Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet

Alternativ tittel: Women in senior positions and research management at Nord University

Tildelt: kr 3,9 mill.

For å legge et godt grunnlag i arbeidet mot flere kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet, har det blitt gjennomført en kvalitativ studie blant fagansatte. Hensikten med studien var å kartlegge kvinnelige ansattes erfaringer med karrieresystemet, vilkår for forskning, fagkulturer, ledelsen og institusjonelle endringer. Det ble gjennomført fokusgruppeintervjuer ved alle campuser der totalt 58 informanter deltok. Hovedfunn fra forskningen har blitt lagt frem i fellesmøte med alle fakultetsledelsene. I etterkant ble hvert fakultet utfordret til å peke på egne utfordringer for å oppnå kjønnsbalanse. Det ble i tillegg avholdt separate møter mellom prosjektgruppen og ledelsen ved hvert fakultet for å gi konstruktive råd og assistere i utformingen av handlingsplanen og målrettede tiltak. Møtene har resultert i fem ulike handlingsplaner og «tiltakspakker» som er tilpasset de lokale utfordringene. Prosessen frem til handlingsplanene ble også fulgt opp gjennom flere digitale «balanseseminar» hvor fakultetsledelsene har utvekslet erfaringer og sammenliknet resultater med hverandre. De fakultetsvise handlingsplanene skal danne grunnlag for utarbeidelse av en felles handlingsplan for likestilling, mangfold og integrering ved Nord universitet. Sentraladministrasjonen har utarbeidet et lederutviklingsprogram med en tydelig kjønnet fokus. Hensikten er å gi Nords ledere kunnskap om hvordan kjønn virker inn på beslutningsprosesser. I tillegg planlegges det prosjektlederkurs som kan stimulere flere kvinner til gå inn i forskningsledelse. For å sikre videreføring av de fakultetsvise balansetiltakene er det vedtatt av Likestillings-, mangfold og integreringsutvalget ved Nord at fakultetene skal rapportere årlig på dette arbeidet til utvalget. For å støtte opp under balansearbeidet ved et av fakultetene med størst kjønnsskjevhet i de faglige toppstillingene, er det igangsatt et prosjekt tilknyttet BalanseHub; «Til topps i marin forskning- kvinner i biovitenskap». Prosjektgruppen består av samme prosjektleder, faglig ansvarlig og prosjektkoordinator som for balanseprosjektet, men her er også fakultetet representert gjennom dekan, fakultetsdirektør og en faggruppeleder. Prosjektgruppen har hatt jevnlige møter siden oppstarten for å diskutere gjennomføring av spesifikke struktur og kulturtiltak. Det er gjennomført «balanseseminar» innrettet mot fagmiljøet med filmfremvisning, inviterte foredragsholdere og paneldebatt.

Deltakelse i et større nettverk har gitt Nord universitet muligheter for verdifull læring og erfaringsutveksling, og har styrket den lokale innsatsen rundt karrierefremmende tiltak for bedre kjønnsbalanse ved Nord. Prosjektet har bidratt til utvikling av styringsverktøy (handlingsplaner) som er egnet til å sette søkelys på tiltak som kan bidra til å øke kvinneandelen i, særlig faglige, toppstillinger ved fakultetene, og dermed bidra til å nå Nord og balanseprogrammets målsettinger om økt kjønnsbalanse i akademia. Gjennom målrettede aktiviteter har prosjektet bidratt til å øke bevisstheten om hvordan ubevisst kjønnspartiskhet virker inn i rekrutteringsprosessene. I fase to av prosjektet (BalanseHub) ble det særlig fokusert på STEM-fagene som ved Nord i all hovedsak er lagt til Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA). Prosjektet har gitt muligheten til å profilere kvinners forskningsinnsats særskilt ved at man har gjennomført nye tiltak rettet mot dette.

Nord universitet ble etablert i 2016. Etter en krevende fusjonsprosess er fagmiljøet blitt større og mer sammensatt, samtidig med at andelen førstekompetente og professorer er for lav. Kompetanseutfordringen ved institusjonen har et klart kjønnet aspekt med en overrepresentasjon av kvinner i undervisningsstillinger og en lav kvinneandel i faglige toppstillinger. I 2017 var andelen kvinner i professorposisjoner 27,3%, men det er stor variasjon mellom fakultetene. Gjennom balanseprosjektet skal det innhentes relevant kunnskap og utvikles målrettede tiltak for å møte noen særlige kompetanse- og likestillingsutfordringer som universitetet i dag står overfor. Fakulteter og fagmiljøer med særlige likestillingsutfordringer vil bli prioritert i forskningen, og det er et mål at prosjektet skal bidra til en personalpolitisk nytenkning og bygge en god struktur for det fremtidige likestillingsarbeidet. Prosjektet består av følgende deler: 1. FORSKNING: En forskningskomponent som skal fremskaffe kunnskap til bruk i utvikling av nye tiltak, samt et følgeforskningsprosjekt som skal gi innspill gjennom hele perioden. 2. TILTAK: Utvikle balansetiltak som er strategisk tilpasset institusjonens kompetanseplan, de ansatte ulike karriereløp og utfordringene ved de ulike fakultetene. Tiltakene skal forankres i institusjonens ledelse og rettes spesifikt mot kvalifisering av kvinner for de faglige toppstillingene. 3. LEDELSE: Utvikling av innholdselementer i institusjonens lederutviklingsprogram som har særlig fokus på å motvirke uheldig kjønnsbias i rekrutteringsprosesser. 4. Utvikle lederkurs for å rekruttere kvinnelige ledere til forskning og forskningsledelse. BalanseHub I denne fasen av balansearbeidet ved Nord er vi opptatt av å sikre gjennomføring av fakultetsvise handlingsplaner og karrierefremmende tiltak. Det er et særskilt behov å styrke innsatsen rundt fagmiljø med størst skjevhet i kjønnsfordelingen. Dette prosjektet vil særlig fokusere på Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) gjennom styrking av fakultets tiltak for å rekruttere flere kvinner til faglige toppstillinger. Målet er å støtte fakultetets tiltak rettet mot rekrutterings- og opprykkprosessene og bidra til fakultetets kulturendrende arbeid. Deltakelse i BalanseHub er nødvendig for å innhente ressurser fra, og også bidra til, den mangfold- og likestillingsorienterte HRM/organisasjonsforskningen (strategier, verktøy) ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder