Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Transition towards zero emission ports

Alternativ tittel: Omstilling mot nullutslippshavner

Tildelt: kr 8,4 mill.

Kompetanseprosjektet TRAZEPO hadde som formål å bidra til energiomstillingen i Norge gjennom å utvikle ny kunnskap om hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter. Det overordnede forskningsspørsmålet var: Hvordan kan havner legge til rette for mer bærekraftig transport og næringsvirksomhet, og samtidig utvikle seg i retning nullutslipp ved å etablere nye løsninger for land-strøm og batterilading, samt fylling av biogass, hydrogen og LNG for sjø og landtransport? Dette er en sammensatt problemstilling, som krevde tverrfaglighet og samlæring. TRAZEPO utgjorde en felles arena, der SINTEF (representert ved instituttene Digital, Community, og Industry), NTNU, Kystverket, Norske Havner og havneselskapene i Oslo, Narvik og Kristiansand jobbet sammen for å bygge kompetanse som kan bidra til å realisere klimastrategiene i havnesektoren så vel som i de bransjene som havnene er i berøring med. Prosjektet har også hatt nytte av internasjonal ekspertise innen transisjons- og transportforskning fra Chalmers tekniske høyskole og Copenhagen Business School, samt synergier med andre NFR-finansierte prosjekt (særlig GREENFLEET og FME NTRANS). Forskningen satte søkelys på samspillet mellom ny teknologi og sosiale prosesser. Hva slags løsninger som er egnet for hver enkelt havn viste seg å ha betydelig sammenheng med den politisk-økonomiske konteksten og de geografiske forholdene ulike steder langs kysten. Eksisterende infrastruktur og logistikk/transportsystemer preger de ulike havnenes handlingsrom. Prosjektet viste at aktørers forståelsesrammer, mål og ressurser har stor innvirkning på hva som kan oppnås. Mer generelle faglige bidrag fra prosjektet dreide seg særlig om økt forståelse av aktørers rolle i komplekse omstillingsprosesser, særlig knyttet til ulike initiativ og tiltak som bidrar til koordinering og læring på tvers av aktører og sektorer. Bærekraftig omstilling innebærer at sosio-tekniske system må omstilles ikke bare i form av å integrere ny teknologi, men også ved at aktører endrer praksis og at institusjoner endres. TRAZEPO har belyst hvordan havneorganisasjoner, og særlig de mest progressive med tanke på utslippsreduksjoner og implementering av ny teknologi, utfører omstillingsarbeid på tvers av ulike aktører og interessenter, for eksempel i forbindelse med innføring av landstrøm. Det handler imidlertid også om læring innad i havnesektoren, både hva gjelder strategier for å implementere ny teknologi, politiske prosesser, regelverk, bruk av havneavgifter, og koordering vis-a-vis havnenes brukere og kunder. Andre viktige bidrag fra prosjektet handler om hvordan omstillingsmuligheter betinges av lokalisering og markedsforhold, samt hvordan ulike faktorer påvirker havnenes muligheter og interesse for å implementere tiltakt som bidrar til utslippsreduksjon. I TRAZEPO ble det benyttet perspektiver fra transisjonsteori til å analysere denne kompleksiteten. I prosjektets første fase (WP1 Stakeholder perspectives) ble det først gjennomført en kartlegging av aktører, prosesser og infrastruktur i de tre casehavnene (Oslo, Kristiansand, Narvik), basert på besøk med observasjoner og gruppeintervjuer, samt dokumentstudier. Deretter ble gjennomført en større intervju-basert analyse av hvilke faktorer som påvirker havnenes muligheter til å tilrettelegge for bærekraftige energiløsninger. WP2 (Processes, technologies and solutions) bygde videre på dette materialet, satt sammen med en mer spisset intervju-undersøkelse implementering av landstrøm. I denne arbeidspakken ble det også gjennomført en omfattende litteraturstudie av nyere forskning på teknologi og konkrete tiltak som er tatt i bruk i ulike havner verden over for å bidra til bærekraftig omstilling. Dernest ble det utarbeidet en spørreundersøkelse som gikk til alle norske havner, med ulike spørsmål knyttet til energiomstilling. I WP2 ble det dessuten utviklet en modell for å analysere mulighetene for havnene å bli nullutslipps energiknutepunkt. I den avsluttende arbeidspakken (WP3 System perspectives) ble funn fra WP1 og WP2 sammenfattet og syntetisert, med fokus på videre omstillingsbaner både for havnesektoren og maritim transport. Ved prosjektslutt var det publisert én doktorgradsavhandling, to omfattende rapporter, seks artikler i fagfellevurderte tidsskrift (samt ytterligere to innsendte), samt to ‘working papers’ i FME NTRANS-serien. Kommunikasjon av resultater har videre skjedd gjennom kronikker, blogginnlegg og diverse presentasjoner både i Norge og internasjonalt. Masterstudenter fra NTNU har dessuten vært tilknyttet prosjektet. Prosjektet har videre fungert som en viktig plattform for nettverksbygging og etablering av nye prosjekter (som ACES, INTERPORT, MAREN II), og samarbeid nasjonalt så vel som internasjonalt. Datamateriale (anonymisert) produsert i TRAZEPO tas med i nye prosjekter for å muliggjøre longitudinelle studier av havner og bærekraftig omstilling.

TRAZEPO har gitt et vesentlig bidrag til utvikling av forskningsområdet 'sustainability transitions' i Norge, og bidratt med ny kunnskap om en sektor (havnesektoren) som forut for prosjekt knapt hadde fått oppmerksomhet innen fagområdet. Prosjektet har vært viktig med tanke på faglig utvikling og nettverksbygging for såvel yngre som mer etablerte forskere ved de ulike partnerinstitusjonene. Dette kommer særlig til uttrykk i flere vitenskapelige publikasjoner i anerkjente internasjonale tidsskrift. TRAZEPO har bidratt til å sette havners viktige roller i omstillingsprosesser på kartet, og avdekket sentrale drivere og barrierer for bærekraftig omstilling i havnesektoren. Dette kan bidra til mer effektiv politikk- og virkemiddelutforming for å understøtte et grønt skifte i denne sektoren. I prosjektet er det gjennomført jevnlige møter med prosjektpartnere, som alle spiller viktige roller i bærekraftig omstilling av norsk havnesektor. Prosjektet har også nytt godt av synergier med andre prosjekt (GREENFLEET og FME NTRANS), og fungert som plattform for etablering av nye prosjekt (ACES, INTERPORT) med fokus på havnesektoren og omstilling.

TRAZEPO will provide relevant decision-makers with knowledge of technologies and opportunities which can accelerate transitions to ports as zero-emission energy hubs. This involves understanding prerequisites on and between the micro level (specific ports, with particular sets of operations, activities and actor constituents) and the macro level (the broader energy and transport system). This project aims to enable decision-makers to progress transitions towards ports as zero-emission energy hubs. The idea of ports as energy hubs refers to their potential for providing low- and zero-carbon energy to different end users both at the port and beyond. We thus conceptualise energy hubs as both a central point in a region and as a central node in a network where multiple energy distribution systems intercept and wherein energy flows can be converted. Energy hubs can allow refuelling of different energy carriers/source, conversion and production or generation of energy. The energy hub represents an interface between different energy infrastructures and/or loads, and integrating different energy carriers might allow for system improvements. However, this will require complex adaptation processes involving multiple actors and stakeholders, implying that there is a need for coordination of initiatives and efforts. Also, adaptation of extant, and development of new, energy infrastructure and solutions will require that both technological and non-technological factors (institutions, extant practices) are addressed. Therefore, TRAZEPO draws on insights from sustainability transitions research as an overarching theoretical framework in this cross-disciplinary project that aims to both provide new knowledge of general interest to practitioners, stakeholders and the academic community, as well as specific recommendations as to the transition towards zero-emission ports.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderNæring og handelMaritimSosioøkonomisk forskningPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerTransport og mobilitetPortefølje Energi og transportMaritimPortefølje ForskningssystemetLTP3 Klima, miljø og energiKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakGlobale utfordringerGrunnforskningLavutslippForskning og innovasjonEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterBransjer og næringerTransport og samferdselBransjer og næringerEnergiMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeNaturmangfold og miljøKlimaKlimarelevant forskningMaritimSjøtransportLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetKutt i utslipp av klimagasserPortefølje InnovasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Innovasjon i stat og kommuneNaturmangfold og miljøBærekraftig energiLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Hav og kystPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneAnvendt forskningPortefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetEnergiEnergibruk i transport, annetEnergiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålNaturmangfold og miljøKlimaFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjon