Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

SUstainable URban Flood management- modelling, mitigating and predicting urban and semi-urban flooding

Alternativ tittel: SURF- modellere, redusere og varsle flommer i byer og tettbygde strøk

Tildelt: kr 4,0 mill.

Intens nedbør og påfølgende oversvømmelser i byer og tettbygde strøk påfører skader på viktig infrastruktur og kan utgjøre en helserisiko. Skader som følge av urbanflom er estimert til å koste mellom 1.6-3.6 milliarder NOK per år og flere steder i Skandinavia har i de senere år opplevd ekstreme nedbørhendelser med store skader (København, Malmø og Mjøndalen). Økt intensitet og hyppighet av kraftig nedbør er en forventet følge av klimaendringer, og sammen med en stadig vekst og fortetting av byer betyr det at Norske kommuner må forberede seg på mer utfordrende overvannsproblemer. I en undersøkelse ble det avdekket at 60 % av norske kommuner mangler kapasitet for å sikre mot skader av overvann i et endret nedbørklima, og mangler kompetanse, verktøy og prosedyrer for en bærekraftig overvannshåndtering. I SURF prosjektet vil partnerne, Norges Vassdrags og Energi Direktorat, Meteorologisk Institutt og Oslo Vann og Avløp øke urbanhydrologisk kunnskap og bygge kompetanse hos relevante institusjoner og kommuner. Vi vil studere urbanhydrologiske prosesser i et vannbalanseperspektiv med fokus på flomgenererende prosesser, responstider, ekstremverdier og strømningsveier som funksjon av urbanisering og endrede landskapstyper. Fra vær-radar og punktobservasjoner vil vi lage tidsserier av nedbør med høy tids- og rom oppløsning som vil være inngangsdata til hydrologiske, hydrauliske og geografisk informasjonsmodeller. SURF vil levere et verktøy for detaljert urbanhydrologisk analyse som kan identifisere steder utsatt for oversvømmelse og kvantifisere terskler for nedbørintensiteter og -varigheter som utgjør oversvømmelsesfare. SURF vil studere effekten av flomdempende tiltak som regnbed og grønne tak og studere utforming av bygater som sikre flomveier. SURF har valgt å bruke Grefsen-Kjelsås og Iladalen i Oslo, og Risvollan i Trondheim som testfelter for prosessforståelse, analyse og modellutvikling. Feltene har kjente urbanhydrologiske problemer og noe nedbør og avløpsdata. I WP1 har laget en oversikt over tilgjengelige data for Oslo-området og det er laget en metadatabase som viser tilgjengelige perioder med data. Vannføringsdata er videre analysert (signalprosessert) slik at spillvann (vann som kunstig er tilført feltet) kan identifiseres slik at avløp som kun skyldes nedbør kan modelleres. Signalprosesserte data er imidlertid ikke av en slik kvalitet at de kan brukes for å bestemme hastigheter av grunnvann. WP2 har produsert et andre generasjons nedbør-temperaturgrid over Oslo på 250x250 m. romlig- og10 min. temporal oppløsning for 2 år. En kombinasjon av værradar- og bøttemålinger er brukt. Det nye griddet testes for å se om nedbørsvolumer er realistiske. En artikkel om metode for dimensjonerende nedbør for Oslo-området er publisert. I WP3 er det gjort GIS analyser av testfeltene, og rutiner er etablert for å produsere modellparametere for den urbanhydrologiske modellen, DDDUrban, utviklet i SURF. Hastigheter for grunnvannstrøm er kalibrert av DDDUrban og vurderes opp mot infiltrasjonsmålinger. I en publikasjon viser DDDUrban for Risvollan og Grefsen-Kjelsås at 1) infiltrert vann utgjør en stor del av vannet som måles i fellesavløps- og overvannsledninger og 2) overflate avrenning fra mettede permeable flater kan bidra signifikant til flomtopp og 3) underdimensjonerte regnbed kan bidra til økt flomtopp for tette sekvenser av intens nedbør. DDDurban modellering av grønne tak er gjort som Msc oppgave på NMBU. WP 4 har gjennom Msc oppgaver på NMBU evaluert gater som flomveier, effekten av installerte regnbed i Oslo, design av mini-regnbed og modellering av grønne tak. 1.12.2020 avhold SURF og New Water Ways et webinar for kommuner og interesserte hvor hovedresultater fra prosjektene ble presentert. Omtrent 90 deltaker besøkte webinaret. Presentasjonene er tilgjengelige på https://wordpress.com/page/newwaterways.no/569 og https://www.nve.no/nves-motekalender/sluttseminar-for-surf/

-SURF har jobbet tett sammen med, og bistått NVE's overvannssatsing (Overvannsprosjektet). -SURF har gitt NVE og MET mer kunnskap og fokus på urban hydrometeorologi. -Nedbørsfeltbetraktninger er sentralt også for urbanhydrologiske problemstillinger. -Fuktighets forhold i det urbane nedbørsfelt forut for en regnhendelse er avgjørende for avløpsresponsen. Flom kan forekomme også for ikke-ekstreme nedbørshendelser. -En ny og bedre metode for estimering av ekstremnedbør (IVF kurver) er presentert. -En ny urbanhydrologisk modell er presentert som beregner bidrag til avrenning fra tette og permeable flater. Modellen kan inkludere regnbed og effekten av slike kan analyseres for et nedbørsfelt. -SURF har bidratt til veiledning av 5 MsC studenter ved NMBU og NTNU. -Gjennom foredrag, publikasjoner nasjonalt og internasjonalt og samarbeid med Overvannsprosjektet og utdanningsinstitusjoner mener vi at SURF har vært med på å prege utviklingen av fagfeltet.

Heavy, intense rainfall and subsequent urban flooding have always posed a threat to urban infrastructure, public health and nature. Damages in Norway caused by urban stormwater are estimated to be between 1.6 and 3.6 bill. NOK per year. Several examples of extreme precipitation with associated heavy damages due to flooding are found in Scandinavia (Copenhagen, Malmø and Mjøndalen). Climate change, leading to an increased intensity and frequency of heavy rainfall and continued urban growth will place even larger demands on urban stormwater management in Norwegian municipalities in the future. A survey of Norwegian municipalities revealed that 60 % had inadequate stormwater capacity for projected future precipitation and lacked local competence, tools and procedures for the sustainable management of urban stormwater. The SURF project with its research partners Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Norwegian Meteorological Institute and the City of Oslo Agency for Water and Wastewater services, intends to increase knowledge and to build expertise and competence in urban hydrology in and for relevant Norwegian institutions and municipalities. SURF will study urban hydrological processes, their response times, extreme values and their trends and networks of flow paths as functions of urbanisation. From weather radars and point observations, we produce time series of precipitation of high temporal and spatial resolution. The time series will be used as input to hydrological and hydraulic models and for extreme value and trend analysis. SURF will deliver a tool for detailed urban hydrological analysis, quantifying the location of hot spots for inundation and sensitive precipitation thresholds for different runoff. A roadmap for an urban flood forecasting system is planned. Furthermore, SURF will investigate and quantify effects of urban flood mitigating measures, such as rain beds, green roofs etc. and provide a design for streets as secure floodways.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima