Tilbake til søkeresultatene

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Sammen om bolig

Alternativ tittel: Challenging Social Housing -Innovation in cooperation, housing and public services to persons with severe addiction and mental health issues

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjekt Sammen om bolig er et boligsosialt innovasjonsprosjekt mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner, samt Velferdsetaten. Prosjektet har som mål å utvikle kommunale tjenester og samarbeidsmodeller for å kunne tilby bedre og mer bærekraftige botilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser og/ eller omfattende rusavhengighet. Det er etablert et samarbeid med Forskningsstiftelsen Fafo for bistand i dette forskning- og utviklingsarbeidet. Prosjektet skal pågå frem til høsten 2020. I begynnelsen av 2018, gjennomførte Fafo en pilotstudie i de seks bydelene, som viste at bydelene har mye erfaring med bosetting av personer med alvorlige utfordringer innen rus og psykisk helse. Det er særlig når det er voldsproblematikk at bydelene erfarer at de ikke kan tilrettelegge for forsvarlige bolig og tjenestetilbud. Løsningen blir ofte kjøp av spesifikke tilbud eller institusjonsplasser, som ofte er svært omfattende og kostnadskrevende. Innovasjonsprosjektet skal tilrettelegge for fagutvikling i praksisfeltet og erfaringsutveksling og bedre samarbeid mellom involverte aktører fra bydeler, spesialisthelsetjeneste, politi, brukerorganisasjoner og andre. Fafo skal bidra med følgeforskning av bydelenes arbeid med bosetting av målgruppa og kunnskapsgrunnlag for de videre innovasjonsprosessene. Målet er at bydelene går fra å kjøpe kostbare private institusjons- eller botilbud, til at bydelene så langt det er mulig tilrettelegger for at brukerne har en trygg bosituasjon og mottar kvalitativt gode tjenester i lokalsamfunnet, også der det er en vurdert sikkerhetsrisiko. I tillegg har prosjektet knyttet storbyene Trondheim, Bergen, Stavanger og København i et læringsnettverk rundt prosjektets målsetting. Sammen med Fafo skal prosjektet planlegge ulike treffpunkt mellom fageksperter, tjenesteytere, politikere og forvaltningsorgan for spre kunnskap og for å sette arbeidet rundt "de vanskelig bosettbare" på dagsorden.

Virkninger: * Endret intern organisering * «En dør inn» med én eller få ansatte å forholde seg til * Individuelt tilpassede løsninger, oppfølging på ubegrenset tid * Brukermedvirkning * Bruk av erfaringskonsulenter * Individuelt tilpassede og meningsfylte aktiviteter, også med avlønning * Rutine for brukerbytte på tvers av bydelsgrenser * Faste møter mellom spesialisthelsetjenesten, politiets psykiatritjeneste og bydelene fra 2021 Forventede virkninger: * Faste fagmøter rundt målgruppen mellom alle bydelene i Oslo * Flere tilbud om individuelt tilpassede aktiviteter * Målgruppen fanges opp tidligere for behandling i spesialisthelsetjenesten Effekter av prosjektet: * Økt kompetanse * Holdningsendring * Målgruppen har: økt bostabilitet, bedret psykisk helse, sosiale ressurser, mindre fysisk og verbal vold og trusler * Samfunnsmessig: mindre uro og utrygghet Forventede effekter: * Spredning av kompetanse * Spredning av metoden

"Sammen om bolig" er et boligsosialt innovasjonsprosjekt. Prosjektet består av et samarbeid mellom mellom seks bydeler i Oslo kommune, Velferdsetaten samt Forskningsstiftelsen Fafo. Prosjektet er motivert av økende forventninger til og utfordringer med å kunne bosette personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet i bydelene, og særlig knyttet til brukere hvor det også er en vurdert sikkerhetsrisiko og fare for bruk av vold. Ideen er at vi i prosjektet skal tilrettelegge for fagutvikling i praksisfeltet, erfaringsutveksling og samskaping mellom involverte aktører. Slik skal vi gjennom prosjektet bidra til å utvikle bedre metoder for oppfølging av brukere og modeller for samarbeid mellom involverte aktører på tvers av tjenestesteder og forvaltningsnivåer. Vi skal dermed arbeide for å utvikle innovative og bærekraftige tjeneste- og boligløsninger for en gruppe innbyggere som står uten langvarig bopæl idag. Målgruppen er preget av tung rus-, psykiatri- og sikkerhetsproblematikk, og Oslo kommune har store utfordringer med å svare ut disse på en økonomisk bærekraftig måte idag. Prosjektet har et stort nedslagsfelt, og dermed stort potensiale for kompetansedeling, ettersom vi planlegge å knytte oss til samarbeidsaktører som spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen, politiet og brukerorganisasjoner.

Budsjettformål:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren