Tilbake til søkeresultatene

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Nye modeller for samarbeid om FoU og innovasjon i kommunesektoren

Tildelt: kr 0,30 mill.

Store samfunnsmessige utfordringer som klimaendringer, migrasjon og eldrebølge krever lokale løsninger. Det er imidlertid lite hensiktsmessig at hver enkelt kommune adresserer dette arbeidet hver for seg. I stedet vil det være mye å hente på å samarbeide, koordinere samt å lære av hverandre og av andre. Dette arbeidet bør ta hensyn til kommunenes egne forutsetninger, ressurser og kompetanse. Et velfungerende kunnskapssystem i kommunesektoren vil kunne være en avgjørende forutsetning for å kunne utvikle dynamiske og kunnskapsbaserte kommunale løsninger og velferdstjenester. Dette prosjektet ønsker derfor å drøfte nye rutiner for systematisk eksperimentering, nye samarbeidskonstellasjoner for FoU-prosjekter, samt bedre tilrettelegging for kontinuerlig læring og kunnskapsutvikling. Mange utviklingsprosjekter adresserer de samme utfordringene i kommune-Norge. Det finnes heller ingen systematikk rundt hvordan erfaringene fra ulike parallelle pilotprosjekter oppsummeres, syntetiseres og deles på tvers av kommuner. Den sterke stillingen som det kommunale selvstyret og sektorprinsippet har i Norge innebærer en mulighet for at forsknings- og innovasjonsarbeidet blir fragmentert og lite systematisk og effektivt. Det er derfor behov for å tenke nytt rundt hvordan kunnskapsutvikling og innovasjon organiseres i og på tvers av norske kommuner. Dette prosjektet ønsker derfor å se på hvordan arbeidet med FoU og innovasjon i kommunesektoren best kan forstås, stimuleres og organiseres. Forprosjektet vil avgrense og konkretisere problemstillingene nærmere og spesifisere omfang og innretning av et mulig hovedprosjekt. I forprosjektet vil vi også forankre problemstillinger og behov hos interessenter i både kommunesektoren og innenfor FoU- og innovasjonspolitikk. Vi ønsker også å etablere en referansegruppe innenfor rammene av et forprosjekt som kan bidra som ekspertpanel og sparringspartner i et eventuelt hovedprosjekt.

Budsjettformål:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren