Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Global Growth Ocean Space Singapore for NCE Maritime CleanTech

Tildelt: kr 70 363

Prosjektnummer:

281779

Prosjektperiode:

2017 - 2017

Geografi:

I dette prosjektet søker klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech om støtte på vegne av sine bedrifter for deltaking på programmet Global Growth Ocean Space Singapore. Global Growth vil vere eit konkret tiltak for å styrka internasjonalisering i klynga. Programmet er oppretta av Innovasjon Norge for å legga til rette for at norske bedrifter skal oppdaga sit forretningspotensial på eit internasjonalt marknad, forstå asiatisk kultur og få innsikt i framtidenes vekstmuligheiter i industrien. NCE Maritime CleanTech har internasjonalisering som ein gjennomgripande klyngestrategi. Med det fokuset satsast det på styrka marknadsorientering blant klyngebedrifter, bistand til bedrifter i deira internasjonaliseringsarbeid og internasjonalt kunnskapssamarbeid som omhandlar mellom anna etablering og deltaking i internasjonale samarbeidsprosjekt, f. eks Horizon 2020. Gjennom dette prosjektet adresserast alle tre ovannemnte internasjonaliseringsstrategiar i klynga. Gjennom Global Growth vil bedrifter i klynga bli betre kjend med aktuelle marknader i Singapore, som i dette tilfellet er maritim- og olje- og gassektoren. Dei vil få muligheit til å bli betre kjend med næringslivet i Singapore gjennom deltaking på eit tett program kor det blir lagt opp til nettverksarrangement, bedriftsbesøk, workshops, mentortilbod etc. Samla vil dette gi klyngebedrifter auka kunnskap som gjer dei betre rusta til å inngå samarbeidsrelasjonar med bedrifter i Singapore. Det er aktuelt for 3-4 bedrifter i klynga og delta på programmet, og ettersom deltaking på eit slikt program er forbinde med ein del kostnadar for både deltaking og reising, søker me om midlar til få å dekka deler av opphaldet deira. Utan støttemidlar vil det vere vanskeleg for nokre bedrifter å delta.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid