Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Antimikrobiell overflateteknologi

Alternativ tittel: Antimicrobial coating technology

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektnummer:

281949

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Vekst av bakterier på utstyr til bruk i medisinsk behandling (medical devices), slik som sentralt vene-kateter, kan forårsake alvorlige infeksjoner hos pasienter. Ved siden av at slike infeksjoner i verste fall kan være livstruende, har de også en samfunnsmessig konsekvens med økt antall liggedøgn og økte behandlings kostnader. Amicoat sin teknologi, antimicrobial coating (AMC), skal i dette prosjektet forskes frem til å kunne motvirke vekst av bakterier, i første rekke på sentralt vene-kateter, men etter hvert også til å omfatte andre medical devices. I prosjektperioden har det blitt utviklet en metode for standardisering av peptidkonsentrasjon på ulike overflater. Foruten forsøk med polyuretan er også andre materialer prøvd ut. De samarbeidende FoU institusjonene RI.SE og UiT gir fortsatt viktige bidrag i fremstilling og testing. Det er stadig god interesse blant mulige kunder for å teste vårt materiale og antall mulige fremtidige industrielle partnere er økende. Vi forventer snarlig å formalisere et industrielt samarbeid.

Alle resultater fra dette prosjektet vil sammen med resultater fra annen FoU aktivitet i Amicoat brukes til videre produktutvikling og dialog i samarbeid med kunder av vår teknologi. Prosjektet har resultert i en rekke patentsøknader som vil danne grunnlag for videre diskusjoner og kontrakter med kunder eller partnere. Fordi en lisensiering av teknologi forventes å dekke flere ulike produkttyper og markeder vil lisensinntekter i form av royalties komme fra flere kilder. Typiske royalties innenfor medical devices vil kunne gi et betydelig bidrag til fortsatt vekst. De aktørene Amicoat diskuterer med er mellomstore til store innenfor sine produkt og ofte med global distribusjon. Det forventes derfor et betydelig bidrag fra utlisensiering etter at industrielle avtaler er etablert.

Vekst av mikroorganismer på overflater på medical devices er ødeleggende for produkters egenskaper og funksjon og kan ofte forårsake smitte og påfølgende infeksjoner. Å dekke ulike produkter der hvor infeksjonsfare eksisterer med en Anti-Microbial Coating (AMC) er derfor i mange situasjoner løsningen. Dagens AMC er i stor grad basert på bruk av sølv, kopper og andre forurensende tungmetaller. Amicoat innehar en fleksibel og patenterbar AMC-teknologi som utgjør et miljøvennlig alternativ. Teknologien er basert på veldefinerte effektormolekyler som har en bredspektret antimikrobiell effekt og en virkningsmekanisme som resulterer i unike egenskaper ift resistens. Prosjektets hovedmål er å tilføre aktuelle produkter en AMC ved å koble utvalgte antimikrobielle effektormolekyler til ulike overflatematerialer i ulike produkter. Dokumentasjonen må tilfredsstille et nivå som kvalifiserer til samarbeider med ledende industrier. Sentrale FoU-utfordringer er at selve påkoblingen krever en funksjonell overflate (kjemiske festepunkter). De aktuelle overflatematerialene er ofte inerte, og da må visse komponenter modifiseres; dette på en slik måte at selve produktegenskapene likevel opprettholdes. Videre må AMC tilpasses de aktuelle applikasjonene og optimaliseres mhp produktrelevant effekt, tolererbarhet, holdbarhet, oppskalering, regulatoriske krav etc. Det globale AMC-markedet øker med 15% pr. år og antas å nå vel 35 mrd. NOK i 2020. Ledende internasjonale med-tech bedrifter viser god interesse for Amicoats AMC, og samarbeider er igangsatt på enklere applikasjoner hvor det ikke kreves kjemisk påkobling av effektormolekylene. Potensialet er stort da aktuelle firmaer har en årlig milliard-omsetning (NOK) av denne type produkter; inntekter til Amicoat vil komme i form av royalty og fra leveranse av egen AMC. En utvidelse utover med-tech sektoren vil kunne gi betydelige kommersielle tilleggsmuligheter.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena