Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Implementing biochar-fertilizer solution in Norway for climate and food production benefits

Alternativ tittel: Biokullgjødsel som en vinn-vinn-løsning for klima og matproduksjon i Norge.

Tildelt: kr 21,0 mill.

I 2020 meldte Norge inn et forsterket klimamål for 2030 under Paris avtalen, på 50- 55% sammenliknet med 1990-nivå. Dersom Norge skal oppfylle dette klimamålet må det drastiske utslippskutt til. En måte å løse denne utfordringen på er å øke karbonmengden i jord, som er det største reservoaret av karbon som eksisterer på land. Selv en relativt beskjeden økning av karbonlageret i jord vil ha positive effekter på fremtidige klimaendringer. Storskala produksjon av biokull basert på overskuddsmaterialer fra jordbruks- og skogbruksavfall anses som det tiltaket med størst potensial for å binde karbon i landbruksjord. For norske bønder vil utstrakt bruk av biokull være et konkret tiltak som bidrar til å bremse klimaendringer, samt opprettholde eller øke landets landbruksproduksjon i motsetning til metoder som vil kreve omfattende endringer i norsk matvareproduksjon og -forbruk. Siden 2018 har CARBO-FERTIL identifisert sentrale flaskehalser som har hindret en fullskala implementering av biokull som et alternativ for karbonlagring. For det første så er man nødt til å strømlinjeforme produksjonsprosessen, slik at man sikrer lønnsomhet for involverte aktører. Videre må man heve kvaliteten på produktet, samt komme til enighet om en implementeringsplan for lagring av karbon i landbruksjord i Norge. I et forsøk på å heve kunnskapsgrunnlaget for både industri og landbrukssektoren, kartlegger og formidler CARBO- FERTIL relevante teknologier for jordbruksnæringen, som bidro bl.a. til dannelsen av Norsk Biokullnettverk. CARBO-FERTIL arbeider aktivt for å fremheve verdien av biokull produsert i Norge, særlig ved å undersøke nye typer biokullgjødsel som minsker tap av næringsstoffer fra åkerjord og øker avlinger. Sammenlignet med andre metoder for karbonbinding i jord, viser vår forskning at biokullgjødsel har det unike potensialet til også å redusere utslipp av den klimagassen N2O. I tråd med politiske føringer, ny beregningsmetodikk fra IPCC (2019) og teknologiske fremskritt er CARBO-FERTIL godt i gang med å evaluere fremtidige scenarioer for bruk av biokull som et konkret tiltak for å redusere klimagassutslipp, samt tilrettelegge for et mer bærekraftig norsk jordbruk.

The land sector in Norway, including agriculture and forestry, must critically contribute to the national target of 40% reduction in greenhouse gas emission by 2030. However, many mitigation measures might negatively impact food production and economic activity. Looking for alternative solutions, large-scale conversion of agricultural and forest waste biomass to biochar for soil C sequestration is in theory the activity with the largest potential for climate mitigation from the agricultural and land sector in Norway. However, despite the convincing benefits of biochar as a climate mitigation solution, it has not yet advanced much beyond research stage, notably because its effect on yield are too modest. In CARBO-FERTIL we will develop the innovations in pyrolysis and nutrient-rich waste recycling leading to biochar-fertilizer products as win-win solution for C-storage and food production. We will further evaluate this solution in terms of: 1) economic merit in the agricultural sector, including value chains and effect on subsidies 2) climate change mitigation benefits for Norway, through climate impact analysis, and 3) the need for measurement, reporting and verification (MRV) systems and policies for large-scale biochar deployment in light of Norway's commitments to the Paris agreement. This ambitious analysis will be conducted in tight interactions with multiple stakeholders, resulting in accelerated process for reducing GHG emission in Norway with biochar technology, which is beneficial to industry, farmers and responds to the need of our national climate policy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram