Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Tildelt: kr 1,1 mill.

Ikke aktuelt

Virkninger av tildelingen for forskergruppens nettverksarbeid er at nettverksmidlene har styrket en rekke forskernettverk internasjonalt for alle involverte, deriblant initiativet til en MoU som gir et langsiktig samarbeid for internasjonalt forskersamarbeid. Midlene har også skapt samarbeid mellom forskergruppene og internasjonale forskningsmiljøer i forbindelse med utvikling av prosjektsøknader og forskerformidling på tvers av institusjonene. Virkninger av tildelingen for instituttet NIKU er at nettverksmidlene har bidratt med å styrke forskningsadministrasjonens kunnskap og arbeidsmåter i sammenheng med utveksling av gjesteforskere og kontakt med de internasjonale forskningsinstitusjonenes forskningsadministrasjon. Effekter av tildelingen for forskergruppens nettverksarbeid (formidling, invitasjoner i diskusjoner ved foredrag, workshops etc.) er at nettverksmidlene har styrket fagfeltenes nedslagsfelt blant forvaltningen, politikere (for eksempel direktorater og departementer) og blant allmennheten. Forskergruppenes fokus på kulturarv i by og kulturarvens politiske betydning har spesielt rettet seg mot brukerne av byen og kulturelt mangfold. Effekter av tildelingen for instituttet NIKU er at nettverksmidlene har bidratt med å styrke instituttets posisjon nasjonalt og internasjonalt som forskningsinstitutt innen kulturarvsfeltet og på lang sikt bidratt med å åpne nye muligheter for samarbeid, både på forskningsstrategisk og i videreføringen av konkrete prosjektutviklingssamarbeid.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam