Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles - Engineering the sensory quality of marine ingredients using "marine sensory enzymes"

Alternativ tittel: aMASE

Tildelt: kr 12,1 mill.

Å skreddersy enzymer for en voksende biobasert industri er nøkkelen for å utvikle bransjen og skape verdier av biologiske ressurser i bioøkonomisk sammenheng. Det siste tiåret har marin sektor vist stor fremgang i å lage marine ingredienser, slik som peptider og oljer, fra industriell bioprosessering av marint restråstoff. Disse marine ingrediensene bevarer næringskvaliteten, mens deres sensoriske kvalitet forhindrer en realisering av verdifulle høy-kvalitets produkter for humant konsum. Lukt fra de marine ingrediensene ses på som den biologiske hovedutfordringen, og må løses for å nå sitt fulle økonomiske potensial i sektoren. I dette prosjektet blir enzymer utforsket for å overvinne de nevnte biologiske og økonomiske barrierene. Fra åpne databaser, metagenomer og positive kloner fra biblioteker, har vi utført bioinformatiske analyserer av enzymkandidater. Mer enn 65 enzymer har inngått i en arbeidslinje som kobler alle aspekter i verdikjeden fra identifisering og karakterisering av enzymer, til rekombinant produksjon og pilottesting under industrielle betingelser. De mest lovende kandidatenzymene gjennomgikk en bred biokjemisk og biofysisk karakterisering ved bruk av moderne metoder. Tre kandidatenzymer ble testet i kontekst av marine peptider og den kjemiske reaksjonen ble konseptuelt demonstrert. Et av disse enzymene videreutvikles for å tilpasses bedre de industrielle betingelsene. Dersom vi lykkes, vil enzymene kunne muliggjøre en full kommersiell utnyttelse av restråstoff fra havbruk og fiskeri og øke verdiskapning, og bidra til å bygge en bærekraftig og lønnsom bioøkonomi.

Tailoring enzymes for the emerging biotechnology industry will be key to further development and value creation of biological resources in the bio-economy era. The last decades, the marine sector has shown great progress in generating marine ingredients, such as peptides and oils, from industrial bioprocessing of fish biomass. The marine ingredients maintain a high nutritional quality, but suffer from sensory qualities that prevent a commercial realization of high-value and high-quality products for human consumption. The fish-like odour of marine ingredients is considered the main biological barrier to reach the full economic potential in the bio-based marine sector. In the proposed project, enzymes will be explored to overcome the abovementioned biological and economic barriers. The enzymes will feed into an established enzyme discovery workflow covering all aspects of the value chain from identification of genes, to recombinant production and validation by pilot trials in industrial settings. If successful, the enzymes will allow a full commercial utilization of bio-based residual raw materials from the aquaculture and increase value creation, ultimately promoting a sustainable and profitable bio-economy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping