Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Universitetet i Bergen

Tildelt: kr 5,4 mill.

Ikke relevant for rapporteringen

Det humanistiske fakultet ved UiB tildelte 9 forskergruppe ved støtte fra HUMEVAL. Prosjektetableringsstøtte (PES) som virkemiddel ble ikke tildelt gruppene siden ordningen allerede var etablert ved hele UiB og finansiert av Forskningsrådet. Kun én av gruppene fikk tildelt en delfinansiert stipendiatstilling. Alle forskergruppene har fokusert på nettverksarbeid som tiltak. Pandemisituasjonen har skapt betydelige utfordringer for planlagte aktivitet og bruk av midlene. Gruppene rapporterer at det har vært utfordrende med reisevirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har utenlandsstipendene og gjesteforskerstipendene måtte tilpasses situasjonen og i noen tilfeller har det ikke vært mulig å gjennomføre planlagt aktivitet. Pandemisituasjon til tross, har midlene bidratt til målsettingen om økt internasjonalt samarbeid og nettverksbygging i HUMEVAL- perioden. Alle forskergruppene fremhever den positive effekten midlene har hatt for særlig de yngre forskerne. Støtten har gitt denne gruppen mulighet til å tilegne seg erfaring med å organisere workshop/seminarer, bidra til utvikling av internasjonale nettverk og kunnskaps-utveksling med gjesteforskere. Gruppene fremhever at midlene har bidratt til å gi forskergruppene en større arena med mulighet for å utvikle gruppene på tvers av institutter, men også institusjoner. Sist, men ikke minst har midlene bidratt til å initiere flere søknader om eksternfinansiering. Det humanistiske fakultet forventer mer langsiktige effekter også etter HUMEVAL- perioden. Publisering, forskningssamarbeid med internasjonale partnere og gjennomføring av felles søknader for ekstern forskningsfinansiering er noen av virkningene fakultetet forventer å se. Forskere knyttet til gruppene har lykkes med tilslag for ekstern prosjektstøtte fra blandet annet Forskningsrådet i HUMEVAL perioden, og fakultetet forventer at dette vil fortsette. Fakultetet benytter allikevel anledning til å peke på et paradoks: Flere av forskergruppene ønsket seg lønnsmidler til for eksempel vitenskapelige assistenter, språkvask og liknende ressurser som tiltak for oppfølging av HUMEVAL-rapporten. Administrasjon og oppfølging av forskergruppenes aktiviteter måtte i praksis i stor grad skje gjennom forskergruppeleders arbeidstid.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam