act as stepping stones in the landscape. There is a call for development of tools that assist practitioners and policy makers to incorporate knowlege on the effect of urbanisation on biodiversity in planning processes. Main objective of this interdisciplinary project is therefore to provide knowledge that will be used in land use planning for maintaining and restoring biodiversity of plants and pollinators, and their interactions as an important ecosystem service in cultural landscapes during urbanisation. WP1: Establishing knowledge base on the role of biodiversity and pollinators in contemporary urban land use planning processes and land use practices. WP2: Map and model biodiversity to explore the relationship between urbanisation and biodiversity of plants and pollinators. WP3: Examine how pollinator-plant interactions and pollinator service are affected by urbanisation and develop an efficient way of establishing new species rich areas by facilitating establishment of plant species from local semi-natural grasslands. WP4: Develop easily understandable maps of ecological features, patterns and processes that can be used as tools in urban planning to safeguard biodiversity. Opportunities and challanges with implementing such tools in land use planning will be discussed and evaluated. We will cooperate closely with hands-on management authorities and stakeholders and the projects scientific output from natural and social sciences will provide an integrated foundation for land use planning.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling