Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Transition towards zero emission ports

Alternativ tittel: Omstilling mot nullutslippshavner

Tildelt: kr 8,4 mill.

TRAZEPO er et kompetanseprosjekt som skal bidra til omstilling av energisystemet i Norge. Målet er å utvikle ny kunnskap om hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter: Hvordan de kan legge til rette for mer bærekraftig transport og næringsvirksomhet, og samtidig utvikle seg i retning nullutslipp ved å etablere nye løsninger for land-strøm og batterilading, samt fylling av biogass, hydrogen og LNG for sjø og landtransport. Dette er en sammensatt problemstilling, som krever tverrfaglighet og samlæring. TRAZEPO utgjør en felles arena, der SINTEF, Kystverket, Norske Havner og havneselskapene i Oslo, Narvik og Kristiansand jobber sammen for å bygge kompetanse som bidrar til å realisere klimastrategiene i bransjen. Forskningen setter søkelys på samspillet mellom ny teknologi og sosiale prosesser. Hva slags løsninger som er egnet for hver enkelt havn henger sammen med den politisk-økonomiske konteksten og de geografiske forholdene ulike steder langs kysten. Eksisterende infrastruktur og logistikk/transportsystemer preger handlingsrommet. Sist, men ikke minst, vil aktørenes virkelighetsoppfatninger, mål og ressurser ha stor innvirkning på hva som kan oppnås. I TRAZEPO benyttes perspektiver fra transisjonsteori til å analysere denne kompleksiteten. I prosjektets første fase (WP1) ble det gjennomført en kartlegging av aktører, prosesser og infrastruktur i de tre case havnene, basert på besøk med observasjoner og gruppeintervjuer, samt dokumentstudier. Det er gjort en større intervju-basert analyse av hvilke faktorer som påvirker havnenes muligheter til å tilrettelegge for bærekraftige energiløsninger. Funn fra denne delen av prosjektet er publisert i en rapport samt i en vitenskapelig artikkel. I WP2 har materialet blitt satt sammen med en intervju-undersøkelse som har gått mer spesifikt på implementering av landstrøm og gitt opphav til ytterligere to publiserte artikler. Fra WP2 er det også publisert en omfattende litteraturstudie av nyere forskning på teknologi og konkrete tiltak som er tatt i bruk i andre havner. I tillegg er det gjort en kartlegging av internasjonale studier og prosjekter som pågår, og denne delstudien er publisert i et vitenskapelig tidsskrift. Arbeidet har vært utført i samspill med brukerpartnere. I 2021 har det særlig vært jobbet med analyse av data fra en omfattende spørreundersøkelse blant norske havner. Dette har så lang resultert i en publisert artikkel og en artikkel som er inne til vurdering, begge i internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Begge berører for øvrig sentrale problemstillinger i WP3. I WP2 er det videre utviklet en modell for å analysere mulighetene for havnene å bli nullutslipps energiknutepunkt. Denne er publisert som 'working paper' i FME NTRANS-serien. Prosjektet er nå i sluttfasen, og det arbeides med ferdigstilling av vitenskapelige artikler samt et mer overordnet veikart (rapport) for hvordan norske havner kan bidra til nullutslipp og bærekraftig omstilling av energisystemet. Videre arbeides det med populærvitenskapelig formidling. For øvrig har prosjektet finansiert en PhD-stilling ved NTNU som er i godt i rute til å bli ferdig ved prosjektslutt i 2022.

TRAZEPO will provide relevant decision-makers with knowledge of technologies and opportunities which can accelerate transitions to ports as zero-emission energy hubs. This involves understanding prerequisites on and between the micro level (specific ports, with particular sets of operations, activities and actor constituents) and the macro level (the broader energy and transport system). This project aims to enable decision-makers to progress transitions towards ports as zero-emission energy hubs. The idea of ports as energy hubs refers to their potential for providing low- and zero-carbon energy to different end users both at the port and beyond. We thus conceptualise energy hubs as both a central point in a region and as a central node in a network where multiple energy distribution systems intercept and wherein energy flows can be converted. Energy hubs can allow refuelling of different energy carriers/source, conversion and production or generation of energy. The energy hub represents an interface between different energy infrastructures and/or loads, and integrating different energy carriers might allow for system improvements. However, this will require complex adaptation processes involving multiple actors and stakeholders, implying that there is a need for coordination of initiatives and efforts. Also, adaptation of extant, and development of new, energy infrastructure and solutions will require that both technological and non-technological factors (institutions, extant practices) are addressed. Therefore, TRAZEPO draws on insights from sustainability transitions research as an overarching theoretical framework in this cross-disciplinary project that aims to both provide new knowledge of general interest to practitioners, stakeholders and the academic community, as well as specific recommendations as to the transition towards zero-emission ports.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Delportefølje Klima og miljøFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKlimaMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetPortefølje HavMaritimPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonTransport og mobilitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetGrunnforskningLTP2 HavEnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiForskning og innovasjonPortefølje Klima- og polarforskningLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP2 Innovasjon i stat og kommuneNaturmangfold og miljøBærekraftig energiEnergiEnergibruk i transport, annetNaturmangfold og miljøKlimaGlobale utfordringerMaritimSjøtransportEnergiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonBransjer og næringerTransport og samferdselLTP2 Klima, polar og miljøLavutslippNaturmangfold og miljøPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Demokrati, styring og fornyelseMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonMaritimSosioøkonomisk forskning