Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sonar as a Service

Alternativ tittel: Sonar as a Service

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektnummer:

282368

Prosjektperiode:

2018 - 2020

Geografi:

keart, størrelse og mengde, og vil tilbys til alle brukere av SIMRAD fiskeletingsutstyr via Kongsbergs plattform KognifAI. Prosjektet vil benytte en design science tilnærming for å løse FoU utfordringer knyttet til: - Datavisualisering og brukerinteraksjon - Datalagring og kommunikasjon - Dataanalyse og maskinlæring Det ligger et stort bedriftsøkonomisk og miljømessig gevinstpotensial i å bruke målinger og erfaringsdata på tvers av instrument og fartøy. Redusert bruk av drivstoff og mer målrettet fangst er umiddelbare effekter av en ferdig tjeneste. SIMRAD ønsker sammen med Kongsberg Digital å tilby tjenesten -Sonar as a Service- (SaaS) i sin nye visualseringsplattform TD50 og vil selge tre forskjellige lisenser: 1. TD50 med sammenstilt visning av data fra sonar, ekkolodd og sensorer på fangstredskap. 2. TD50 med samlet tolkning av data basert på maskinlæring. 3. Deling av prosesserte data via KognifAI Høsten 2018 var hovedfokus å planlegge datainnsamling fra fiskeletingsinstrumenter samt å igangsette designarbeidet for systemløsningen. Dette arbeidet har fortsatt i 2019 med kontinuerlig hydroakustisk datainnsamling fra sonar og ekkolodd på hver av Nordtinds turer på trålfiske etter hvitfisk. Nordtind er fartøyet fra Havfisk som deltar i prosjektet. Hovedutfordringen for det tekniske arbeidet i 2019 har vært på å etablere en server med stor lagringskapasitet (mer enn 100TB redundant lagring) for å både kunne lagre de store datamengdene på en sikker måte og ha nok regnekraft til å kunne konvertere og pre-prosessere datasettene til standard format. Det er samlet inn 91TB med slike data så langt i år, men årets siste tur gjenstår og hver 3 ukers tur bidrar typisk med 16-18TB. Det har blitt utviklet programvare for å konvertere fra de proprietære dataformatene til standardiserte format (netCDF). Installasjonen av trålkameraet som var planlagt senhøsten 2019 er noe forsinket da det viste seg at kabeltrommelen som skal brukes til dette formålet må modifiseres for ikke å ødelegge kabelen under bruk. Kabeltrommelinnlegget er bestilt og installasjonsarbeidet følges opp så snart praktisk mulig. Prosjekteier Kongsberg har som følge av koronasituasjonen og påfølgende reprioriteringer besluttet å terminere prosjektet med virkning fra 02.04.2020. Prosjektet er derfor avsluttet 20 måneder før forventet slutt.

Prosjektet er terminert etter 43% er brukt av budsjett, storskala datafangst og forberedelse av datasett for utvikling av maskinlæring samt prorotypeløsning for visning av biomasse fra SN90 sonar og EK80 ekkolodd i TD50 produktet er demonstert. Utover dette erprosjektet avsluttet for tidlig i forhold til at nye tjenester basert på maskinlæring av hydroakustiske data er utviklet.

Kongsberg Maritim (SIMRAD), Kongsberg Digital og SINTEF har gått sammen for å utvikle en tjeneste som vil gjøre det lettere og mer effektivt å bruke hydroakustiske sensorer i fiskeri. Sammen med trålere fra Havfisk vil tjenesten bli evaluert i realistiske omgivelser i nordområdene Prosjektets overordnede idé er å utvikle og evaluere en tjeneste for effektiv beslutningsstøtte basert på optimalisert innsamling, deling og tolkning av hydroakustiske data mellom fartøy og landbaserte enheter. Tjenesten benytter maskinlæring med data fra sonar, ekkolodd og trålkamera på fartøy til å styrke nøyaktigheten til estimat av fiskeart, størrelse og mengde, og vil tilbys til alle brukere av SIMRAD fiskeletingsutstyr via Kongsbergs plattform KognifAI. Prosjektet vil benytte en design science tilnærming for å løse FoU utfordringer knyttet til: - Datavisualisering og brukerinteraksjon - Datalagring og kommunikasjon - Dataanalyse og maskinlæring Det ligger et stort bedriftsøkonomisk og miljømessig gevinstpotensial i å bruke målinger og erfaringsdata på tvers av instrument og fartøy. Redusert bruk av drivstoff og mer målrettet fangst er umiddelbare effekter av en ferdig tjeneste. SIMRAD ønsker sammen med Kongsberg Digital å tilby tjenesten -Sonar as a Service- (SaaS) i sin nye visualseringsplattform TD50 og vil selge tre forskjellige lisenser: 1. TD50 med sammenstilt visning av data fra sonar, ekkolodd og sensorer på fangstredskap. 2. TD50 med samlet tolkning av data basert på maskinlæring. Stikkord er utbredelse, stimanalyse (størrelse, artskomposisjon), art og størrelse på enkeltfisk. 3. Deling av prosesserte data via KognifAI Basert på SIMRAD sin markedsandel og salgsstatistikk forventes en Total omsetning på lisenser alene er 220 mill NOK. I tillegg kommer årlig vedlikehold med en total på 80 mill NOK. Det forventes også at SaaS vil føre til mersalg av fiskeletingsinstrumenteringen. Prosjektet er terminert av prosjekteier som følge av force majeure etter COVID-situasjonen fra dato 02.04.2020.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2