Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Markedsdrevet integrert produkt- og produksjonsutvikling for rask internasjonal vekst

Alternativ tittel: Market driven integrated product- and production development for rapid international growth

Tildelt: kr 16,0 mill.

Hvordan holde nær kontakt med kundene når de er stadig flere og lenger borte? Hvordan doble produksjonen og samtidig effektivisere med 30%? Orkel har tredoblet salget over de siste fem årene på salg av landbruksmaskiner til hele verden, med Kina som hovedmarked. Hovedproduktene er Compactorer, stasjonære rundballepresser som pakker og tar vare på verdien av dyrefôr samt en mengde andre materialer, som biprodukter fra sukker- og ølproduksjon, samt kumøkk, sagflis, plast og søppel. Orkel opplever fortsatt en økende etterspørsel over hele verden og ser flere muligheter for rask vekst og utvidelse i Orkland, Trøndelag. Duun Industrier utvikler og produserer maskiner for landbruket og entreprenørvirksomhet, med vekst både nasjonalt og i eksportmarkeder. Duun satser sterkt på høyteknologisk produksjon og utvikling av nye produkter som bedrer produktiviteten for brukerne. Duun ser muligheter for økt vekst på flere eksportmarkeder for selskapets vedmaskiner, utstyr for vintervedlikehold av veier, beitepussere og utstyr for gjødselhåndtering. Kundemasse og geografisk spredning øker, så vel som konkurransen. Korona-pandemien gjør kommunikasjon vanskeligere siden det er mindre anledning til reiser. Samtidig ser man et betydelig potensial for innovasjon, både på digital kundesupport og -kontakt, samt utvikling av produkt-tjenestekombinasjoner. I dette krevende landskapet skal prosjektet WRAPID fremme og sikre bedriftenes vekst, internasjonalisering og konkurransedyktighet. Vi utnytter nye muligheter for digitalisering, blant annet ved bruk av big data, internet of things, augmented reality og kunstig intelligens. Blant annet har vi innført online kundesupport og opplæring ved hjelp av smartbriller for å hjelpe kundene i gang med utstyret. Ett eksempel er en kunde i Taiwan som brukte smartbrillene, mens tekniker i Sveits og oversetter/tekniker i Kina samarbeidet real time og fikk gjennomført oppmontering og igangkjøring av Compactor. I tillegg har vi utviklet et system for fjerndiagnose på maskinene. Systemet ble solgt i 50 eksemplarer allerede før det var ferdig. Til sammen kan løsningene for fjerninteraksjon med kunder og maskiner bli et stort fortrinn gjennom at en liten bedrift oppleves som nærmere kundene enn gigantene som har kontorer i hvert land. Løsningene er i bruk, og vi jobber videre med opptrapping av bruken og videreutvikling av systemene. Et annet resultat som drar i samme retning er utviklingen av produktkonfiguratorer som gjør eksterne selgere bedre og holder dem oppdatert, med mindre behov for fysiske samlinger. I forbindelse med nybygd fabrikkhall hos Orkel og utvidelse hos Duun har prosjektet fokusert på organisering for effektiv materialflyt. Orkel ser resultater på så mye som rundt 30% besparelse i produksjonstimer pr maskin fra 2019 til 2021. Samtidig har bedriften klart en dobling av produksjonen fra 2019-2022. Prosjektet har utviklet digitale verktøy, i form av en web-app på mobilen, for effektiv kontakt og problemløsning mellom avdelingene på fabrikkene, samt med leverandører. Her er vi nå blant de beste i Norge. Analyse av statistikk på bruk av verktøyene viser oss hvilke deler av produkt og produksjon det har mest nytte å forbedre. Dette er svært nyttig beslutningsstøtte. Sammen med metodikk for modularisert produksjon og produktutvikling setter det bedriftene bedre i stand til å utvikle produkter og tjenester som treffer reelle behov, samt effektivt sette dem i produksjon. Tidligere i prosjektet har vi gjennomført pilottesting i felt og full skala av IoT-løsningen Orkel Precision på NMBU, Ås. Der ble det presset 300 rundballer med gress, mens pressa og gresset ble overvåket over internett. Tørrstoff, proteininnhold m.m. samt lokasjon og tidspunkt ble automatisk registrert for hver rundball og lagret i nettsky. Hver rundball ble merket med NFC-brikke for avlesning med mobiltelefon. Fjernmonitorering av pressa via app og web-portal, samt sporing av hver enkelt rundball ble testet med suksess. Dette er det eneste systemet i verden av sitt slag. I prosjektet har vi jobbet med systematikk for å kombinere digitale og mellommenneskelige kilder til kundeforståelse for å få god kunde- og brukerinnsikt. Dette er svært viktig og noe vi kanskje særlig i Norge må bli bedre på, som poengtert i årets Innovasjonsavtale av Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Orkel har tredoblet salget over de siste fem årene på salg av landbruksmaskiner til hele verden, med Kina som hovedmarked. Hovedproduktene er Compactorer, stasjonære rundballepresser som pakker og tar vare på verdien av dyrefôr samt en mengde andre materialer, eksempelvis biprodukter fra sukker- og ølproduksjon, samt kumøkk, sagflis, plast og søppel. Orkel opplever fortsatt en økende etterspørsel over hele verden og ser flere muligheter for rask vekst og utvidelse i Orkland, Trøndelag. Duun Industrier utvikler og produserer maskiner for landbruket og entreprenørvirksomhet, med vekst både nasjonalt og i eksportmarkeder. Duun satser sterkt på høyteknologisk produksjon og utvikling av nye produkter som bedrer produktiviteten for brukerne. Duun ser muligheter for økt vekst på flere eksportmarkeder for selskapets vedmaskiner, utstyr for vintervedlikehold av veier, beitepussere og utstyr for gjødselhåndtering. I Wrapid prosjektet skulle bedriftene møte utfordringene med vekst basert på internasjonale markeder, flere produktvarianter og større volum i hovedsak gjennom tre ulike vinklinger, 1. Digitalisering og interaktive tjenester i globale nettverk. 2, Funksjonsorientert modularisering av produkt for å tilby større variantbredde uten tap av effektivitet ved skreddersøm. 3. flytorientert produksjon av kundespesifikke produkt (enstykks produksjon). Det er innført tiltak på hvert av disse områdene hvorav noen er nevnt i den populærvitenskapelige framstillingen. Orkel har kommet lengst i realiseringen av tiltak, men Duun har konkrete planer som vil iverksettes så raskt situasjonen ved bedriften tilsier at man kan. Dette gjelder blant annet innføring av nytt ERP system og investering i ny mer fleksibel laserskjærer. I Orkel er det utvikliet en plan for utbygging av fabrikken til dobling av produksjonen og der man i planen også tar hensyn til muligheter for senere utvidelser.

Orkel er en av de største produsentene av landbruksmaskiner i Norge med betydelig eksport. Bedriften har en ledende markedsposisjon, genererer nye produktinnovasjoner og leverer utstyr med høy kvalitet. Hovedproduktene er Compactorer, maskiner som effektivt komprimerer og konserverer materialer. Orkel opplever en økende etterspørsel fra kunder i ulike bransjer over hele verden, og ser flere muligheter for rask vekst og utvidelse. Duun Industrier utvikler og produserer maskiner for landbruket, med potensial for økt eksport. Duun har de siste årene satset på utvikling av nye produkter og investert i fabrikken og ser muligheter til økt vekst på flere eksportmarkeder for selskapets vedmaskiner, beitepussere og utstyr for gjødselhåndtering Begge selskapene er i vekst, men møter økt konkurranse fra kopiister og andre maskinprodusenter. Samtidig ser man et betydelig forbedringspotensial knyttet til utvikling og innovasjon, som er nøkkelen for langsiktig konkurranseevne. I tillegg redefinerer digitalisering utviklingsmulighetene blant annet ved bruk av stordata, eksempelvis datafangst ved hjelp av sensorikk og kundekontakt, kombinert med avanserte analysemetoder. Dette innebærer omstilling, da bedriftene stadig må utvikle nye produkter og tjenester med høy kvalitet og korte ledetider, til en rimelig kostnad. WRAPIDs overordnede idé er å utvikle markedsdrevet integrert og industriell produkt- og produksjonsutvikling som vil bidra til rask konkurransedyktig internasjonal vekst. Innovasjonen skal realiseres gjennom metoder og verktøy for interaktive tjenester for kundehjelp og åpen innovasjon; faktabasert modularisering og enstykksproduksjon med smart planlegging og styring. Resultatene vil kunne overføres til andre SMBer i norsk vareproduserende industri og forventes å bidra til økt konkurranseevne og eksportvekst. Prosjektet vil bidra til bedre landbruksmaskiner i markedet, noe som vil gi betydelige miljøgevinster, bedre ressursutnyttelse og et mer bærekraftig samfunn.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena