Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene

Alternativ tittel: Competence center for building and construction operations in northern areas

Tildelt: kr 27,4 mill.

Kompetansesenteret for bygg- og anleggsnæringen i nord (BA-senter Nord) er etablert ved UiT i Narvik, Institutt for Bygg, Energi og Materialteknologi (IBEM). Instituttet har studietilbud i Narvik, Tromsø, Alta og Mo i Rana. I senteret inngår også betonglaboratoriet, miljølaboratoriet og integrert bygningsteknologi laboratoriet i Narvik samt og Visualiseringssenteret i Alta. Viktigste samarbeidspartnere på forskningssiden er SINTEF. SINTEF Narvik og SINTEF Nord er partnere i Kapasitetsløftprosjektet. Prosjektet har, siden oppstarten mai 2018, vært en svært viktig bidragsyter i arbeidet med oppbygging av BA-senteret ved UiT i samarbeid med næringen. Prosjektet har bidratt til utvikling av det ordinære studietilbudet, etter- og videreutdanningskurs og FoU-prosjekter. Det har også bidratt til å sikre at riktig kompetanse og kapasitet er rekruttert til senteret. Prosjektets hovedaktiviteter er: 1.Løfte kapasitet på utdanningssiden tilpasset BA-næringens behov 2.Utvikling av FoU-prosjekter og relevant FoU-kompetanse i senteret 3.Identifisere kompetansebehov og FoU-potensialet i bedriftene Masterprogrammet ved IBEM instituttet endrer fra desember 2021 navn til Bygg og Miljø. Det er også utviklet et masterprogram inn vann og avløp (VA). Dette hadde sitt første opptak av studenter høsten 2022. Dermed er det to masterløp Integrert bygningsteknologi (IB) og VA. Det er utviklet ett nytt 5-årlig masterprogram i konstruksjonsteknikk som er kommet som en av de strategiske satsingene fra UIT fremover. Her har UiT søkt departementet om finansiering av nye studieplasser. Prosjektet har også fokus på EVU kurs og har så langt bidratt til utvikling av flere EVU-kurs i tillegg til at dagens bachelor fag er tilgjengelig som nettkurs. Alle kursene er nettbaserte, og utvikling av nye kurs med basis i grunnleggende kunnskap hentet fra ordinære emner, vil fortsette, og tilbys når næringen ønsker dette. Prosjektet har i samarbeidet med næringen bidratt til at CIC klyngen i 2021 søkte om å bli opptatt i Arena Pro programmet. Circulus-prosjektet (gjenvinning av betong) er begge viktige møteplasser for BA-senteret og industrien. Både i forhold til videreutvikling av fagplaner, men like viktig i forhold til forskning og prosjektutvikling. BA-senteret og prosjektet har presentert seg på ulike digitale og fysiske møteplasser i landsdelen. Prosjektet bidrar også til etablering av nye næringsklynger bestående av aktører i BA-næringen. Slike møteplasser gjør det lettere for deltagerne å definert felles mål, og samles om felles aktiviteter som prosjektutvikling og tiltak på kompetansesiden for økt verdiskaping. I BA-senteret så langt er det rekruttert 10 stipendiater Stipendiatene representerer en viktig kompetanse og kapasitet for videreutvikling av senteret, og rekrutteringen av PhD-studenter vil fortsette. De fleste forskningsprosjektene har internasjonale partnere og bidrar til videreutvikling av samarbeidet med internasjonale FoU Institusjoner. I løpet av prosjektperioden er det i tillegg rekruttert 5 forskere og undervisningsressurser med 1. stillingskompetanse ved UiT samt at SINTEF også har styrket sin forskningskapasitet med nye forskere. FoU-porteføljen utviklet så langt i prosjektet viser en vesentlig vekst i nye FoU-prosjekter innen de fleste fagområder. Strategien har vært å få på plass en god basis av FoU-prosjekter i løpet av den første delen av Kapasitetsløftprosjektet, og bygge forskerkapasitet i senteret rettet mot næringens behov. Neste fase (2021) vil være sterkere involvering av næringen og klyngene for å få på plass flere FoU- og innovasjonsprosjekter som i større grad direkte er rettet mot enkeltbedriftene. Et betydelig antall forskningsprosjektet er så langt utviklet, og mange prosjekter er under utvikling. Dette er både mot nasjonale og internasjonale aktører og kunnskapsmiljø. Senteret har prioritert ytterligere oppbygging av laboratoriekapasitet på betongsiden i Narvik og digitaliseringssiden i Alta. Senteret har også investert i et eget vannlaboratorium på basis av en økende prosjektportefølje. Prosjektet har i 2022 arbeidet aktivt mot næringen og arrangere flere nettverksmøter basert på behovene i BA-næringen. Behovene er identifisert gjennom intervjuer av virksomheter og kartlegging med spørreundersøkelse der temaene har vært kompetanse- og utdanningsbehov, egen FoU-aktivitet og kapasitet, samt innovasjonsevne og -vilje. Prosjektet vil i 2023 arbeide med å etablere flere relevante strategiske satsinger, finansiert av forskningsrådet eller EU, for å sikre fremtidig kontinuitet i det arbeidet som nå er etablert gjennom kapasitetsløftet.

Prosjektet "Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene omfatter etablering av nevnte senter med hovedsete ved UiT i Narvik. Etablering av et dedikert BA-senter vil gi mulighet til å skape et fundament for strategisk kapasitetsløft av BA-næringa i nord. Senteret vil fysisk være lokalisert ved UiT i Narvik, men vil ha forgreininger gjennom etablert nettverk og partnere i hele landsdelen. Ambisjonen for videre utvikling av senteret er at det i løpet av 6 år får status som SFI. Dette er en av de viktigste målsetningene for prosjektet. For å utvikle og realisere et slikt senter, vil miljøet v/UiT i Narvik samarbeide med SINTEF, Norut, andre relevante fagmiljøer ved UiT i Tromsø og Alta, toneangivende aktører og klynger i BA-næringa i nord, representanter fra offentlig sektor og fra instituttsektoren. Prosjektet er tungt forankret i fylkeskommunenes strategier, BA-næringens bransjeorganisasjoner, gjennom relevante bedriftsnettverk i nord. Gjennom prosjektet skal vi utvikle prosesser som sikrer at «BA-senter nord» har kort vei mellom utdanninger og mellom FoU og innovasjon som skjer ved ulike FoU institusjonene og i næringslivet. Dette skal oppnås gjennom tett integrasjon av kompetansesenterets aktiviteter, hvor alle partnere og næringslivet bidrar til kompetanseløftet. Den overordnede prosjektidéen å øke BA-næringens kunnskap om verdiskapningspotensialene gjennom økt FoU, i et tett samarbeid med universitetet og instituttsektoren. Dette skal samtidig gi økt kunnskap om enkeltbedriftenes behov for kompetanse og støtte til FoU, slik at en løpende tilpasning av undervisningsplanene gjennomføres. Prosjektet er bygget opp med 4 hovedaktiviteter (arbeidspakker): AP 0: Prosjektadministrasjon AP 1: Kapasitetsløft utdanning AP 2: Kompetanseutvikling FoU AP 3: Økt FoU i næringslivet Prosjektkonsortiet har som ambisjon at kompetansesenteret etter 6 år er klar til å søke at bli SFI.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene