Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon Finnmark

Alternativ tittel: Horisont Finnmark

Tildelt: kr 0,19 mill.

Nettverket har etablert seg godt i Finnmark og blitt en synlig aktør i FoU-miljøet. Tilgang til informasjon om Horisont-programmer og hele FRs støtteapparat har blitt forenklet. EU-nettverket gjennomførte flere mobiliseringsrunder, noen av dem sammen mer andre internasjonale støtteordninger. Helt fra starten av prosjektet har HF hatt tett kontakt med EU-nettverkene i Troms og Nordland. EU-nettverkene oppdaterte hverandre og utvekslet erfaringer. FFK/TFFK v/samferdselsavdeling deltok i et konsortium som søkte om H2020-midler for et prosjekt om hydrogendrevet hurtigbåt sammen med SINTEF og andre internasjonale aktører. Selv om søknaden fikk avslag, fikk aktørene en verdifull erfaring. FFK ble invitert til å delta i flere H2020-prosjekter/konsortier, men enten på grunn av dårlig kvalitet på prosjektet eller av kapasitetsmessige årsaker måtte FFK avslå disse invitasjonene. Det var også andre aktører i Finnmark som deltok i konsortier/søknadsprosesser, men dessverre nådde de ikke målet. Dessverre gjør næringslivets struktur i Finnmark og særlig lav FoU-aktivitet det vanskelig å finne og mobilisere aktører med potensial for Horisont-programmer. Dette kom ikke uventet. Læring fra 2018-2019 viste også at det var viktig å spisse arbeidet til nettverket og prioritere større aktørene i Finnmark (f.eks. innen havbruk) samt klynger. Og at man bør lete etter prosjekter hvor Finnmarksaktører kan delta som partner istedenfor å starte selv konsortier. I 2020-2021 ble planene påvirket både av fylkessammenslåingen og pandemien. Prosjektets drift måtte tilpasses og gjennomføres i samsvar med situasjonen og tilgjengelige ressurser/kapasiteter, og det var utfordrende å oppnå resultater i forhold til forventninger. Det viktigste var å samordne og kanalisere mobiliseringsarbeid for å effektivisere det. HF har etablert et tettere samarbeid med EU-nettverk Troms - Arktisk Infrastruktur v/UiT, dessverre ble felles planene ikke realisert pga. pandemien. HF har også kartlagt interessenter og arenaer for mobilisering i hele fylket og innledet et tettere samarbeid med kolleger v/TFFK i Troms som har hatt ansvar for mobiliseringsarbeid for H2020/HE. I tillegg har HF realisert sine planer og har opplyst relevante aktører om EUs Green Deal og dens utlysninger, informert aktører om digitale kurs og arrangement, forberedt aktører til Horisont Europa og arrangert regional lansering av HE for aktører i Troms og Finnmark. Regional lanseringen var et meget viktig og vellykket arrangement. Webinaret for kommunene om HE med påfølgende workshop i april 2021, der HF var en samarbeidspartner, var også veldig vellykket, og kombinasjon av disse mobiliseringstiltakene med deres riktige rekkefølge har vist seg å være et veldig effektivt mobiliseringsverktøy. Hovedresultat er en innvilget av FR søknad for EU-nettverket v/TFFK for neste tre år der HF har bidratt med sine erfaringer og kompetanse.

Fylkessammenslåingen og pandemien påvirket prosjektets gjennomføring og resultater. Først og fremst har fylkeskommunen og fylkets aktører har økt sin kompetanse i EUs H2020 og HE. Fylkeskommunen er blitt en viktig aktør i mobiliseringsarbeid også for de overnevnte programmene både mot fylkets næringsliv og offentlig sektor. Det ble etablert et tett samarbeid mellom fylkeskommunen og Forskningsrådet samt UiT. Under HF har vi kartlagt interessenter og definert de mest relevante målgruppene og samarbeidspartnerne samt de innsatsområdene/søylene som er mest aktuelle for vårt store fylke. Vi har funnet de riktige arenaene og arbeidsformene som gjør at vårt mobiliserings- og veiledningsarbeid er blitt mer effektivt. Innarbeidet erfaringene/kompetansen har dannet grunnlag til søknaden for EU-nettverket for neste tre årene, som er bevilget av FR. Forhåpentligvis fører dette til flere konkrete Horisont Europa-prosjekter med ledelse/deltakelse av fylkets aktører.

Troms og Finnmark fylkeskommune fortsetter drift av det opprettete i 2017 EU-nettverket Horisont Finnmark fram til 30. juni 2021. Nettverket skal øke deltakelsen til aktører fra Troms og Finnmark i Horisont Europa-prosjekter. Det har skjedd mye siden oppstarten av prosjektet Horisont Finnmark. Prosjektets hovedmål var å øke deltakelsen til aktører fra Finnmark i H2020-prosjekter i 2017-2020. I sent høst 2019 fikk prosjektet en ny prosjektleder. I januar 2020 har fylkene Troms og Finnmark blitt sammenslått, og dette påvirket sterkt prosjektets gang. I mars 2020 kom pandemien COVID-19, og derfor ble flere prosjektaktiviteter - mobiliseringstiltak og reiser, ikke gjennomført. Programperiode av Horisont 2020 er over nå. Fra 2021 starter et nytt EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa med programperiode 2021-2027. Styringsgruppen består av aktører fra de sektorene der potensielle søkere kommer fra: næringsliv (IN), akademia (FR, UiT) og offentlig sektor (TFFK). I forrige periode satset EU-nettverket Horisont Finnmark på tre områder: sjømat, energiproduksjon/råmaterialer og IKTløsninger fordi her ligger det største antallet potensielle søkere i Finnmark. I Horisont Europa er det flere relevante til valgte bransjer satsingsområder i søyle II: Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet (4), Klima, energi og mobilitet (5), Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø (6). Det nye nettverket skal fortsette å jobbe i samme temaene, men i hele det nye fylket Troms og Finnmark samt involvere mer kommuner. Helse (1), Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn (2) og Samfunnsikkerhet (3) kan også være aktuelle for en del aktører i vårt nye store fylke. Mobiliseringen til HE begynner med regional lansering av Horisont Europa-programmet med påfølgende webinarer/fysiske møter (hvis det blir mulig) knyttet til relevante HE-utlysninger. Potensielle søkere får informasjon om HE, mulighetene til programmet og nettverkets støttefunksjon. Mobiliseringspraksis forbedres gjennomtettere samarbeidet med andre EU-nettverk, mentorer, Innovasjonsnettverk Troms&Finnmark. HF kobles opp mot eksisterende virkemidler (f.eks. Arktis 2030) og programmer (Interreg, Kolarctic). Kompetanse overføres: Kompetansebehovet til deltakerne kartlegges og behovet dekkes, f.eks. med kurs- og informasjonstilbud. Ved hjelp av Nord-Norges EU-kontor, INs EU-Team, FRs Brusselkontor og UiTs AFU følger HF opp utviklingene rundt HE og informerer deltakerne. Samarbeidet mellom deltagerne fremmes: Dette samarbeidet oppnås gjennom en åpen og konstruktiv dialog mellom deltakerne. I tillegg promoterer HF deling av god praksis og overføring av kunnskap fra suksessfulle søkere fra andre nettverker. Suksessfulle allianser dannes: Ved å fremme dialogen mellom deltakerne og megle kontakt med søkere utenfor nettverket tilrettelegger HF for danning av allianser. Informasjonsflyt fra Brussel gir HF videre mulighet til tilretteleggingen.

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet