Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Changing Nature. A lexical and argumentative analysis of public debates on nature (1998-2017)

Alternativ tittel: Natur i endring? En leksikalsk og argumentativ analyse av offentlige debatter om naturen (1988-2017)

Tildelt: kr 9,0 mill.

Forskning har vist at vår forståelse av naturen og dens verdi har endret seg dramatisk siden 90-tallet. Disse endringene viser seg i hvordan vi forstår forholdet mellom mennesker og naturen, og hvordan vi verdsetter naturen. Samtidig har ekspertkunnskap fått en viktigere rolle i offentlige debatter om naturen. Dette ser vi blant annet i diskusjoner om menneskeskapte klimaendringer, artsmangfold og begrepet om den «antroposene tidsalderen», alle disse debattene springer utfra en forestilling om at menneskene er i ferd med å omskape naturen på en grunnleggende måte. Hvordan gjenspeiles disse forandringene i det språket vi bruker for å snakke om naturen? Hvilke argumenter bruker vi for å håndtere natur- og miljøvern, og hvilke typer ekspertkunnskap ansees som legitim og relevant? I dette prosjektet søker vi ny kunnskap om dette ved å undersøke endringer i den offentlige debatten om naturen i perioden 1998-2017, ved å se på bruken av fagtermer, språklig variasjon og argumentasjon. Vi bruker ulike dataverktøy for kvantitativ og kvalitativ analyse av digitale tekstsamlinger (korpus), som dekker store datamengder fra Stortingsdebatter, populærvitenskapelig medier og dagspressen. I tillegg sammenlikner vi debatter om energipolitikk i Stortinget med tilsvarende materiale fra franske Parlamentet, for å se om naturen fremstilles ulikt i de to landene. Samlet vil prosjektet dermed gi en både bred og dyptgående analyse av hvordan naturen fremstilles og verdsettes i den norske offentligheten i den aktuelle perioden. I første del av prosjektperioden (2018-2020) har prosjektet fokusert på å tilrettelegge datamaterialet som skal brukes i prosjektet for videre forskning - dette omfatter stortingsdebatter, NOUer og det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen. Det analytiske hovedfokuset har vært på fremstillingen av naturen i klimadebatter, og resultatene så langt tyder på at ulike forståelser er virksomme - og at spesielt synet på at klimaproblemet er uttrykk for at naturen er i ubalanse er voksende i perioden vi studerer. Videre har vi funnet et økende fokus på risiko, både i stortingsdebatter og i en studie av årsrapporter fra Statoil/Equinor.

Previous research suggests that recent decades have seen a fundamental shift in our understanding of nature, of the relations between humans and nature, and of why nature is valuable, and that this has been accompanied by an increased importance attributed to expert knowledge. This is reflected in current debates on anthropogenic climate change, mass extinction of species (biodiversity) and the concept of the 'anthropocene era', that all encompass the basic idea that humans transform the natural systems in a fundamental way. How are these changes reflected in the language we use to talk about nature, the arguments we use to decide on how to handle environmental issues, and what types of expert knowledge are considered legitimate and relevant? This project will provide new knowledge on these processes by studying changes in public debates on nature in the time period 1998-2017, with an analytical focus on terminology, language variation and argumentation. The project will apply a set of tools for quantitative and qualitative analysis of four corpora, covering a large data material from Parliamentary debates, popular science outlets and Norwegian newspapers. The project combines theoretical and methodological resources from corpus linguistic and sociology: a corpus-based study of terminology and specialized neology in political and popular science discourses; an argumentative analysis of the valuation of nature in Parliamentary discourse; and an international contrast case, viz. that of parliamentary debates in France, in order to gauge the specificities of the Norwegian vs. the French contexts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell