Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Teknoløft Sogn og Fjordane

Alternativ tittel: Teknoløft Sogn og Fjordane

Tildelt: kr 26,2 mill.

Teknoløft Sogn og Fjordane bygger næringsretta kapasitet og kompetanse innan robotikk, stordata, digitalisering og automatisering ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Dette gjer vi gjennom å utdanne doktorgradskandidatar og forske i samarbeid med næringslivet. Prosjektet samarbeider tett med regionalt næringsliv, og har bidrege til at fleire bedrifter i regionen både søker og får tilslag på innovasjonsprosjekt hos Noregs forskingsråd. Prosjektet bidreg no inn i tre IPN-prosjekt for ulike bedrifter i regionen, har starta opp eit forskarprosjekt for teknologikonvergens knytt til mogleggjerande teknologiar innan stordata, og skal starte opp eit KSP-samarbeidsprosjekt på robotisering av frukt- og bærproduksjon i 2023. Totalt er prosjektet saman med spin-off prosjekta involvert i forskingsprosjekt for over 150 millionar kroner i regionen. Den faglege produksjonen frå prosjektet er god, og den faglege kapasiteten i prosjektet er auka gjennom tilsetting av nye forskarar som ytterlegare aukar moglegheitene for å utføre næringsrelevant forsking i fagmiljøa. Fagmiljøet også fått etablert ein ny mastergrad innan anvendt datateknologi og ingeniørvitskap ved Høgskulen på Vestlandet med oppstart i 2023 som har robotikk og stordata som faglege satsingsområde. Prosjektet har realisert målsettingane om å skape berekraftige forskingsmiljø på stordata og på robotikk, og å doble finansieringa til forskingsbasert innovasjon i Sogn og Fjordane.

Teknoløft Sogn og Fjordane skal auke kapasitet og kompetanse i forskingsmiljøa ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking på områda digitalisering og automatisering. Målsettinga er at meir relevante forskingsmiljø i regionen skal føre til at næringslivet i større grad etterspør forsking for utvikling og innovasjon, og at prosjektet skal stimulere til nye samarbeid om forsking og innovasjon med partnarar i og utanfor Norge. Dei to hovudsatsingane i prosjektet er å utvikle kompetanse på meir fleksibel automatisering med robotar i små og mellomstore bedrifter, og å utvikle meir næringsretta kompetanse innan stordata (Big Data) som kan gjere det lettare for bedrifter å ta i bruk data til innovasjon og omstilling. Satsingane skal auke toppkompetansen i fou-miljøa og utdanne nye doktorgradsstipendiatar i næringsrelevante problemstillingar. For å auke tilgangen på relevant og kompetent arbeidskraft i fylket skal prosjektet og utvikle nye næringsrelevante etter- og vidareutdanningstilbod, og har som mål å utvikle ei masterutdanning i robotikk og digitalisering. Dei fleste bedrifter vil før eller seinare måtte omstille seg drastisk for å møte det digitale skiftet. Målsettinga for Teknoløft Sogn og Fjordane er å bidra til å lette omstillinga i bedriftene gjennom deling av kunnskap, problemstillingar og kompetanse mellom fou-miljø og næringsliv. Prosjektet rettar seg mot eit breitt spekter av små og mellomstore bedrifter i Sogn og Fjordane, og tek sikte på å stimulere flest mogleg av dei til eit løft på områda digitalisering, robotisering og automatisering. Slik kan næringslivet ta aktivt del i det digitale skiftet . Prosjektet vil særleg legge vekt på samarbeid med IT-bedrifter som er langt framme når det gjeld digitalisering av produksjon og tenesteyting, og med produksjonsnæringar og energibransjen i Sogn og Fjordane. Prosjektet har som mål at den næringsretta forskingsbaserte innovasjonsaktiviteten i Sogn og Fjordane minst skal doblast i løpet av prosjektperioden.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene