Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: OPENZ - Optimized enzymes for food applications

Alternativ tittel: OPENZ: Optimaliserte enzymer for anvendelse i mat

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektnummer:

284917

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2021

Geografi:

Fagområder:

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk i norsk marin sektor. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 900 000 tonn restråstoff årlig, slik som hode, rygg og innmat, som i stor grad benyttes til produksjon av fôr, oljer, ensilasje, eller kastes. Ettersom restråstoff inneholder en gunstig aminosyresammensetning, har de et stort potensiale for humant konsum. De få kommersielle enzymene (proteaser) som brukes i bioraffinerier til å konvertere restråstoff til peptider og aminosyrer er ikke ideelle. Kostnadseffektive kommersielle enzymer gir et produkt med bitter smak og sub-optimalt utbytte. Dette representerer tekniske og biologiske barrierer for full kommersiell utnyttelse. Den spesifikke måten enzymene bryter ned fiskeproteiner på påvirker størrelse og egenskaper til peptidene, og også smaken på produktet. Utforskning av en større enzymkatalog med ulik spesifisitet er en attraktiv måte for å omgå disse flaskehalsene. Et konsortium av forretningsutviklere og to marin-orienterte forskningsinstitutt vil utvide enzymkatalogen ved å tilføre nye, skreddersydde og innovative enzymløsninger for produsenter av marine ingredienser. Et referansesett av kommersielle enzymer er karakterisert, og et bibliotek av mutanter er under utvikling. Mutantene vil sammenlignes med referansedata på kommersielt tilgjengelige enzymer på industrielt relevante substrater. De første enzymene er produsert ved fermentering, og metode for produksjon er publisert.

OPENZ is an initiative to optimize newly discovered enzymes for use in the Norwegian marine sector. Norway has the potential to be leading in sustainable value-creation based on marine resources. The fishing industry generates about 900 000 tons of by-products, such as heads, frames, viscera, blood and trimmings which is mainly used in the manufacturing of animal feed, oil and fish silage, or discarded. As the by-products contain high-quality proteins, they have a great potential as high-value products for human consumption. The few commercial enzymes (proteases) used in refineries to convert the fish biomass to peptides and amino acids are, however, not ideal. Cost-effective commercial enzymes give a product with bitter taste and sub-optimal yields, which are technical and biological barriers for the commercial realization of higher value products. The specific way in which the proteases break down the fish proteins, influence the size and properties of the peptides, and hence the taste of the product. Exploration of a larger enzyme catalogue with different specificities is an attractive route to overcome these barriers. OPENZ will expand this catalogue and supply new, tailored and innovative enzyme solutions to marine ingredient producers, albeit not limited to this sector. The enzymes will be optimized by engineering, immobilization and food-grade production to improve their performance on hydrolysis in a consortium of business developers and three marine-oriented research institutes.

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

HavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Responsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseBioøkonomiForskning og innovasjonMarinHavbrukBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMatPortefølje Muliggjørende teknologierBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingAvanserte produksjonsprosesserPortefølje Industri og tjenestenæringerBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinMarin bioteknologiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannMatMat, helse og velværeResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiKommersialiseringPolitikk- og forvaltningsområderForskningFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapMarinMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnUtviklingsarbeidHavbrukPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomi