Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

ADAPTVURDER - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Alternativ tittel: Adaptive assessment tools in reading and numeracy for primary school

Tildelt: kr 7,0 mill.

Adaptvurder - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring Med utgangspunkt i lærernes behov og elevenes premisser er målet å utvikle adaptive digitale vurderingsverktøy i lesing og regning til 3. årstrinn. Vurderingsverktøyet vil gi et presist bilde av ferdighetene til enkelteleven - danne et nytt og bedre beslutningsgrunnlag for tidlig innsats og tilpasset opplæring. I dag baseres kunnskapsgrunnlaget på kartleggingsprøvene i lesing og regning. De har en bekymringsgrense på tyve prosent. Det er elever som skårer innenfor dette området prøvene gir informasjon om. Prøvene gir altså ingen informasjon om åtti prosent av elevene, selv om hele elevpopulasjonen gjennomfører. Prøvene sier heller ingenting om hva elevene med de laveste ferdighetene strever med. De nye prøvene vil tilpasse seg elevens ferdighetsnivå og vil imøtekomme den store variasjonen i ferdigheter elever i begynneropplæringen har. Det øker lærerens muligheter for å gjøre begynneropplæringen både bedre tilpasset den enkelte og mer målrettet overfor elever som strever. Adaptvurder vil bidra til å styrke tidlig innsats som nasjonal føring. Samtidig danner prøvene et godt utgangspunkt for å kunne gi intensiv opplæring til elever som sakker akterut i den tidligste lese- og regneopplæringen. Slik vil prøvene kunne få stor nytteverdi for skoleeiere og skoleledere i deres arbeid med å etterleve kravet om å gi elever som strever intensiv opplæring i lesing og regning. Adaptvurder vil utforske på hvilke måter avansert teknologi og analysemetoder kan bidra til å optimalisere vurderingssituasjonen. Problemstillingen handler om å utvikle prøver som motiverer og engasjerer elever og samtidig styrker handlingsgrunnlaget til lærere, skoleledere og skoleeiere. Prosjektgruppen er satt sammen av forskere fra de fremste prøvefagmiljøene i lesing og regning i Norge, henholdsvis Lesesenteret i Stavanger og Matematikksenteret i Trondheim, og teknologileverandøren Inspera. I tillegg er flere store kommuner representert.

Tidlig innsats og bedre tilpasset opplæring er sterke politiske ambisjoner. Nye politiske føringer forsterker kommunenes plikt til å gi alle elever gode grunnleggende ferdigheter tidlig i opplæringsløpet. Utdanningstaten i Oslo har over tid erfart behov for bedre kartleggingsverktøy for å få et riktigere bilde av elevenes nivå i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning enn det dagens kartleggingsprøver (1.- 3.trinn) gir. Dagens verktøy er utdaterte, preges av slitasje og blir gjenstand for feil bruk i skolen. Prøvene gir informasjon om de tyve prosent svakeste elevene, men ingen detaljert informasjon om hva de sliter med. Faktisk sier prøvene sier ingenting om de resterende 80% av elevene. Manglene fører til at skolen har behov for verktøy som gir både et presist bilde av elevenes utfordringer og derved grunnlag for tidlig innsats i skolen og bidrar til at skoleeier kan sette i verk tiltak og innsatser. Adaptive prøver gir detaljert og presis informasjon og vil derfor kunne ha stor verdi for elever, lærere, skoleledere, skoleeier og har potensial til å bli neste generasjons vurderingsverktøy i norsk skole. ADAPTVURDER er et trepartssamarbeid mellom Lesesenteret, Matematikksenteret og Oslo kommune, som er prosjektansvarlig og leder prosjektet. Trondheim, Stavanger, Drammen og Bærum kommuner inngår i en samarbeidende gruppe der også lærere og skoleledere deltar. Julius Kristjan Bjørnson er faglig veileder. Prosjektet vil utvikle adaptive vurderingsverktøy i lesing og regning for 3.trinn for å undersøke hvordan adaptive prøver, som vil kunne gi presis informasjonen om ulike elevgruppers grunnleggende ferdigheter, kan optimaliseres for å sikre; høy presisjon, brukervennlighet, og gi lærere og skoleledere et solid handlingsgrunnlag. For å realisere verdiskapingspotensialet og presentere verktøyet i skolesektoren nasjonalt opprettes et nettverk av skoleeiere i andre storkommuner som vil kunne arbeide sammen på lang sikt om ulike modeller for kvalitetsutvikling.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune