Tilbake til søkeresultatene

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

What is your cat up to and what else is in your garden?

Alternativ tittel: Hva driver katten din med og hva annet finnes i hagen din?

Tildelt: kr 0,29 mill.

Kjæledyr og annet dyreliv som finnes i hager animerer og fascinerer ofte huseiere og barn som bor disse hjemmene. I dette prosjektet vil vi ta tak i denne fascinasjonen og nysgjerrigheten for å stimulere interessen for forskning og vitenskap blant barn og unge ved å engasjere dem i vitenskapelig forskning og demonstrere viktigheten av resultatene til samfunnet. Vi skal utstyre katter med en liten GPS sender for å registrere utendørsaktiviteter. Vi skal også installere viltkameraer i hager på tvers av en gradient fra bysentrum til mer landlige utkantsområder. Familier med barn som er katteeiere vil bli kontaktet via lokale skoler i forhåndsvalgte områder. Deltakende familier vil delta aktivt i forskningsaktivitetene, for eksempel datainnsamling, undersøkelse av resultatene og formidling av funn. Prosjektet vil på denne måten bruke borgervitenskap til å stimulere barn og unge, og engasjere dem til å undersøke viktige sosiale og miljømessige spørsmål.

Family pets and the wildlife found in home gardens often animate and fascinate homeowners and children occupying these homes. In this project, we will tap in to this fascination and curiosity to stimulate interest in research and science among children and youngsters, by engaging them in scientific research activities and demonstrating the importance of the results to society. We will fit housecats with a small GPS collar and miniature camera to record outdoors activities and install wildlife cameras in home gardens across a gradient from city/town centres to more rural outskirt areas. Families with children that are cat owners will be contacted via local schools in preselected areas. Participating families will take active part in the research activities, such as data collection, investigating the results, and disseminating findings. The project will in this way use citizen science to stimulate youngsters and engaging them in addressing important social and environmental questions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet