Tilbake til søkeresultatene

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forskningskommunen Fjell: Godt gjort er bedre enn godt sagt!

Tildelt: kr 0,30 mill.

I forprosjektet ønsker vi å få jennomført tre aktiviteter: 1) Gjøre en preliminær erfaringskartlegging med vekt på å identifisere viktige sammenhenger og tyngdepunkt i det utviklingsarbeidet som er gjennomført i Fjell kommune. Målet med aktiviteten er å få utarbeidet et godt grunnlag og opplegg for et påfølgende innovasjonsprosjekt. 2) Avklare hvilke 3-5 kommuner som vil bli invitert til å delta i Arena for Forskningskommuner, et nettverk som er planlagt som del av innovasjonsprosjektet, og som vil samle kommuner for erfaringsoverføring. Det vil også inngå forskere fra norske og utenlandske fagmiljø som jobber med innovasjon i offenlig sektor. 3) Som del av forprosjektet vil endelig design for innovasjonsprosjektet bli utarbeidet. Fjell kommune vil inngå som eier av forprosjektet. Kommunen vil leie inn forskerressurser fra SINTEF Teknologi og samfunn til å gjennomføre den preliminære erfaringskartleggingen. Dette vil være forskere som har god kjennskap til kommunen og utviklingsarbeidet som er blitt gjennomført. Prosjektledelse av forprosjektet settes ut til SINTEF. Innovasjonsprosjektet, som Fjell kommune ønsker å utføre, handler om å få gjennomført en systematisk vurdering av de siste 12 årenes innsats med å realisere et tett samarbeid med FoU-miljøer og konsulentselskap, og hva det har gitt av gevinstrealisering. Kommunen satte seg tidlig som mål å sikre at nyskapende ideer ble omsatt til varige verdier og nye praksiser. Planen er å få gjennomført en systematisk vurdering av hva som kjennetegner innovasjonskulturen i kommunen, samarbeidet med FoU-partnere og hva som har vært hemmende og fremmende faktorer. En viktig del handler om hvordan kunnskapen om dette kan styrke pågående utviklingsaktivitet. En siste del vil bestå av å etablere nettverk i en Arena for Forskerkommuner for kunnskapsutvikling om innovasjoner i kommunal sektor.

Budsjettformål:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren