Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Communication Power of Politicians in a Digital Age. Consequences for Participation and Democracy

Alternativ tittel: Politikernes kommunikasjonsmakt i en digital tidsalder. Konsekvenser for deltagelse og demokrati

Tildelt: kr 8,0 mill.

CEPOL studerer hvordan digitaliseringen påvirker det representative, deliberative og deltagerdemokratiet ved å undersøke norske politikeres nettverk i sosiale medier, og deres muligheter til å sette agenda og forme budskap overfor borgerne. Vi studerer også hvordan borgernes bruk av politisk informasjon har endret seg over tid, og hvordan dette henger sammen med deltagelse i debatt og i politiske aktiviteter. CEPOL bruker spørreundersøkelser, medieinnholdsdata og data fra sosiale medier for å undersøke: 1) Ekkokamre og polarisering i norske politikeres Twitter-nettverk CEPOL har studert politiske Twitter-nettverk i Norge, med utgangspunkt i kandidater til Stortingsvalget i 2017. I to artikler undersøkte vi forekomst av polarisering, ideologisk likhet og ekkokamre i disse nettverkene, og fant at på tross av at mange befinner seg i nettverk med likesinnede, er det også utstrakt kontakt mellom nettverk. Med andre ord er den norske politiske Twitter-sfæren kjennetegnet ved ideologisk polarisering, men uten ekkokamre. Graden av ideologisk polarisering varierer, og temaer knyttet til ytre høyre, økonomi og skatt viser høyere polarisering enn andre temaer. 2) Politikernes makt til å sette agenda og forme budskap gjennom sosiale medier Basert på en survey til politikere, journalister og borgere, studerer CEPOL hvordan disse gruppene vurderer maktforhold i den digitale offentligheten. Resultatene viser at alle tre grupper tror at tradisjonelle medier har noe mer makt til å sette dagsorden enn politikere, men det er stor variasjon i meninger innad i gruppene. Syn på sosiale mediers dagsordensmakt, samt politikernes bruk av sosiale medier for å formidle nyhetssaker har betydning for vurderingen. 3) Betydningen av sosiale medier for demokratisk deltagelse blant norske borgere CEPOL har gjennomført et sett studier av forholdet mellom politisk bruk av sosiale medier og demokratisk deltagelse. Det overordnede funnet er en mobiliserende effekt av sosial mediebruk, men med noen forbehold. I en studie av endringer i ungdoms politiske holdninger, politisk deltagelse og bruk av sosiale medier i perioden fra 2011 til 2018 så vi at unge i større grad enn eldre deltar i politisk aktivisme online, og at generell politisk deltakelse og mobilisering øker blant de yngste. Sosiale medier framstår som viktige i denne mobiliseringen. En studie av hvordan medlemskap i frivillige organisasjoners Facebook-grupper henger sammen med offline deltagelse i perioden 2011-2016, viste at de som var koblet til slike grupper også oftere var medlemmer av frivillige organisasjoner, og at de til dels også gjorde mer frivillig arbeid. En komparativ studie av Frankrike, USA og Storbritannia fant lignende sammenhenger, men viste samtidig at den sterkeste sammenhengen var blant dem som brukte både sosiale medier og websider knyttet til frivillige organisasjoner. I to ulike artikler undersøker vi sammenhengen mellom bruk av sosiale medier og henholdsvis politisk interesse og politisk kunnskap, faktorer som antas å ha betydning for om folk deltar i demokratiet eller ikke. Studien av politisk interesse viser at det å diskutere og formidle politikk kan føre til at interessen øker, spesielt blant ungdom, men også blant eldre aldersgrupper. Dette ser ut til å gjelde online og offline. Studien av politisk kunnskap viser likevel at de som bruker sosiale medier som nyhetskilde sitter igjen med noe mindre politisk kunnskap enn andre, og samtidig med mindre tiltro til egen kunnskap. Disse funnene indikerer at sosiale medier kan gi dårligere fundamenter for å danne seg politiske meninger og handle på dem, med andre ord at de kan være mindre verdt som demokratisk kapital. I studien av konsekvenser av politikeres rolle i sosiale medier, undersøkte vi hvorvidt Facebook bidro til sterkere bånd mellom velgere og kandidater i valgkampen i 2019. Vi fant at Facebook fungerte både som nettverk og som nyhetskilde, og var viktig for både å knytte velgere og kandidater sammen. De som hadde sosiale medier som viktigste nyhetskilde, eller som hadde nettverk til politikere på Facebook, avga i større grad personstemmer. Med andre ord bidro også Facebook til å mobilisere til politisk handling. 4) Demokratiske konsekvenser av digitaliseringen av offentligheten CEPOL har som ambisjon å skape teoretiske forståelser av hvordan digitaliseringen påvirker ulike sider ved demokratiet. Enjolras og Steen-Johnsen fremfører et teoretisk og empirisk argument for at digitaliseringen har skapt en paradoksal situasjon, der noen sider ved demokratisk deltagelse og mobilisering er blitt styrket, mens systemer for representasjon, tillit, legitimitet og troverdig informasjon er under press. Ulike sider ved demokratiet påvirkes dermed på ulike måter.

Digitalization challenges the traditional role of mass media as gatekeepers and distributors of political information in the public sphere. Thus new opportunities open up for politicians to set the agenda and communicate with voters. The CEPOL project will study the implications of this development for representative, deliberative and participatory democracy by studying politicians' agenda setting and framing powers vis-a-vis citizens on the one hand, and citizens' use of this type of political information on the other. Digitalization can be positive for representative democracy, by enabling effective dissemination of political information and direct communication between politicians and citizens. But it can also give politicians excessive power vis-à-vis their voters. For deliberative democracy a main question is whether increased media power of politicians leads to an open and pluralistic public sphere, or whether it leads to polarization and the formation of echo chambers and ideological clusters. For participative democracy, a core issue is whether digitalization leads to more civic and political participation, across social groups, and what role political information emanating from politicians play in this context. Making use of a combined longitudinal and experimental approach, and based on both survey data, media content data, and social media data, CEPOL will examine 1) The structure of Norwegian politicians' media audiences 2) The agenda-setting and framing power of politicians in social media; and 3) Changes in political media use and consequences for democratic participation among Norwegian citizens from 2011 to 2018. A specific work package uses findings from the empirical studies as basis for a normative discussion of the implications of the new media power of politicians to representative, deliberative and participatory democracy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning