Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems and architectures for fully automated driving

Tildelt: kr 6,0 mill.

AutoDrive er et EU-prosjekt (ECSEL JU) som gikk over 3,5 år og ble avsluttet i oktober 2020. Prosjektets koordinator var INFINEON Technologies AG, og bestod av ca. 60 miljøer innenfor industri og FoU sektorene fra 14 forskjellige nasjoner, (https://autodrive-project.eu/). Det overordnede målet var å bidra til en vesentlig tryggere og mer effektiv mobilitet ved utvikling av innovative elektroniske komponenter, systemarkitekturer og løsninger som muliggjør automatisk kjøring under forskjellige kjøreforhold og for alle typer kjøretøyskategorier. AutoDrive prosjektet fokuserer sine aktiverer basert på SAE nivåene 3 til 5, utarbeidet av organisasjonen "Society of Automotive Engineers". Prosjektet var delt inn i ti såkalte leveransekjeder med ulike demonstratorer, hvor det norske miljøet deltok i utviklingen av en V2X plattform for sikker kommunikasjon med lav latenstid. Dette arbeidet ble ledet av SINTEF AS, og de andre deltakende partnerne var SINTEF Nord AS, NXTECH AS, COMLIGHT AS og VÆRSTE AS. Fokus var på kommunikasjon mellom autonome kjøretøyer (V2V) og mellom kjøretøyer og infrastrukturen (V2I/I2V), samt kommunikasjons internt i kjøretøyene og infrastrukturen. Forskningen adresserte bl.a. V2X toveis trådløs kommunikasjon som tillater rask og sikker meldingstjeneste for sikkerhetsapplikasjoner ved bruk av ITS-G5 teknologi, fremtidig implementering av C-V2X løsninger, og mulige synergieffekter ved en sameksistens av disse to systemene. V2X plattformløsningen inkluderer bl.a. OBU'er (onboard units), RSU'er (roadside units), sensorer, IoT teknologier og GPS løsninger for rask og sikker informasjonsutveksling i ulike trafikk situasjoner. Dette gir muligheter for redundant informasjon til dagens sensorsystemer som er integrert i det enkelte kjøretøy, og øker dermed påliteligheten og sikkerheten. Dette gir også muligheter for en ny type tjenester (f.eks. sanntidsvarsler ved ulykker) som kan brukes for å støtte autonome kjøreløsninger og nullvisjonen for antall drepte og hardt skadde i trafikken. Gatelys er et eksempel på infrastruktur som i dag har ingen eller begrensede muligheter for kommunikasjon med kjøretøyer og annen infrastruktur. Integrasjonen av radar basert sensor design (24GHz) for deteksjon av objekter i bevegelse og RSU kommunikasjonsmoduler i lyktestolpene, åpner for videreformidling (I2V kommunikasjon) av potensielle nødsituasjoner og tilhørende handling (f.eks. automatisk nedbremsing av kjøretøyet). I Fredrikstad ble det det lagt til rette for å demonstrere prosjektresultatene som en del av infrastruktur utviklingen. Her ble V2X plattformen testet ut og demonstrert i et realistisk urbant miljø v.h.a. elektriske biler, trafikklys, gatelys, etc. Det ble utviklet og demonstrert syv forskjellige scenarioer m.h.p. sikkerhetsapplikasjoner som f.eks. advarsel om myke trafikanter i eller nær veibanen, (f.eks. en syklist skjult bak et hushjørne, men på full fart ut i veibanen). Resultatene fra AutoDrive prosjektet har blitt tatt godt imot og flere av prosjektets partnere viderefører samarbeidet innenfor intelligente transportsystemer og sikkerhet.

Med utgangspunkt i prosjektets overordnede målsettinger er forventede virkninger og effekter: - Pålitelighet og robusthet for automatiserte kjøretøyer og tilhørende infrastruktur. - Pålitelighet for aktive sikkerhetssystemer i nødsituasjoner. - Sikker V2X kommunikasjon med lav latenstid. - Konkurransefordeler. - Aksept hos sluttbrukere.

AutoDrive will provide fail-aware, fail-safe, and fail-operational integrated electronic components, Electrical/Electronic (E/E) architectures as well as (deeply) embedded software systems for highly and fully automated driving to make future mobility safer, more efficient, affordable, and end-user acceptable. Advancing towards fail-operational systems will require increased reliability and availability of components, new redundancy schemes as well as architectures, and methodologies to appropriately manage and balance complexity, cost, robustness, and flexibility. A holistic perspective, from electronics to systems will be necessary to take this step in automated vehicles.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon