Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr

Alternativ tittel: Smart re-planning of integrated value chains due to technical changes in production of advanced maritime equipment.

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektnummer:

282270

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Det er utviklet verktøy for vurdering av nye prosjekt/produkt og hvilken innvirkning det vil ha på kapasitetsutnyttelse/flaskehalser. Prosjektet har også gitt en anbefaling i forhold til valg av verktøy for praktisk kortsiktig planlegging i denne type bedrifter (Lav-volum/høy variasjon eller Assembly Job shop)

Komponentproduksjonen har i stor grad blitt digitalisert. Digital input til prosessene ved bruk av 3D modeller fra engineering gir kort ledetid fra tekniske endringer til realisering av produket. Prosessenes effektivitet og tilstand loggføres digitalt og visualiseres i et eget smart factory system. Digitaliseringen har gitt kortere gjennomløpstider og effektivitetsgevister opp mot 20% i flere av maskinene. Det er jobbes kontinuerlig videre med ytterligere reduksjon av ledetider i verdikjeden og effektiviering av prosessenen gjennom bruk av sensorikk og digitale løsninger. Økt bruk av felles digitale modeller i den interne, og tildels eksterne verdikjeden, har gitt reduksjon av intern ledetid ved endringer i produksjonsunderlag. Den reduserte ledetiden har lagt til rette for en reduksjon av varelager - samtidig har leveringsituasjonen i verdensmarkedet det siste året har påvirket behovet for eget lager av råvarer - dette har medført at mulige reduksjoner av varelager ikke er synliggjort. Vi har ikke oppnådd alle effektmålene som er angitt i søknaden med hensyn til planleggingsystemer men vi mener at prosjektet på sikt vil oppnå de angitte positive effektene: - Verktøyet for vurdering av nye prosjekt og hvordan flaskehalser påvirkes, vil gi tidlig identifisering av potensielle problemstillinger og gir dermed mulighet for tilpasning av kapasitet så tidlig som mulig i prosjektgjennomføringen. - Masterplan i ERP systemet vil bli brukt til koordinering av vareflyt og ressurstilgang, men brukes ikke i rollen som kortsiktig plan. Det er valgt et system for redigering av Masterplan slik at det kan utarbeides en kortsiktig plan som tar hensyn til kapasitetsbegrensninger. Dette verktøyet tar for seg et og et produkt i planen og bruker foroverplanlegging til å plassere aktivitetene i tid slik at alle ressursbegrensninger og hensyn til synkronisering er ivaretatt. Disse digitale løsningene bidra til en ytterligere reduksjon av ledetiden og legger til rette for at bedriftene kan ta på seg flere hasteordrer.

Prosjektets overordnede idé for verdiskaping er å utvikle smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av Azimuth thrustere, basert på datafangst og digitalisering. Hver leveranse av thrustere er et «engineer-to-order» prosjekt som skjer i dialog med kunden gjennom hele verdikjeden fra salg/design, engineering, innkjøp, produksjon, montasje, test og levering. Etterhvert som produktet blir realisert er det ofte nødvendig med tekniske endringer som får konsekvenser for logistikken i hele verdikjeden. Skal bedriftene realisere verdiskapningspotensialet ved en kraftig forbedring av håndtering av endringsordre i prosjekter, er det helt avgjørende med bedre endringsplanlegging for produksjon og logistikk. Produkt- og prosess¬informasjon som genereres må digitaliseres fullt ut og taes vare på gjennom hele verdiskapingsprosessen. Analyser og planer må utnytte mulighetene ved datafangst til å utvikle smartere og raskere metoder for hendelsesdreven planlegging. Dette krever utvikling av diagnoseverktøy og metoder for evaluering av endringsforslag, utvikling av hendelsesdrevne planleggingsmodeller, og integrasjon med sentrale leverandører. RESPONS vil gi beslutningsstøtte angående tekniske endringer i alle faser fra salg til leveranse og skal minimere tap i tid, kapasitet og materialer i hele verdikjeden. Innovasjonen vil realiseres gjennom å digitalisere og integrere en kundeordrestyrt produksjonsprosess for verdikjeden. Gjennom tidligere prosjekt er det utviklet en automatisert og lean produksjonslogistikk som har halvert ledetiden for ordinære tunnelthrustere. RESPONS har fokus på de mer avanserte og manøvrerbare Azimuth thrusterne og innebærer et «Industri 4.0-løft» i hele verdikjeden. Lykkes vi med ambisjonene i RESPONS vil det være en nyhet i verdensklasse. Ingen har så langt klart å planlegge og håndtere endringer i verdikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr på en rask og effektiv måte.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2