Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments

Alternativ tittel: (Norsk) TEACH21st: Undervisning og overføringseffekter av kompetanser for det 21. århundre - Samarbeidslæring i digitale omgivelser

Tildelt: kr 5,5 mill.

Begreper som dybdelæring, livslanglæring og kompetanser for det 21. århundre har i lang tid florert. Deres aktualitet har blitt forsterket som følge av de raske endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen. I tillegg til fagspesifikke kompetanser, vektlegges viktigheten av blant annet kompetanser som omhandler det å lære, utforske og skape, kritisk tenkning, kommunisere og samhandle. Dette er kompetanser som ansees som nødvendige for å løse oppgaver og delta i et samfunn preget av økende digitalisering. Selv om flere studier peker på viktigheten av disse kompetansene, finnes det i dag lite forskningsmessig kunnskap om hvordan elevers såkalte kompetanser for det 21. århundre kan utvikles og kartlegges. TEACH21st søker å bidra til å tette dette kunnskapshullet, og fokuserer på samarbeidslæring (collaborative problem solving) - en viktig ferdighet innen kompetanser for det 21. århundre. Først vil vi undersøke hvordan samarbeidslæring kan undervises, og vil derfor utforme læringsmateriell og opplegg i 5 ulike lærerdesign-teams ved tre lærerutdanningsinstitusjoner. Flere unike undervisningsopplegg, i hendholdsvis undervisningsfagene engelsk, samfunnsfag (inkl norsk og religion) og matematikk (med vekt på programmering) har blitt utviklet og pilotert i regi av dette prosjektet i tidsperioden høsten 2020 - våren 2021. Flere av teacherdesign-teamene har presentert på internasjonale konferanser og skrevet eller arbeider med artikler. Høsten 2021 ble undervisningsopplegget "TEACH21st- programmering og samarbeidslæring i ungdomsskolen" valgt ut til videreutvikling og uttesting i en større skala. Våren og høsten 2022 ble dette undervisningsopplegget videre uttestet og forbedret, og skoler ble rekruttert til å delta i fase 2 av prosjektet. Men pga pandemien ble det forsinkelser i dette arbeidet pga nedstegning av skoler og at forskere og andre ikke slapp inn i klasserommene pga smittefare. Januar 2023 gjennomførte vi workshop med 16 lærere fra deltakerskolene. Disse lærerne fikk opplæring i selve undervisningsopplegget og teorien rundt. Deretter gjennomførte disse lærerne undervisningsopplegget som går over 5 økter med sine respektive klasser (N=32) i løpet av våren 2023. Målet med dette var å undersøke på hvilke måter undervisningsopplegget som vektlegger samarbeidslæring og programmering påvirker elevenes kompetanser og motivasjon. Data fra gjennomføringen av undervisningsopplegget har blitt samlet inn igjennom bruk av observasjon, intervju med lærere, og lærer og elevers refleksjoner knyttet til hver økt. Datamaterialet består av: - Observasjoner i klasser, N = 28 - Intervju med lærere, N = 16 - Fokusgruppeintervju med elever, N = 2 grupper (6 elever i hver gruppe) - Økt 1 - 4 refleksjonsskjema lærere, N = 12-16 - Økt 1 - 4 refleksjonsskjema elever, N = 488 - 570 - Innleveringsoppgaver Økt 4, N = 426 I siste fase av TEACH21st-prosjektet har vi jobbet med analyse av data, vitenskapelig publisering, bokskriving, og avslutning av prosjektet. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra lærere og elever som har deltatt i prosjektet. Og etter ønske fra lærerne er vi i ferd med å ferdigstille en bok sammen med Gyldendal som vil bli publisert høsten 2024. Som en avslutning på prosjektet hadde vi en større slutt-konferanse i Oslo med 75 deltakere. Prosjektet har fått mye skryt for sitt design som har bidratt til å knytte forskning og praksis tettere sammen. Mer om TEACH21st-prosjektet, den faglig sterke prosjektgruppen, undervisningopplegg, resultater, og publiseringer kan du lese om på våre nettsider: https://teach21st.usn.no.

Lærerne som har deltatt i prosjektet har endret egen praksis, og gir positive tilbakemeldinger på undervisningsoppleggene som er utviklet i regi av prosjektet. De mener at oppleggene er motiverende og inkluderende for elevene, tar hensyn til progresjon og elevenes faglige utvikling. Videre har de satt spesielt stor pris på at oppleggene også inneholder aktiviteter som er engasjerende for elevene og positiv avbrekk fra tradisjonell klasseromsundervisning. Disse lærerne delte sine erfaringer på vår sluttkonferanse i november 2023, og inspirerte andre lærere. Videre har lærerne ønsket seg en bok med læringsoppleggene, noe vi holder på å utarbeide og vil utgis i løpet av høsten 2024. Denne boken vil potensielt bidra til endringspraksis hos mange flere lærere i Norge. Videre har prosjektets desig med bruk av lærerdesign-teams inspirert forskerkolleger- og vi mener flere vil i fremtiden bruke liknende design for å redusere gapet mellom forskning og praksis. Vi vil bidra til å spre informasjon om vårt prosjektsdesign igjennom vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering.

The world-leading educational expert, Sir Ken Robinson, once concluded that "schools kill creativity" - a skill among others that is relevant to meet the needs of the 21st century. Indeed, most of the educational systems around the world focus almost exclusively on core skills, such as literacy, numeracy, and academic skills, largely ignoring the necessity to develop other skills, such as creativity, critical thinking, digital literacy, and collaboration. These skills, however, play a key role in solving real-world and workplace problems that are often complex, fuzzy, and ill-defined. The current study addresses the need to help students develop these so-called "21st century skills" and use them in a variety of situations and contexts. Specifically, the purpose of this study is two-fold: First, we explore how collaborative problem solving (ColPS), a critical 21st century skill, can be taught in classrooms (trainability). To accomplish this, we design training material together with teacher design teams, and train teachers through a professional development program to implement it in their classrooms. The study establishes a randomized controlled trial and compares two treatment groups (i.e., ColPS training classes with or without teachers who participated in the initial professional development phase) with a control group. Second, we investigate whether the training of ColPS skills affects other competences in the domains taught and in other domains (transfer effects). Key outcome variables include ColPS performance, ColPS dispositions, digital and subject-specific competences. This aim necessitates the use of several assessment approaches, and will build on the project groups' previous research on assessment of 21st century skills.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder