Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International student mobility: drivers, patterns and impacts

Alternativ tittel: Internasjonal studentmobilitet: bakgrunn, mønstre og konsekvenser

Tildelt: kr 12,1 mill.

Internasjonalisering og studentmobilitet står høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Særlig kvalitet, men også relevans, er politiske begrunnelser for å tilrettelegge for mobilitet. I MOBILITYprosjektet ser vi på forutsetninger for, og virkinger av, studentmobilitet med vekt på om praksis og effekter er i tråd med de politiske målsettingene for internasjonal studentmobilitet. Nedenfor presenteres resultater fra utvalgte publikasjoner, og pågående aktiviteter på prosjektet. Artikkelen PARADOXICAL ATTRACTION? WHY AN INCREASING NUMBER OF INTERNATIONAL STUDENTS CHOOSE NORWAY belyser spørsmålet om hvorfor det har vært sterk vekst i tallet på internasjonale studenter i Norge på 2000-tallet. En viktig årsak er den politiske satsningen på internasjonalisering og mobilitet. En annen viktig årsak er at høyere utdanning ved offentlige læresteder er gratis. Dette har fått økt betydning i en tid der flere land, inkludert nordiske naboland, har innført studieavgifter for studenter fra utenfor EU og EØS. Studentene selv peker på engelskspråklig undervisning og fravær av studieavgifter som de viktigste årsakene til å velge Norge. Rennomméet til undervisningen og forskningen i Norge tillegges mindre betydning. I sum viser dette at det oftere er pragmatiske hensyn enn kvalitet som gjør at internasjonale studenter velger Norge. Artikkelen ATTRACTING INTERNATIONAL STUDENTS TO SEMIPHERIPERAL COUNTRIES: A COMPARATIVE STUDY OF NORWAY, POLAND AND PORTUGAL finner at disse landene bruker andre strategier for å tiltrekke seg studenter enn tradisjonelle aktører som USA og Storbritannia. Polen rekrutterer mange fra nabolandet Ukraina, Portugal fra sine tidligere kolonier, mens Norge rekrutterer bredere. I Norge har det vært utdanningspolitisk fokus på internasjonalisering fra 1980-tallet, og det har utviklet seg en nokså tett kopling mellom nasjonale og institusjonelle strategier. I Portugal og Polen har strategier for internasjonalisering, inkludert rekruttering av internasjonale studenter, først blitt utviklet de senere år. I alle tre landene opererer man med flere typer begrunnelser for å satse på rekruttering av internasjonale studenter. Det er likevel tydelig at Polens og Portugals politikk hviler mer på instrumentelle rasjonaler (økonomi, politikk), mens Norge legger noe større vekt på normative rasjonaler, som kvalitet og kulturelle aspekter. Artikkelen INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY AND THE TRANSITION FROM HIGHER EDUCATION TO WORK IN NORWAY belyser hvorvidt utvekslingsopphold i utlandet har betydning for arbeidsledighet og sannsynligheten for å være i jobb uten relevans for utdanningen. Resultatene viser at utvekslingsopphold i utlandet er uten betydning for de fleste grupper, men at kandidater med gode karakterer og kandidater som har studert økonomi og administrasjon har en viss fordel av utenlandsopphold. Bokkapittelet EMPLOYABILITY: HOW EDUCATION ABROAD IMPACTS THE TRANSITION TO GRADUATE EMPLOYMENT ser på hvilken betydning utdanning fra utlandet har for arbeidsmarkedsutbytte. Forskningslitteraturen viser at utdanning fra utlandet har liten effekt på arbeidsmarkedsutbytte i form av objektive indikatorer som sysselsetting og lønn. Men studenter som har tatt utdanning i utlandet opplever at dette har vært viktig, og at de har utviklet egenskaper som arbeidsgivere etterspør. Det understrekes at det er behov for studier som sammenligner mobile og ikke-mobile studenter, og at flere land inngår i samme undersøkelse. Artikkelen THOSE WHO LEAVE AND THOSE WH STAY: FEATURES OF INTERNATIONALLY MOBILE VS. DOMESTIC STUDENTS sammenligner norske studenter i utlandet med studenter i Norge. Den finner at utenlandsstudentenes sosiale bakgrunn er nokså lik de som studerer tilsvarende fag i Norge, og at det heller ikke er store forskjeller i karakterer fra videregående skole. Men de skiller seg betydelig fra studenter i Norge når det gjelder studiemotivasjon; de som studerer i utlandet rapporterer å være langt mer motivert. Artikkelen MOBILISING INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY: EXPLORING POLICY ENACTMENTS IN TEACHER EDUCATION IN NORWAY undersøker hvordan mobilitet forstås og formes av ulike aktører i lærerutdanningen. Resultatene viser at mobiliteten forstås som noe som har relevans for studentenes framtidige yrkesutøvelse, men at også akademiske og byråkratiske formål har betydning. Ulike forståelser av mobiliteten bidrar til å skape spenninger. Det påpekes at forutsetningene for mobilitet kan varierer på mellom ulike utdanningskontekster, og at dette er et poeng som ofte overses av politikkutformere. Pågående aktiviteter: Analyser av effekter av utdanning fra utlandet på arbeidsmarkedsutfall, personlighetsprofil for norske studenter i utlandet sammenlignet med studenter i Norge, intervjuer av fagansatte på lærerutdaninger og politikkutvikling og intervjuer med politiske beslutningstakere. Presentasjoner for ulike interessenter Deltakelse i COST action-nettverk om internasjonal studentmobilitet (prosjektleder er i MC)

The project will study drivers and consequences of international student mobility in a Norwegian context. Practices, patterns and outcomes of student mobility are addressed, and we will discuss whether results are consistent with the policy rationale for student mobility. Four interrelated work packages (WPs) are included. WP1 investigates how shaping national and institutional policies interacts with international developments such as the educational policies of the EU, globalisation and marketization of higher education. WP2 focuses on mobile students (outgoing and incoming: their background, rationales for studying abroad, and assessments of quality and learning environment. The WP also discusses the extent to which student mobility serves as a tool for enhancing quality in Norwegian higher education. WP3 investigates labour market effects of international student mobility. Graduates who have undertaken the entire, or parts of their higher education abroad are compared to graduates without such experience, with a particular focus on variations by subject field. Survey and register data are applied; the latter providing new insights into career development over time. Analyses of an international graduate survey, EUROGRADUATE, will provide a useful comparative perspective. WP4 is an in-depth study aiming to identify drivers and barriers at the programme level, and deepen the understanding of how mobility is interpreted and experienced among academic staff, mobile and non-mobile students. The WP addresses implementation and justification of mobility strategies in a professional programme with weak traditions for mobility. i.e. teaching. The cases will be teaching programmes in Norway as well as other Nordic countries. The project has a sound empirical basis. We have access to a range of unique quantitative data allowing innovative analyses. Qualitative approaches are applied in case studies, and for in-depth understanding of rationales and experiences.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren