Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

KAPASITETSLØFT FOR BÆREKRAFTIG OG INNOVATIV SJØMATPRODUKSJON

Alternativ tittel: Sustainable and innovative production of seafood

Tildelt: kr 24,0 mill.

KABIS-prosjektets skal forsterke og målrette den havbruksorienterte forskning og høyere undervisning i regionen slik at denne bygger opp under, og styrker, innovasjonsarbeidet og omstillingen som nå pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer. Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) og flytende semi-lukkede anlegg i sjø (S-CCS) som skal bidra til en konkurransedyktig og bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring. Prosjektet skal videreutvikle, og styrke, samspillet i det regionale havbrukslandskapet ved å forene og styrke følgende kompetanser og tilbud i omstillingsprosessene næringen nå gjennomgår Prosjektets målsetninger er: Hovedmål: Å styrke og fokusere forsknings- og utdanningskapasiteten i Bergen for bedre å støtte opp de innovasjons- og endringsprosesser som pågår i havbruksnæringen mht omlegging til ny miljøvennlig lukket oppdrettsteknologi. Delmål 1: Å styrke studietilbudet i Bergen på høyere grads nivå innen bærekraftig oppdrettsteknologi, produksjonsbiologi, havbruksteknologi, innovasjon og entreprenørskap. Delmål 2: Å tilrettelegge og fasilitere to-veis mobilitet for studenter og ansatte mellom FoU institusjoner og bedrift, nasjonalt og internasjonalt. Delmål 3: Å stimulere til økt forskningsaktivitet hos deltagende bedrifter gjennom å tilrettelegge for økt bruk av eksperimentelle studentoppgaver på master, siv.ing. og dr. grads nivå i felt, og som fokuserer på anvendte problemområder. Delmål 4: Å identifisere og fasilitere den enkelte bedrifts bruk av FoU resultat og nettverk i den videre uttesting av fremtidige produksjonsstrategier og ny teknologi. Følgende er oppnådd i løpet av prosjektperioden 2018-2022: 1. Oppdatering av undervisningsmateriell for siv.ing. studiet, og styrket samarbeid mellom UiB og HVL om undervisningen innen de forskjellige fagemnene. 2. Rekruttering av nytt fag- og teknisk personell. 3. Engasjement av fagpersonell fra oppdrettsnæringen i undervisningen. 4. Etablering av et nettverk av RAS forsknings- og produksjonsfasiliteter ved HIB og hos oppdrettere som stilles til rådighet for næringsrettet forskning og studentoppgaver. 5. Det er etablert og gjennomført tre RAS-kurs ved HIB med svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne. 6. Etablering av et nytt gjennomstrømmings våtlaboratorium ved HIB for studier av metabolske parametere hos fisk ved varierende svømmehastighet. 7. Etablering av PhD oppgaver og god studentrekruttering på bachelor og masternivå, og der samarbeid med oppdrettsnæringen inngår for de fleste. 8. Etablering av møtefora og fagarenaer der forskere, studenter og næring treffes jevnlig for utveksling av erfaringer, ideer og forskningsresultat, heri Impact Forum der forsknings- og produksjonsmessige tema belyses og diskuteres, og Impact Formidling der forskningspersonell og studenter formidler nye resultater som er oppnådd. 9. Det er etablert og utgitt 5 Kabis Nyhetsbrev i 2022. 10. Det er laget en 3,5 min videopresentasjon av Kabis som ligger ute på nettet. https://www.youtube.com/watch?v=_DQ7BtCBj28 11. Kabis samarbeider med Blue Planet Academy i stavanger om utvikling av nettbaserte undervisnings videoer om akvakultur, så langt ca. 25 stk. https://blueplanetacademy.com/no 12. Det er etablert kontakt og til dels samarbeid med andre FORREGION prosjekt i landet. 13. Man har lykkes med tilslag på 11 nye prosjektsøknader til forskningsråd og andre innen fagområdene i KABIS. 14. Tjueen av prosjektets 24 milepæler er stort sett oppnådd. De øvrige 3 er godt i gang. 15. Det er uteksaminert 14 stk Siv. Ing., 2 stk Master og 2 PhD kandidater i 2022 16. 13 vitenskapelige peer review artikler er publisert. KABIS har vært avgjørende for å kunne gjennomføre disse aktivitetene med den kvalitet og hastighet som nå er oppnådd. Videre har prosjektet helt klart bidratt til økt samarbeid mellom akademia og havbruksbedriftene på Vestlandet. I regi av KABIS sine læringsplattformer har aktørene identifisert nye og aktuelle problemstillinger innen forskning, undervisning og innovasjon og som krever økt innsats. Dette tydeliggjøres gjennom bedriftenes engasjement i møteareaen KABIS Impact Forum og hvor målsettingen er å gi en oppdatering om prosjektets status og resultater, samt diskutere relevante problemstillinger som kan danne grunnlag for nye forskningsprosjekt og studentoppgaver.

KABIS-prosjektets overordnete idé er å forsterke, og målrette, den havbruksorienterte forskning og høyere undervisning i regionen slik at denne bygger opp under, og styrker, innovasjonsarbeidet og omstillingen som nå pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer. Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) og flytende semi-lukkede anlegg i sjø (S-CCS)som skal bidra til en konkurransedyktig og bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring. Prosjektet skal videreutvikle, og styrke, samspillet i det regionale havbrukslandskapet ved å forene, og styrke, følgende kompetanser og tilbud i omstillingsprosessene næringen nå gjennomgår, herunder: 1. Styrke den operasjonelle og anvendte forskningen på miljøvennlige oppdrettssystemer. 2. Utvikle behovsbaserte og innovasjonsorienterte utdanningsprogram (master/siv.ing., PhD). 3. Utvikle forskningsbasert kunnskap om innovasjon i regionale næringsmiljø med fokus på implementering av FoU resultat i produksjon, tilrettelegging og ledelse av samhandlings- baserte innovasjonsprosesser. I tillegg til å utvikle et velfungerende regionalt innovasjonssystem innen havbruk, vil prosjektet styrke havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt gjennom å utvikle ny framtidsrettet kompetanse knyttet til bærekraftig oppdrettsteknologi i tett dialog med relevante nærings og FoU partnere. Addisjonaliteten knyttet til denne aktiviteten vil bidra til at oppdrettsnæringen skal lykkes i de pågående endringsprosessene.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene