Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Optimal Taxation: A Modern Macroeconomic Approach

Alternativ tittel: Optimal Beskatning: En Moderne Makroøkonomisk Tilnærming

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

283314

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Grunnpilaren i den modern velferdsstaten er ulike former for overføringer og sosialforsikring, finansiert gjennom skattesystemet. Gjennom skatter og overføringer forsøker myndighetene å øke velferden gjennom redistribusjon og forsikring. Den optimale utformingen av velferdsstaten er imidlertid fortsatt kraftig debatert, både blant akademikere og politikere. Dette forskningsprosjektet tar i bruk verktøyene fra moderne makroøkonomi til å studere det grunnlegende spørsmålet om hvordan vi skal utforme skatte- og sosialforsikringssystemet. Prosjektet består av tre deler. I del en studerer vi potensialet for velferdsøknnger fra å basere skattesystemet på kjønn og husholdningstype. Eksisterende studier av optimal beskatning i kvantitative makro modeller har for det meste blitt gjort i modeller der husholningen består av et enkelt individ, uten å ta i betraktning at par tar felles beslutninger om arbeidstid, forsikringen som ligger i partnerens inntekt, eller den mulig effekten av finanspolitikk på besltningen om skillsmisse. I del to spør vi hva de betyr for optimal beskatning og den optimale utformingen av pensjonssystemet hvis konsumentene ikke alltid har mulighet til å følge med på hvor mye de forbruker eller sparer. Som den første artikkelen på området vil vi introdusrer begrenset rasjonalitet i en ellers standard makromodell med overlappende generasjoner og imperfekte finansmarkeder. I del tre utvikler vi en ny metode for å studere et sentralt og så langt spørsmål i makro og offentlig økonomi. Hvordan konstruerer vi et dynamisk optimalt skattesystem som tar i betrakning at individer er heterogene og avveiningene mellom forsikring, redistribusjon og effektivitet? Mens literaturen så langt har vært tvunget til å studere optimal beskatning i stasjonære økonomier, designer vi et dynamisk optimalt skattesystem som tar i betraktning endringer over tid. Så langt i prosjektet har vi fått publisert en artikkel i Quantitative economics. Denne artikkelen utviklet modellen vi bruker til å studere optimal beskatning av familier under del en. Vi har videre skrevet en første versjon av et working paper som studere optimal beskatning av familier som ble presentert for første gang på en online familie-makro konferanse i juni. Vi argumenterer for at et relativt progressivt skattesystem med separat beskatning av par fører til høyere arbeidsmarkedsdeltakelse, skatteinntekter og velferd enn det som kan oppnås med dagens amerikanske skattesystem. Vi viser empirisk at det er en sterk positiv sammenheng mellom skatteprogresivitet, felles beskatning av par og arbeidsmarkedsdeltakelse i ulike land. Under del tre har vi et ferdig working paper som vi har presentert på seminarer og konferanser. Vi har sendt dette til en av de beste økonomitidsskriftene (American Economic Review) og venter på tilbakemelding. Vi har også begynt på del to.

Resultatene i prosjektet kan (burde) få betydning for utformingen av skattesystemet i ulike land. For eksempel burde land med felles beskatning av par gå over til separat beskatning. Om dette faktisk skjer gjenstår å se.

This research project takes a modern macroeconomic approach to optimal taxation. It will advance the literature in several ways theoretically, by relaxing limiting assumptions and developing an entirely new method to study dynamically optimal taxation, and empirically, by using the unique Norwegian register data to for estimation. Part one asks what are the potential welfare gains from basing taxes on gender and marital status? It develops, and estimates a model with rich household heterogeneity: single and married households and endogenous transitions between these states. It then studies optimal taxation, taking these characteristics into account. Part two asks how are the welfare effects of taxation and social security affected if consumers are rationally inattentive (i.e. they find it costly to evaluate information and make new decisions). As the first paper, we introduce bounded rationality in an otherwise standard macro, overlapping generations model with incomplete markets. The third part of the project develops a new methodology which can overcome the computational difficulties, which have so far prevented the literature from addressing the problem of finding the optimal path of taxation. We solve the dynamic optimal Ramsey taxation problem in a model with incomplete markets, where the government commits itself ex-ante to a time path of labor taxes, capital taxes, transfers and debt to maximize the discounted sum of agents' utility starting from today. Whereas the literature has largely been limited to choosing policies that maximize steady state welfare only, we instead characterize the optimal policy along the full transition path.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi