Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Safety 4.0: Demonstrating safety of novel subsea technologies

Alternativ tittel: Safety 4.0: Demonstrasjon av sikkerhet for ny undervannsteknologi

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektnummer:

281877

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Havbunnsteknologi er viktig for utvikling av norske petroleumsressurser og representerer en stor eksportnæring for Norge. Det forventes at 68 av 88 funn på norsk kontinentalsokkel vil bli bygget ut med en undervannsløsning. Drevet av behovet for kostnadsreduksjoner og vanskeligere driftsforhold, oppstår nye undervannskonsepter og -teknologier, som hel-elektriske, nye undervannsbehandlingsteknologier, mer integrasjon mellom toppside- og undervannskontrollsystemer eller mellom prosesskontroll- og prosesssikkerhetssystemer, mer bruk av sensorer for å overvåke prosesstilstand og integritet til sikkerhetssystemer mv. Det norske regelverket for sikkerhet, helse og miljø,basert på funksjonskrav, imøtekommer og fremmer innovasjon som kan øke sikkerheten. Sikkerheten til nye undervannsteknologier kan imidlertid være tungvint å demonstrere, fordi deler av eksisterende regelverk og gjeldende standarder er tilpasset eksisterende teknologiløsninger og kan være vanskelig å anvende og mindre tilpasset nye konsepter. Nye teknologier introduserer nye usikkerheter, og disse må håndteres på en robust og hensiktsmessig måte. Som en del av et konsortium bestående av operatører, leverandører, akademia og Petroleumstilsynet (som observatør), fikk Safety 4.0-prosjektet i 2018 i oppgave å utvikle et sikkerhetsdemonstrasjonsrammeverk for å muliggjøre og akselerere sikker adopsjon av nye kostnadseffektive subsea-løsninger. Safety 4.0-prosjektet har utviklet et nytt rammeverk bestående av et sett med retningslinjer og en kunnskapsdatabase som gir industrien en enhetlig tilnærming for å demonstrere sikkerheten til nye teknologier. Den anvender et systemisk og usikkerhetsbasert risikoperspektiv, inkludert hvordan man skal håndtere ulike typer feil, økende kompleksitet og usikkerhet i antagelser. I likhet med det norske regelverket viser dette rammeverket også til internasjonale sikkerhetsstandarder for programmerbare elektroniske systemer. Imidlertid setter Safety 4.0-rammeverket disse standardene inn i en bredere kontekst ved å fremheve deres omfang, verdi og begrensninger, og områdene hvor de er åpne for tolkning. Retningslinjene utviklet av Safety 4.0-prosjektet gir en oversikt på høyt nivå over prosessen for sikkerhetsdemonstrasjon, inkludert ulike aktiviteter og involvering av interessenter. Den gir også råd om hvordan man oppnår en effektiv prosess for demonstrasjon av sikkerhet ved å identifisere og fokusere på det som er nytt i aktivitetene og løsningene. Tilnærmingen støtter også effektiv sikkerhetsdemonstrasjon, det vil si at den sikrer at konklusjonene er robuste ved å gi praktisk veiledning om konstruksjon av sikkerhetsargumenter og behandling av usikkerheter og antagelser gjennom hele sikkerhetsdemonstrasjonsprosessen. Bruk av rammeverket vil gi industrien en alternativ argumentasjonsstrategi for å demonstrere at nye løsninger oppfyller intensjonen til regelverket og er egnet til formålet. Rammeverket kan gjøre det mulig å ta i bruk løsninger som er billigere å implementere og drifte samtidig som de er minst like sikre som eksisterende løsninger.

The project has: - developed knowledge and results (principles, methods, etc.) that the participants have applied as part of ongoing technology developments - developed a framework (set of guidelines) that can be used to demonstrate safety for novel subsea technologies, in particular for systems with increasing complexity, e.g. increased degree of software dependencies. The guidelines may result in future developments when current technology developments are sufficiently matured -created a platform for sharing of knowledge and resolving common challenges independent from competition, such as maturing requirements and high-level design across suppliers, operators and authorities -created results that potentially may be used in future updates of existing industry standards and guidelines -results and discussions that have helped communication between industry and authorities on ongoing technology developments

Norwegian HSE regulations, based on functional requirements, accommodate and promote innovation that can enhance safety. However, safety of novel subsea technoloiges may be cumbersome to demonstrate, because current standards may be difficult to apply and less accommodating to novel concepts. This project addresses the need for a common framework and approach that can properly demonstrate safety for new technologies that deviate from current practices. It should support novel concepts with high level of digitalization which have the potential to improve safety, even when it challenges existing practices. This project will employ three use-cases to exemplify the above: UC1: All-electric safety system, for which existing fail-safe philosophies do not apply, and new ones are needed UC2: A subsea process solution, where process- and safety systems share elements of sensors and control, requires a new life-cycle perspective on safety which also deal with dependencies UC3: Demonstrating safety of novel subsea technology based on API RP 17V The framework will: -be aligned with the uncertainty-based risk definition adopted by PSA -be based on a systems perspective to handle emerging failures in increasingly integrated and software-intensive systems -take advantage of digitalization for online safety demonstration in operations The project brings together safety- and subsea experts from the regulator (PSA), operators (Equinor, Lundin, Neptune Energy, Total), suppliers (ABB, TechnipFMC, Aker Solutions, OneSubsea), DNV GL and two of Norway's leading academic research groups on safety (NTNU, UiS), to ensure alignment with industry- and regulator needs and a sound scientific basis. PETROMAKS2 support will bring additionality by funding a PhD and a post doc., and enable the industry to collaborate on a topic no individual company would be able to carry alone. The application is directed to thematic priority area 5, but also addresses cross-cutting priority areas Digitalization and Challenges related to the introduction and use of new technology.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum