Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av trengevakt for biomassekontroll under kvalitets- og velferdskritiske operasjoner (CROWDGUARD)

Alternativ tittel: Development of crowding state monitor for biomass control during quality- and welfare critical operations (CROWDGUARD)

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektet CROWDGUARD har som overordnet idé å øke oppdretters kontroll gjennom utvikling og validering av ny, unik teknologi for datafangst under trenging av laks. Prosjektet adresserer en av næringens mest krevende operasjoner; trenging, som blant annet i forbindelse med avlusingsoperasjoner har økt i omfang, og har stor betydning for fiskevelferd og dødelighet. For å hente ut fisk av en produksjonsmerd, brukes en kastenot som fanger og trenger sammen deler av fiskepopulasjonen (orkast). I en produksjonsmerd kan det være opptil 200 000 fisk, dvs 1000 tonn biomasse, og et orkast består av mange tusen individer. Fisken vil i løpet av livet utsettes for mange trengeoperasjoner. Denne håndteringsmetoden har blitt anvendt siden starten av laksenæringen og er i prinsippet uendret. Tiden er inne for å ta kontroll på trengesituasjonen og biomassetettheten for å sikre at fisken ikke utsettes for fysiske belastninger utenfor dens tålegrenser. Prosjektet skal derfor utvikle teknologi som vil kunne benyttes til å kvantifisere og dokumentere tilstanden til operasjonen med vekt på: 1- Sensorbærer 2- Instrumentering og kommunikasjon 3- Operasjonell test og datainnsamling 4- Dataprosessering, analyse og validering Løsninger som utarbeides i prosjektet vil testes og demonstreres ved et fullskala oppdrettsanlegg. Tidligfase-aktiviteter har primært vært rettet mot å heve forståelsen av kompleksiteten i en trengeoperasjon internt i konsortiet, samt utvikling av en kravspesifikasjon for et endelig verktøy. I denne fasen har oppdretter og veterinær deltatt inn i diskusjonene for å øke forståelsen av de praktiske og fiskevelferdsmessige aspektene ved trengeoperasjonen. På grunn av covid-situasjonen og utfordringer med tilgang til feltlokaliteter har de fleste feltaktivitetene blir utsatt, men det åpnes nå gradvis opp for besøk og det planlegges flere aktiviteter den kommende tiden. Pågående aktiviteter: 1-Sensorbærer. Kartlegging av mulige sensorbærere er under utarbeidelse og endelig løsning vil være avhengig av hvilke typer sensorer konseptet ender opp med. Sensorbærer skal fungere som en struktur for innfesting av instrumentering og skal ha et grensesnitt for kommunikasjon. 2-Instrumentering og kommunikasjon. Prosjektet har gradvis valgt å fokusere på et utvalg teknologier basert på aktuelle operasjonelle velferdsindikatorer og praktisk tilgjengelig teknologi. Testing av sensorer pågår og flere tester planlegges. 3-Operasjonell test og datainnsamling. Datainnsamling for å kartlegge forholdene under trengeoperasjon og datagrunnlag for utvikling ble startet januar 2019 og er en løpende aktivitet. 4-Dataprosessering, analyse og validering. Databehandling av innsamlet data er en løpende aktivitet i likhet med aktivitet 3. Det planlegges med en testkampanje våren 2022 for endelig demonstrasjon av de forskjellige løsningene man har kommet frem til så langt i prosjektet.

Prosjektet CROWDGUARD skal øke oppdretters kontroll under trengeoperasjoner gjennom utvikling og validering av ny, unik teknologi for datafangst under trenging av laks. Innovasjonen består av en sensorbærer i form av en "trengevakt" som skal samle inn objektive data til kvantifisering og dokumentasjon av tilstander relatert til fiskevelferd under trengeoperasjoner. Sensorbæreren må være generisk så den kan anvendes av ulike typer fartøy, samtidig som den ikke utgjør et operasjonelt hinder eller et fiskevelferdsmessig problem i seg selv. Måleprinsippene som skal anvendes må velges for å sikre robust og pålitelig ytelse. Det er knyttet tekniske utfordringer til valg av operasjonsfrekvenser for sonarbasert sensorikk, og signalbehandling/dataprosessering for å begrense datafangsten til volumet innenfor trengenot. Eksperimentell utforming og tilgang til fullskala oppdrettsanlegg under trenging av fisk er en utfordring for å sikre representative data til evaluering av ulik sensorikk, både enkeltvis og i kombinasjon. Kunnskapen som trengs for hvordan de innsamlede data kan anvendes som mål på biomassens respons og dens alvorlighetsgrad må etableres. Det er også knyttet utfordringer til validering av at løsningen fører til den ventede merverdien i form av kontroll og kvalitet i metode, operasjon og dokumentasjon. Potensialet for anvendelse av prosjektresultatene er knyttet til at store verdier i dag går tapt som konsekvens av trenging. Dette skyldes blant annet mangel på innsikt i operasjonene som er stressende og mekanisk belastende for fisken. Innovasjonen vil føre til bedre objektiv innsikt i operasjonene og derigjennom redusere svinn. Prosjektets bedriftspartnere vil kunne selge utstyr tilpasset den totale løsningen, og dermed få tilgang til nye markeder både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet skal også legge til rette for datafangst som skal inngå i nye tjenester for datadreven velferdsdiagnostikk og beslutningsstøtte.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning