Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

2nd generatiOn zooplAnkton harveStIng System

Alternativ tittel: Andre generasjons trål for dyreplankton

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektet OASIS2 utvikler neste generasjons raudåtetrål basert på teknologi fra oljevern, komprimert luft og kontinuerlig ombordpumping av biomasse fra trålen. Dette er teknologiske konsepter som er tatt i bruk i andre sektorer, f.eks. ved høsting av krill, mens som har et tilsvarende potensiale for høsting av raudåte. Ved å tilføre trykkluft foran og dypere enn selve trålåpningen (30-50 m) gjennom en flotasjonsrigg (boblegardin), skapes lokale soner der vann strømmer mot overflaten. Dette 'løfter' raudåta til overflata, der den samles opp i en grunn og bred overflatetrål. Ved å videre implementere kontinuerlig ombordpumping fra trålsekken økes effektiv fisketid, slitasjen på utstyret reduseres og en oppnår en mere jevn flyt av råstoff tilbake til båten. Dette er særlig fordelaktig med tanke på innfrysingen av råstoffet, der en får en jevnere belastning på mannskap og fryseanlegg. I prosjektet er det også designet en flotasjonsrigg inkl. ombord-systemer for tilførsel av komprimert luft. Våren 2019 og 2021 er det gjennomført felttester av prinsipielle deler av flotasjonsriggen med luft. Dette har dannet erfaringsgrunnlaget for skala-testing og konstruksjon av 1:1 prototyp. Innblanding av larver og yngel er uønsket ved høsting av raudåte. Det nye tråldesignet har ivaretatt dette ved å ha seksjoner eller sperrenett som kan påmonteres ved behov, med den hensikt å redusere innblandingen. I 2019 ble det gjennomført målinger og skala-testing av nyutviklede varianter av raudåtetrålen og flotasjonsriggen. Dette ble gjort i SINTEFs strømningstank i Hirtshals, Danmark (Flumetanken). Det ble også testet komponenter av flotasjonsriggen i 1:1 skala. Dette gav en formening av stabiliteten, geometrien og lastkreftene til trålen, men også dannelsen av lokale upwellings-soner foran trålen. Design, beregninger og resultatet fra forsøkene i 2019 og 2021 har dannet grunnlaget for FEM-analyse og fullskala konstruksjon av utstyret i 2021. Utstyret er under bygging.

-

Calanus AS is currently leading the expansion of a new industrial value chain based on the marine copepod Calanus finmarchicus, which is not only the most abundant animal species on the planet, but also the main renewable and harvestable resource in the Norwegian Sea. In this project 'OASIS 2', the company proposes to develop technology that will enable it to harvest commercially viable yields of Calanus finmarchicus in oceanic waters as opposed to coastal waters, something which has never been done before, by using a second generation zooplankton harvesting system. This system utilises continuous on-board pumping similar to successfully being utilized in krill fisheries in the Southern Ocean. This technology has never been adapted or applied to zooplankton harvesting. The second key technology proposed involves induced upwelling. Induced upwelling as a physical process has been studied in scientific field campaigns, but has never been transformed into zooplankton harvesting. We propose to use a bubble rig ahead and below of the trawl to elevate zooplankton into the surface. This will position the biota ahead of the trawl frontal opening. This physical principlehas has been demonstrated scientifically in previos studies. The aggration of biota in the surface will enable a more shallow and wider trawl to be used, with an effective harvesting depth of 40 meters. The project will also address bycatch reduction grids and methods to reduce bycatch mortality. The overall objective of the proposed project is to harvest zooplankton efficiently and commercially viable in oceanic regions, where concentrations are lower compared to the coast. The proposed research and successfull conduction of the project will be a quantum leap forward in harvesting technology.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2