Tilbake til søkeresultatene

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune for bærekraftig områdeutvikling, case Grønn mobilitet Vestre Billingstad, Asker.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektet tar utgangspunkt i at for å møte mange av våre viktigste samfunnsutfordringer er det behov for at kommunen utvikler sin rolle som samfunnsaktør. Prosjektet vil fokusere på hvordan organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune kan bidra til dette. Dette kan skje gjennom at det utvikles nye samarbeidsformer og verktøy for utvikling og innovasjon. Kommunen ønsker å bruke arbeidet med realisering av en strategi for grønn mobilitet for området Vestre Billingstad i Asker som et case som kan gi erfaringer og utforske nye virkemidler for kommunen i arbeidet med bærekraftig og innovativ områdeutvikling. Det legges vekt på at dette er et case med stort potensial for organisasjonslæring. Det legges vekt på at prosjektet gjennomføres på en måte som bygger videre på Askers innovasjonstrategi, kommunens arbeid for en bærekraftig utvikling (FNs tusenårsmål), areal- og transportpolitikken og andre sentrale føringer. Prosjektet vil bli lagt opp gjennom aktiv dialog med aktuelle samarbeidspartnere, både statlige myndigheter, regionale aktører, utbyggere, næringsaktører som ønsker å utvikle innovative tjenester og produkter (nye forretnngsmodeller),frivillige organisasjoner og innbyggere.

Budsjettformål:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren