Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Søknad til Bellonas arbeid i den europeiske nullutslippsplattformen ZEP

Alternativ tittel: Bellonas European strategic CCS work

Tildelt: kr 2,0 mill.

CO2-fangst og -lagring (CCS)spiller en svært viktig rolle innen EUs energi-, industri- og klimapolitikk. IPCCs klimarapporter sier eksplisitt at Parisavtalens mål ikke kan nås uten CCS i svært stor skala. Anbefalinger om insentiver og politikk for utrulling av CCS er Bellonas hovedprioritering i arbeidet inn mot EU-institusjonene. Forskning er fortsatt nødvendig for å drive ned kostnader gjennom innovasjon, men storskala utrulling av allerede utviklet og utprøvd teknologi er det som virkelig vil drive innovasjon. Bellonas motivasjon i European Technology and Innovation Platform (ETIP) ?Zero Emissions Platform? (ZEP) er å fremme kunnskapsutveksling om CCS som nødvendig klimateknologi, blant norske og europeiske aktører (særlig aktører i Europaparlamentet og -kommisjonen). Ett av prosjektets hovedmål er å gi faglige innspill til Europakommisjonens vurderinger og forberedelse av utlysningstekster under EUs rammeprogram for forskning, samt påvirke forskningsanbefalinger og sikre et solid vitenskapelig fundament for EUs energi- og klimapolitikk. ZEP har gitt verdifull innspill til utforming av EUs første utlysningen i 2020 for sitt Innovation Fund (IF). Målgruppen for IF er nye, fullskala prosjekter innen CCS og CCU, utslippsfri hydrogen, fornybare energi og energilagring. Finansiering av IF kommer fra salg av utslippskvoter i EU Emission Trading Scheme (ETS). Innovation Fund gir omtrent en milliard Euro i året totalt til nye prosjekter som konkurrer på flere kriterier, blant annet, utslippsreduksjoner, kostnadseffektivitet, modenhetsgrad og innovasjonsgrad. EU offentliggjør i fjerde kvartal 2021 hvilke søknader vinner støtte i den første utlysningen. Statistikk over de første søknadene er viser at 311 søknader ble sendt inn. Estimatene gitt i søknadene viser potensiale for utslippsreduksjoner på omtrent 1,2 milliarder tonn CO2 over en periode på omtrent 10 år. Et av de mange positive tegnene til akselerert utrulling av CCS pga EU IF kan nå bekreftes av Northern Lights prosjektet. Det er undertegnet intensjonsavtaler for transport og lagring av CO2 fra prosjekter som har sendt inn søknader til EU IF, og summen av tonnene CO2 fra disse avtaler er større enn kapasiteten til fase 2 til Northern Lights, som nå ligger på 5 millioner tonn CO2 lagret i året. EUs Innovation Fund (EU IF) planlegger nye utlysninger hvert år frem til 2030. ZEP har tidlig i 2021 gitt konkrete innspill til EU om hvordan den neste utlysningen kan forbedres. EUs langsiktige klimaplan (Long Term Strategy) fra 2018 understreker i klare ordelag betydningen av CCS-utrulling for tungindustri og for negative utslipp. Dette er et helt klart resultat av ZEPs mangeårige arbeid opp mot Europakommisjonen. Et særdeles viktig tilskudd til ZEPs arbeid i 2020 er EUs prosess rundt regulering av investeringer for å oppnå EUs langsiktige klimamål. En ny klassifiseringssystem for investeringer, det såkalte Taxonomy / Sustainable Finance, vil sette rammene for hva som kan regnes som bærekraftige investeringer i EU. Dette vil kunne ha en svært viktig effekt på styringen av kapital. ZEP har deltatt aktivt i høringer og med innspill for å sikre at CCS har kommet inn i definisjonen av slike investeringer, og samtidig sikre at kun CCU-teknologi som passer i et netto nullutslippsscenario kommer med. Arbeidet i den tekniske ekspertgruppen for bærekraftig finans har i stor grad fulgt ZEPs anbefalinger hvor Bellona har bidratt med mye ekspert innhold gjennom sitt deltakelse i Technical Working Group. ZEP har brukt mye tid i 2020 på implementeringen av disse anbefalingene. Videre vil arbeidet med EUs Green Deal dominere agendaen ? EU Kommissær Timmermans har allerede bekreftet at CCS vil spille en rolle. Bellona og ZEP har i 2020 jobbet målrettet for konkrete europeiske planer for CO2-infrastruktur. EUs Innovation Fund (IF) og Taxonomy for bærekraftig finans er begge laget for å fremme reelle reduksjoner i klimagassutslipp uten å øke andre miljøbelastninger og skader. Dessverre er ikke EUs IF og Taxonomy samstemt. Bellona har påpekt de verste fallgruvene i denne situasjonen i mange ulike EU prosesser, høringer, fora og bilaterale møter, blant annet, i ZEP arbeidet til Bellona. Bellona har bidratt til at ZEP håndterer nye policy utfordringer som har kommet inn på agendaen i EU. ZEP utredet så tidlig som i 2012 bruk av bio-CCS som en teknikk for å produsere energi og samtidig fjerne CO2 fra atmosfæren. Debatten rundt behovet for nettopp å redusere konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren blir først nå i 2020 stadig mer synlig i EU. Tidlig i 2021 publiserte ZEP sin posisjon på hva utgjør og kjennetegner prosjekter som er effektive på ?Carbon Dioxide Removal? (CDR). Dette er fellesbegrepet for både bio-baserte energi og andre industriprosesser med CCS, direkte separasjon av CO2 fra atmosfæren, samt forbedringer i skogbruk, landbruk, mineralisering og havbruk som gjør at naturlig opptak av CO2 blir forsterket.

Bellonas arbeid innen ZEP har gitt flere virkninger og effekter: 1. Bidratt til at EUs Innovasjonsfond har blitt realisert med første utlysning for fullskala prosjekter holdt i 2020, og at reglene for at søknader for støtte vurderes på en systematisk måte basert på faktisk klimagevinst 2. Bidratt med definisjoner av Carbon Dioxide Removal som gjør at EU støtter egnede prosjekter og unngår prosjekter med liten eller ingen klimagevinst 3. Bidratt til at EU inkluderer CCS innen Taxonomy for Sustainable finance 4. Bidratt til at EUs Projects of Common Interest program inkluderer CO2 transport og lagringsprosjekter

Bellonas deltagelse i EUs teknologi og innovasjonsplattform for CO2-håndtering, ETIP ZEP skal: -Ta et strategisk lederskap i ETIP ZEP og koordinere og fremme Norges og Bellonas interesser og prioriteringer -Fremme teknologiutvikling og rammeverk for utrulling av kostnadseffektiv CO2-håndtering i stor skala -Fremme norske aktørers påvirkningsevne i ETIP ZEP, herunder også spesielt fremming av de norske CCS-prosjektene og norsk lagringskapasitet -Fremme norske forskningsprioriteringer, jf. SET-planen -Fremme kunnskapsutveksling om CCS som nødvendig klimateknologi blant norske og europeiske aktører, særlig aktører i Europaparlamentet og kommisjonen -Fremme forpliktende uttalelser og tiltak fra EUs beslutningstakere pro CCS gjennom planer for klima, energi, industri, generell kommunikasjon og utlysning av forskningsmidler -Sørge for fortsatt involvering av norske aktører i nasjonal dialog som kan bidra til det arbeidet som foregår i ETIP ZEP -Sikre en god og konkret oppfølging av SET-Planens Task 9 CCUS, med spesiell fokus på å sikre fortsatt støtte fra sentrale medlemsland

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering