Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av trengevakt for biomassekontroll under kvalitets- og velferdskritiske operasjoner (CROWDGUARD)

Alternativ tittel: Development of crowding state monitor for biomass control during quality- and welfare critical operations (CROWDGUARD)

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektet Crowdguard (Prosjektnr. 282371) adresserer en av næringens mest krevende operasjoner; trenging, som blant annet i forbindelse med avlusingsoperasjoner har økt i omfang, og har stor betydning for fiskevelferd og dødelighet. Trenging (samling av fisk) utføres i forbindelse med slakt og behandling når fisken må hentes ut av en produksjonsmerd. I en produksjonsmerd kan det være opptil 200 000 individer, dvs 1000 tonn biomasse. Fisken vil i løpet av livet utsettes for mange trengeoperasjoner og metoden fisken håndteres på har blitt anvendt siden starten av laksenæringen og er i prinsippet uendret. Tiden er inne for å øke kontroll på trengesituasjonen og biomassetettheten for å sikre at fisken ikke utsettes for fysiske belastninger utenfor dens tålegrenser. Overordnet idé i prosjektet er å øke oppdretters kontroll gjennom utvikling og validering av ny, unik teknologi for datafangst under trenging av laks. Fokus i prosjektet har vært å utvikle teknologi som vil kunne benyttes til å kvantifisere og dokumentere tilstanden til operasjonen med vekt på: 1- Sensorbærer 2- Instrumentering og kommunikasjon 3- Operasjonell test og datainnsamling 4- Dataprosessering, analyse og validering Innledningsvis i prosjektet ble det fokusert på å bryte ned trengeprosessen i faser og lage en oversikt over hvilke faktorer som påvirker resultatet i en trengeoperasjon. Dette var viktig for å forstå kompleksiteten i operasjonen og øke kunnskapen i konsortiet. Dette arbeidet ble utført gjennom heldagsmøter med operatører, veterinærer, oppdrettere og leverandører. Det ble videre utformet en screening-matrise der relevante måleparametere ble vurdert mht teknologisk modenhet, praktisk gjennomføring og pris. Denne matrisen ga grunnlaget for videre arbeid i prosjektet. Det ble gjentatte ganger nevnt utfordringen med å samle data og gjøre den om til relevant informasjon til sluttbruker. Det ble derfor tidlig bestemt at man skulle fokusere på sluttproduktet for å samle seg om en visjon for hvordan et beslutningsstøtteverktøy kunne se ut. Basert på screening-matrisen og diskusjoner med potensielle brukere ble det i prosjektet utviklet et sett med skjermbilder for å illustrere et brukergrensesnitt for et beslutningsstøtteverktøy. Dagens praksis for å måle tilstanden under en operasjon er grovt oppsummert visuell oversikt på overflaten, kamera på ROV, håndholdte O2-målere med tilfeldige målepunkter og notatbøker. For å kunne komme videre i arbeidet med å bedre fiskevelferden under trenging er det nødvendig å identifisere suksesskriteriene og forstå sammenhengene. For å komme dit er det igjen nødvendig å samle inn objektive måledata på en uniform måte over tid slik at man basert på historiske data kan lære av operasjoner som gikk bra og de som ikke gikk bra. Arbeidet med å utvikle et brukergrensesnitt har vært svært verdifullt for å formidle prosjektets idé, samt få tilbakemeldinger fra potensielle sluttbrukere. Det har vært flere tilbakemeldinger fra næringen på at dette er et verktøy som er svært ønskelig og ville kunne dokumentere operasjonen på et helt annet nivå enn det gjøres i dag. Videre arbeid fokuserte på å teste ut teknologier i et forsøk på å realisere beslutningsstøtteverktøyet. Det ble gjennomført flere tester med ulike tilnærminger: 1) kvantifisering av overflateaktivitet basert på kamerasyn og klassiske metoder, 2) test med ekkolodd under trenging, 3) utvikling og test av metode for å registrere press mellom fisk og not, 3) utvikling av multisensor med relevante sensorer, 4) test med trådløs kommunikasjon, 5) lokalitetsbøye for miljømålinger, 6) instrumentert kulerekke, 7) utvikling av lastmålingssystem for vinsj/kran og 8) utvikling og optimalisering av kameraløsning til ROV for bruk under trenging. Prosjektet ble gjennomført av et konsortium bestående av Nærøysund Aquaservice AS, Aanderaa Data Instruments AS, Argus Remote Systems AS, FiiZK AS, Kongsberg Maritime AS, Norbit Subsea AS, Polyform AS, SHM Maritime AS, SinkabergHansen AS, NTNU og SINTEF Ocean AS.

Fiskehelserapporten 2021 rapporterte nok en gang om store velferdsutfordringer i lakseoppdrett, og skader i forbindelse med medikamentfri avlusning rangeres nok en gang på topp som årsak til redusert velferd i spørreundersøkelsen. Trenging er en vesentlig del av en avlusingsoperasjon og selv små forbedringer i gjennomføring vil ha stor økonimisk og velferdsmessig betydning. Prosjektet Crowdguard har vært med på å øke fokus og bidra i denne retningen både i form av teknologiutvikling og formidling i media og konferanser. Prosjektresultatene danner grunnlag for videreutvikling av løsninger i partnerbedriftene også etter at prosjektet er avsluttet. Partnerne har etablert nye kontakter som vil være veldig verdifulle ved videre satsing. Tankene, ideene og konseptskissene som er presentert offentlig ved forskjellige anledninger er også noe andre aktører i næringen kan bygge videre på. Prosjektpartnere har gjennom prosjektet ervervet ny kunnskap og utvidet nettverk som forhåpentligvis vil sette de i en posisjon som vil skape økt aktivitet i arbeidet med å levere løsninger for å forbedre fiskevelferden i norsk laksenæring

Prosjektet CROWDGUARD skal øke oppdretters kontroll under trengeoperasjoner gjennom utvikling og validering av ny, unik teknologi for datafangst under trenging av laks. Innovasjonen består av en sensorbærer i form av en "trengevakt" som skal samle inn objektive data til kvantifisering og dokumentasjon av tilstander relatert til fiskevelferd under trengeoperasjoner. Sensorbæreren må være generisk så den kan anvendes av ulike typer fartøy, samtidig som den ikke utgjør et operasjonelt hinder eller et fiskevelferdsmessig problem i seg selv. Måleprinsippene som skal anvendes må velges for å sikre robust og pålitelig ytelse. Det er knyttet tekniske utfordringer til valg av operasjonsfrekvenser for sonarbasert sensorikk, og signalbehandling/dataprosessering for å begrense datafangsten til volumet innenfor trengenot. Eksperimentell utforming og tilgang til fullskala oppdrettsanlegg under trenging av fisk er en utfordring for å sikre representative data til evaluering av ulik sensorikk, både enkeltvis og i kombinasjon. Kunnskapen som trengs for hvordan de innsamlede data kan anvendes som mål på biomassens respons og dens alvorlighetsgrad må etableres. Det er også knyttet utfordringer til validering av at løsningen fører til den ventede merverdien i form av kontroll og kvalitet i metode, operasjon og dokumentasjon. Potensialet for anvendelse av prosjektresultatene er knyttet til at store verdier i dag går tapt som konsekvens av trenging. Dette skyldes blant annet mangel på innsikt i operasjonene som er stressende og mekanisk belastende for fisken. Innovasjonen vil føre til bedre objektiv innsikt i operasjonene og derigjennom redusere svinn. Prosjektets bedriftspartnere vil kunne selge utstyr tilpasset den totale løsningen, og dermed få tilgang til nye markeder både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet skal også legge til rette for datafangst som skal inngå i nye tjenester for datadreven velferdsdiagnostikk og beslutningsstøtte.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning