Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Klimatilpassa sorter, planter og dyrkingsteknikk for en stabil og økt norsk produksjon av solbær, rips og stikkelsbær

Alternativ tittel: Climate adapted cultivars, plant types and growing techniques for an increased Norwegian production of gooseberry, black- and red currants

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

281982

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Det er et potensial for en økt norsk produksjon av Ribes-artene stikkelsbær, rips og solbær, både som råmateriale til industri og til friskkonsum. Bæra har høgt innhold av helsegode forbindelser, og har interesse som basis for utvikling av nye produkter. Bæra gir variasjon og nye smaker, og har vakt nysgjerrighet hos restaurant- og konditorbransjen. I dag selges rips i beger i dagligvarekjedene, og det meste blir importert. Ferske solbær og stikkelsbær i butikk er i liten grad utprøvd. Målet med prosjektet er at norske bedrifter skal ta del i denne verdiskapingen. Ny kunnskap om dyrkingsteknikk, biologiske sorts- og planteegenskaper og markedspotensial for stikkelsbær, rips og solbær vil være med på å gi svar på hva som er gode strategier for sortsvalg og dyrkingsteknikk for å oppnå en lønnsom og bærekraftig dyrking av Ribes til industri og friskkonsum. Ved å kunne tilby klimatilpassa sorter og plantekvaliteter fra Sagaplant, vil dyrkingen av Ribes kunne foregå over større deler av landet. Forsøk med kvilebryting, temperatur- og daglengdekrav for optimalt blomstrings- og avlingspotensial for rips og stikkelsbær er gjennomført. En vitenskapelig artikkel på vekst og utvikling hos stikkelsbær er nå publisert. Forsøksarbeidet med kvilebryting og vekst og utvikling hos rips-sorter er gjennomført. Forsøkene har gitt svar på de ulike sortenes fysiologiske egenskaper. To vitenskapelige artikler er i arbeid. Det er arbeidet med utvikling av nye dyrkingssystemer for espalier-dyrking i potter og substrat i veksthus og tunnel. Høye smale hekker av rips, solbær og stikkelsbær, og bruk av dryppvanning med optimal næringstilføring, gir rask etablering og stort avlingspotensiale for konsumbær. Voksekraft, modningstidspunkt, avling, bærstørrelse, sukker, syre og smak er registrert for alle sort i prosjektet. Sortsfelt for industri- og friskkonsumproduksjon med rips, stikkelsbær og solbærsorter, er etablert hos bærdyrkerne. Vekst, utvikling og plantehelsestatus hos plantene er registrert gjennom sesongen. Kunnskap og erfaringer med dyrkingsteknikk av sortene fra feltene er formidlet av og mellom dyrkerne og rådgivere i Norsk landbruksrådgivning, gjennom markvandringer, møter og webinarer. Basert på forskningsresultatene og erfaringene i prøvefeltene underveis i prosjektet, har Sagaplant testet ut produksjonsmetoder og plantekvaliteter for å kunne gi dyrkerne et godt utgangspunkt i sin produksjon av Ribes til friskkonsum og til industri. For solbær og stikkelsbær fungerer vevsformering bra, mens det må jobbes videre med utarbeiding av protokoll for rips. Forsøk med oppal av rips og stikkelsbær i et hydroponisk system er utført i samarbeid med James Hutton Institute. Metoden har gitt gode resultater for rips, og er også prøvd i større skala og for flere sorter i 2022. Denne metoden er også testet på stikkelsbær i 2022, men en forbedring av den tradisjonelle produksjonsmetoden hos Sagaplant, men ikke like bra resultat som for rips.

Prosjektet har ført til økt kompetanse hos forskere i NIBIO, ansatte hos Sagaplant, rådgivere i NLR og bærdyrkere. Denne kompetansen vil gi mer målretta dyrking og rådgiving, og muligheter til å initiere og delta i nye FoU-prosjekter nasjonalt og internasjonalt. Denne kompetansen vil være nyttig ved framtidig sortsutvelgelse, planteproduksjon av Ribes-planter hos Sagaplant, og rådgiving i bærproduksjon for friskkonsum (dyrking i espalier) og industriformål. Prosjektet har gitt nye metoder for planteproduksjon og dyrkingsteknikk, som på sikt kan gi økt verdiskaping og inntjening for Sagaplant, dyrkere og omsetningsledd. Et samarbeidsforum (‘sortsgruppe’) er etablert med deltakere fra dyrkere, rådgiving, planteoppal og forskning. Dette fora skal samarbeide om en effektiv sortsutprøving og -etablering framover. Et viktig arbeid for gruppa blir også å sikre rettigheter for bruk av aktuelle seleksjoner av solbær som er interessante å få testet i vårt klima. Prosjektet har resultert i ny kunnskap som gir grunnlag for økt bærekraftig produksjon av Ribes-artene i alle landets regioner, nye tekniske løsninger for planteoppal og sortsutvalg, og prosesser for interaktiv samhandling (dyrker-rådgiver-forsker) som vil gi mer optimal bærdyrking med økt førstehåndsverdi, og 50% økt produksjon av rips og stikkelsbær til friskkonsummarkedet. Prosjektet vil også redusere risikoen for innførsel av sorter som ikke er tilpassa norsk klima.

Det er et potensiale for økt produksjon av solbær, stikkelsbær og rips (såkalte Ribes-arter) over hele landet, både som råvare til industrien, og til friskkonsum. Bæra har høgt innhold av helsegode forbindelser, og har interesse som basis for utvikling av nye produkter. Bæra gir variasjon og nye smaker, og har vakt nysgjerrighet fra restaurant- og konditorbransjen. I dag selges rips i beger i dagligvarekjedene, og det meste blir importert (ca. 40 000 kg til en verdi av 5 mill. kr). Ferske solbær og stikkelsbær i butikk er i liten grad utprøvd. Målet med OPTIRibes er at norske bedrifter skal ta del i denne verdiskapingen. Vi ønsker i prosjektet 1) å etablere ny kunnskap, og sammenstille denne med eksisterende kunnskap og metoder om plantefysiologiske prosesser som påvirker sortenes etablering, vekst og fenologi, for å utvikle og implementere kunnskap og metoder hos Sagaplant og rådgivingstjenesten for raskere identifisering av sortsegenskaper (inkl. avlingspotensiale) relatert til klima og dyrkingssystem. Vi ønsker 2) å etablere storskala-felt med nye lovende sorter hos dyrkere i Telemark, Buskerud og Hedmark, og på bakgrunn av kunnskap og metoder i 1) raskt finne sorter best tilpasset ulike klimasoner, dyrkingsteknikk og høstemetode, 3) å etablere felt og gjennomføre forsøk med spesielt fokus på klima- og sortstilpassa dyrkingsteknikk for friskkonsum, der vi også ønsker 4) å teste de aktuelle sortene ved dyrking i substrat i potter for en utvida sesong av delikatesse-bær. Sammen med økt kompetanse om effekter av dyrkingssystem vil Sagaplant kunne tilby plantetyper av gode sorter, og NLR tilby produsentene lokalt tilpassede dyrkingsråd som vil redusere avlingsvariasjonen mellom år, og gi stabilt god tilgang på bær til friskkonsum og videreforedling. Med økt bruk av klimaregulerende tiltak i produksjonen, samt en utvidelse av dyrkingsområdet for kommersiell produksjon, vil denne kompetansen få stor betydning både på kort og lang sikt, nasjonalt og internasjonalt.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram