Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Smart integrated multitrophic city food production systems – a water and energy saving approach for global urbanisation (CITYFOOD)

Alternativ tittel: Smart, integrert multitrofisk produksjonssystemer for matproduksjon i byer - en vann- og energibesparende tilnærming til global urbanisering

Tildelt: kr 2,7 mill.

CITYFOOD prosjektet utforsket potensialet i et integrert akvakultur- og landbrukssystem, IAAC system, som et verktøy til å bekjempe en del av utfordringene urbane områder står overfor med hensyn på samspillet mat-vann-energi (Food-Water-Energy Nexus). Ved å teste ut nesten 100% resirkulerte IAAC systemer, møtte vi globale utfordringer som vannmangel, mangel på mat, søppelhandtering i byer, økt transport inn og ut av byer (forsyninger, persontransport, avfall, etc.). Gjennom prosjektet er det designet, opprettet og etablert en nettbasert kunnskapsbase. Pågående evalueringsarbeid og vurderinger av eksisterende kunnskap blir levert inn i denne kunnskapsbasen kontinuerlig, sammen med nye prosjektresultater. En utfordring er å få produsert nok mat lokalt til en raskt voksende befolkning i byer, og det kreves innovative metoder og løsninger som sikrer effektiv vann-, energi- og mathåndtering. Dette påvirker selve samspillet mellom mat, vann- og energiforbruk gjennom et økende behov av disse ressursene, og i noen sammenhenger ser vi også en økning av miljøforurensing. I vårt prosjekt produserte IAAC-systemene fisk og planter, og avløpsvannet fra fiskeproduksjonen ble gjenbrukt som gjødselvann til planteproduksjonen, i anlegg der kun litt slam ble tatt ut hver dag, ingen vannbytte. Denne rene matproduksjonsmetoden blir nå realisert i en rekke byer over hele verden, der design, produkter og omfang er ulike, men konseptet og ønsket resultater er tilnærmet like. CITYFOOD utvikler fortsatt strategier for å øke disse systemenes popularitet og anvendelse i bynære områder. I Norge har vi, som første land i Europa, funnet en mulighet til å etablere slike produksjonssystem i behandlingsavdelinger. Det ble testet ut i Kriminalomsorgen, avd. Evje fengsel, der både lukket og åpen soning fikk undervisning og bygge anlegg som en del av Naturbruk vgs. utdanning. Se gjerne NrK nyhetsinnslag fra 28.juli 2020 (https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/202007/DKSL98072820/avspiller). Den internasjonale flerfaglige prosjektgruppen involverer byplanleggere, urbane bønder, forskere, gründere, samfunnsledere og engasjerte innbyggere for å nå sine mål. Prosjektet er formidlet i H2020 plattformen COST Action CA 17133 Circular City, som arbeider med urbant landbruk og erfaringer med politikk for urban matproduksjon. Dette gir en god mulighet til å nå et større publikum ved formidling men også bredere perspektiv på både byplanlegging og mat-vann-energi interaksjoner. Resultatene fra modellering, byplanlegging og Living Labs er samlet til et CITYFOOD innovasjonskonsept som gir optimale IAAC-løsninger. Et planleggings- og beslutningsverktøy for aktuelle sluttbrukere integreres i Kunnskapsbasen, som vi spår vil bli en viktig nøkkelindikator og suksesskriterium for å evaluere matforsyninger i byer. Flere IAAC testsystemer har vært i produksjon, der forsøk ble utført, for eksempel hos NIBIO Landvik i Norge, IGB i Tyskland og UNESP i Brasil. De forventede resultatene av prosjektet vil være gunstige for forskere, politikere, byplanleggere, beslutningstakere, fabrikkprodusenter, matprodusenter og forbrukere som leter etter lokale, bærekraftig produserte matprodukter. Nå kommersialiseres resultatene.

Kunnskapsbasen tilbyr omfattende kunnskap om IAAC-teknologi til interessenter, både for vitenskapelig og kommersiell anvendelse. Våre urbane konsepter og modellering finner nettsteder, ressursbeholdning, identifiserte viktige planleggingsproblemer og begrensninger, mat-vann-energi samspillets fotavtrykkmodell, og strategier for å tilpasse og implementere IAAC-systemer i bymiljø. Disse IAAC modellene stimulerer yteevnen hos slike produksjonssystemer. Living Labs demonstrerer gjennomførbarhet og anvendelse hos IAAC-løsningen, for å takle mat-vann-energi samspillets utfordringer, og evaluerer brukeropplevelsene. Prosjektet CITYFOOD har formidler og fremmer ideen om IAAC til forskjellige interessenter og næringsliv, bidrar til utdanning innen miljøfag og naturbruk. Prosjektet stimulerer til kommunikasjon og samtaler rundt miljøspørsmål hos innbyggere, og bidrar til å skape nye markedsmuligheter og arbeidsplasser for norske, europeiske og verdensomspennende industri og SMB.

Feeding the rapidly growing urban populations, is a global challenge, which strains the Food-Water-Energy Nexus through increasing water and energy demands, and environmental pollution. CITYFOOD provides innovative solutions to this daunting environmental challenge by integrating aqua-agriculture (IAAC) systems into cities on a broader scale. IAAC multitrophic food production systems optimize flows of food, water, energy and waste, while minimizing the resource needs, thus contributing to sustainable urban infrastructure. The implementation of re-circulating aquaculture in a closed-/semi-closed loop system and production of mulititrophic food, is an innovative concept and approach that can help to save water, deriving energy and re-using nutrients such as N, P, K and solids waste as a fertilizer for valuable crops. CITYFOOD’s multidisciplinary experts from food science, ecology, modelling and urban planning will expand knowledge and applicability of this innovative solution. Computer models will help to optimize the environmental, economic and social benefits of the IAAC technology. The real-world experiments in Living Labs will synthesize all three Food-Water-Energy sectors, and illustrate the integrated system for multiple stakeholders. Urban planning approaches and sample case studies, will help to develop comprehensive implementation strategies in a variety of urban contexts. Finally, existing knowledge and project results from modelling, Living Labs, and conceptual planning will be disseminated by different project activities and made publicly accessible through an integrated Knowledge Base. CITYFOOD connects with diverse countries and contexts, each with their own challenges, within the framework set by the Belmont Forum and European Union 2020 strategies for sustainable and resilient cities. To succeed with the market access, job creation and vocational training for capability of maintaining aquaculture facilities, plays an important role in the project exit.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe