Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

BROHODE HAVBRUK 2050 - en regional kunnskapsplattform for effektiv utnyttelse av teknologikompetanse i havbruksnæring

Alternativ tittel: BRIDGEHEAD AQUACULTURE 2050 - a regional knowledge platform to efficiently exploit technological expertise in the aquaculture sector

Tildelt: kr 22,6 mill.

Brohode havbruk 2050 skal gjøre havbruksnæringa bedre rustet for framtida. Nøkkelen er Midt-Norges mange sterke teknologimiljø. Tett samarbeid mellom forskere, teknologibedrifter og havbruksbedrifter bidrar til ny og bærekraftig teknologi på biologiens premisser. Nyskaping skal gi en smartere, grønnere og mer effektiv utvikling av næringa og kystsamfunnet. Forskere og studenter skal få bedre kjennskap til havbrukssektoren og dens behov, blant annet ved å engasjere nærings- og andre eksterne aktører som forelesere og studentveiledere ved NTNU. Ansatte i havbruksnæringen og teknologibedrifter skal motiveres til å ta doktorgradsutdanning, såkalt Nærings-ph.d. Ved å ansette næringsaktører i deltidsstillinger ved universitetet, bidrar prosjektet til at forskning, utdanning og utvikling ved fagmiljøene er i takt med konkrete behov i havbruksnæringen og samfunnet for øvrig. Gjennom tildeling av gaveprofessorater knyttet til kritiske forsknings- og utdanningsområder har bedrifter vist et tydelig engasjement i kunnskapssamarbeid. Forsker i bedrift Brohode havbruk 2050 skal bringe professorer, forskere og studenter til landanlegg, merdkant, slaktelinje og leverandørbedrifter. Hospiteringstiltaket, såkalt «Forsker i bedrift», har vist seg å være en god måte å starte et samarbeid på som kan utvikle seg over tid. Ordningen er også et viktig ledd i å omsette kunnskapen man får fra forskning. Det å ta ned de mentale barrierene mellom forskning og næring har blitt et viktig resultat. Prosjektet har også fått godkjent en egen havbrukspakker til sivilingeniørstudenter, en såkalt "Minor i havbruk". Den består av fire obligatoriske emner fra studieplanen for 5-årig master i teknologi, samt fire samlinger. På den måten hjelper ordningen studentene til å kombinere teknologisk spisskompetanse med en grunnleggende forståelse for prosessene i akvakultur og hvordan teknologien virker inn på biologien. Fagpakken har fått solid støtte i næringen som erfarer et økt teknologifokus og behov for kandidater fra ulike teknologi- og ingeniørdisipliner. Havbruksingeniørstudium på bachelornivå er nå i sitt andre år og under utvikling og evaluering. Dette unike profesjonsstudium tar for seg hvordan tekniske havbruksanlegg skal driftes og utvikles på biologiens premisser. Gjennom prosjektet gjøres stadig flere studentoppgaver i samarbeid med bedrifter. Det fører til kandidater som er enda mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Flere bedrifter pekte på at de får nye perspektiver ved å engasjere seg i studentoppgavesamarbeid. Satsing på etter- og videreutdanningsprogram tilpasset næringens behov er en egen arbeidspakke i prosjektet. Kursene som kombinerer fagmiljøenes spisskompetanse med erfaringsbasert kunnskap fra havbruksnæringen er særlig ettertraktet. To ulike kurs, «Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk» og «Resirkulerende akvakultursystemer», tilbys allerede, mens to nye kurs er under planlegging: «prosjektledelse og prosjektering havbruk», og «teknologi på biologiens premisser». En viktig møteplass og inspirasjonskilde for prosjektet er Brohodekonferansene om våren og høsten. Denne koblingsarenaen mellom akademia og industri, har bidratt til et økende fokus på studenter fra ulike studieretninger som viktige bidragsytere til forskningsbasert kompetansebygging i kystregionens bedrifter. Ved å delta utfordrer bedriftsledere, forskere og studentene hverandre til felles kritisk tenkning. krav til hverandre Gjennom bruk av digitale verktøy har også flere fått mulighet til å engasjere seg. Brohode havbruk 2050 bidrar også aktivt på andre fora, som Nor-Fishing og AquaNor, og NCE Aquatech Cluster sine arrangementer. Brohodes verktøykasse styrkes både i innhold og i omfang. Et tematisk NTNU Alumninettverk innenfor akvakultur ble opprettet for å utvikle et potensielt kraftfullt nettverk, mens studentmassene engasjeres gjennom samarbeid med en rekke relevante linjeforeninger. Brohode havbruk 2050 er med andre ord et prosjekt som favner bredt, noe som er viktig for å dekke innovasjonsbehovene fremover. Midtveisevalueringen, gjennomført på oppdrag av Norges forskningsråd, har løftet frem at Brohode Havbruk 2050 har etablert god forståelse for hvilken kunnskap næringslivet etterspør, og at prosjektet er i ferd med å skape endringer som kan videreføres og forsterkes etter at prosjektene er avsluttet. Les mer på: www.ntnu.no/brohode-havbruk

BROHODE HAVBRUK 2050 har som ambisjon å løfte havbruksnæringens innovasjonskapasitet i region Midt-Norge. Dette skal oppnås gjennom et bedre samspill mellom teoretisk kunnskap og realkompetanse. Som følge av den generelle teknologiutviklingen vokser det fram nye muligheter, men også kompetansebehov. Muliggjørende teknologier preger allerede norsk sjømatnæring og antas å bli stadig viktigere. Regionens FoU-miljøer er i verdenstoppen innen kunnskapsområder som intelligente strukturer, smarte og sikre havbruksoperasjoner, nye bioteknologiske metoder, tilpassede materialer og effektive innovasjonsprosesser. BROHODE HAVBRUK 2050 vil gi norsk havbruksnæring konkurransefortrinn ved å utnytte denne kapasiteten bedre, gjennom følgende tiltak: 1. Etter- og videreutdanningskurs innenfor unike kunnskapsområder og basert på næringens behov 2. Involvering av næringsaktører i undervisningen av havbruksrelevante fag (teknologi, naturvitenskap, samfunnsvitenskap) 3. Etablering av en spesialisering («Minor») innen akvakultur i teknologi- / sivilingeniørstudiene 4. Studentoppgaver i samarbeid med bedrifter 5. Fasilitering av næringsphd i samarbeid med FoU-miljøer 6. Hospitering av forskere i havbruksbedrifter

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene