Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Tildelt: kr 29,1 mill.

Helsedataprogrammet skal bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene. I fase 1 arbeider programmet med å utrede og planlegge en nasjonal plattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata og andre persondata for forskning og annen sekundæranvendelse. Hovedleveransene i denne perioden er å o gjennomføre en konseptvalgutredning som resulterer i et anbefalt konseptvalg, med en samfunnsøkonomisk analyse av nullalternativ o etablere første versjon av en analyseportal for forskere o utrede standardiserte tjenester (API), etablere arkitekturprinsipper for helseregistre og beskrive behov og krav for IKT-støtte for metadata o utvikle dokumentasjon for eksisterende fellestjenester o Utvikle og innføre utvalgte tekniske fellestjenester o utarbeide investeringsforslag for fellestjenester, plan for innføring av nye og eksisterende fellestjenester, samt utrede finansieringsmodell for drift og forvaltning av fellestjenester

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder