Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergruppe ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

Tildelt: kr 0,46 mill.

Ikke relevant

HUMEVAL-tildelingen har utvilsomt styrket arbeidet og posisjonen til forskergruppen Kulturorientert musikkpedagogikk/Music Education and Cultural Studies. For det første har gruppen befestet og utvidet sitt internasjonale nettverk, også hva angår Research in Children’s Music, som har vært et satsningsområde. Flere samarbeid, sampublikasjoner og forskerbesøk er i gang, og under planlegging. For det andre har gruppen vist seg frem og befestet sin posisjon som et ledende miljø for kulturorientert musikkpedagogisk forskning, både internt og eksternt, og ikke minst internasjonalt. I særdeleshet har de to konferansene gruppen arrangerte i prosjektperioden (The International Symposium on the Sociology of Music Education 2021, og The first International Symposium on the Ways Ahead for Research in Children’s Music 2022) vært av avgjørende betydning for vår synlighet og autoritet i det større internasjonale feltet for musikkpedagogisk forskning. For det tredje har gruppen, ved hjelp av støtten fra HUMEVAL i kombinasjon med den årlige støtten fra Høgskolen i Innlandet, kvalifisert flere av sine medlemmer til etter hvert å søke opprykk ved å legge til rette for internasjonale samarbeid og muligheter for publikasjon og deltagelse. Tre av medlemmene fikk professoropprykk i prosjektperioden. Gruppens totale nivå på og mengde av publikasjoner har også økt. Gruppens stipendiater har dessuten fått mange muligheter til å delta i diskusjoner med kolleger nasjonalt og internasjonalt. Tildelingen har også virkninger på lengre sikt for forskergruppen og institusjonen, all den tid vi har knyttet til oss samarbeidspartnere som er interessert i å følge oss videre i arbeidet, og delta i den kontinuerlige strategiske utviklingen av miljøet. Gruppen har vokst i prosjektperioden, og høsten 2022 starter vi et strategisk arbeid med å utvikle nye målsettinger, arbeidsprosedyrer og visjoner for fremtidige aktiviteter. For Høgskolen i Innlandet er gruppens virksomhet, inkludert stipendiatene, helt sentral i arbeidet mot å oppnå universitetsstatus. Forskergruppen Kulturorientert musikkpedagogikk er et av de sterkeste forskingsmiljøene på institusjonen, og kan vise til høy kompetanse, stort nettverk, gode publikasjonstall, suksessfulle forskningssøknader og internasjonal anerkjennelse. HUMEVAL-midlene har utvilsomt bidratt til både å befeste og styrke gruppens kompetanse og mulighet til fortsatt utvikling.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam