Tilbake til søkeresultatene

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Alternativ tittel: A place to hang out: Methods and framework for innovative youth participation in developing and establishing local community arenas (YPlace)

Tildelt: kr 7,0 mill.

Ungdom forteller oss at de ønsker seg et «sted å være», mens de som jobber i kommunene sier de har ledige hus, lokaler eller tomter som kan bli brukt til nettopp dette - å lage gode ungdomsalternativer i nærmiljøet. Det de mangler er kunnskap om hvordan man går fram når de ønsker å samarbeide med ungdom. Dette prosjektet har hatt som mål å fikse ungdoms medvirkning i utvikling av ungdomshus - en gang for alle. Gjennom tett samarbeid med lokal ungdom som såkalte «medforskere» og huseksperter har UngHus-prosjektet jobbet for at norske kommuner skal kunne vite hvordan de skal gå fram når de skal lage eller forbedre sine ungdomstilbud. Ungdommene har gjort befaring og feltarbeid hos andre ungdomshus i Norge, vært med på å lage kunnskap om ungdoms situasjon og behov i eget nærområde, jobbet med idéutvikling rundt konkrete utviklingsprosjekter i sin kommune eller bydel, og funnet ut hvordan resultatene kan formidles til andre underveis i prosjektet. Prosjektet har hatt som mål å utvikle digitale ressurser og verktøy som alle kan ta i bruk, sammen med eksempler på det som fungerer godt og hvordan man kan jobbe systematisk med å styrke ungdomsalternativer i nærmiljøet - i samarbeid med ungdom selv. Prosjektet har også utviklet metoder og verktøy som kan styrke innovasjons- og endringsprosesser i egen organisasjon, gjennom involvering av borgere som medforskere. Bydel Østensjø i Oslo har vært ansvarlig for prosjektet, sammen med forskere ved OsloMet - storbyuniversitetet. Kommunene Moss, Drammen og Tromsø, samt bydelene St. Hanshaugen, Alna, Grünerløkka og Vestre Aker i Oslo kommune var med på prosjektet og hadde aktiviteter gående lokalt i perioden 2018-2021. I tillegg var Redd Barna, Røde Kors, Ungdom og fritid, DOGA, Tøyen Unlimited og Distriktssenteret med i prosjektet, for å sikre at læring kunne skje på tvers av organisasjoner og kommuner.

UngHus-prosjektets innovasjon har vært å samskape nye metoder og rammeverk for innovativ medvirkning og medforsking med ungdom selv. De samfunnsmessige verdiene som vil kunne skapes som resultat av prosjektets innovasjoner er mer effektiv organisering av velferdsinnsatser- og tjenester, som treffer brukerne i større grad og hvor ressursene styres i riktig retning, med bedre vilkår for borgeres rettigheter og økt tillit mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. De aktuelle innbyggergruppene går fra å være utfordringer til å bli ressurser lokalt og stå i sentrum for tjenesten, og kommuneansatte får samtidig bedre betingelser for å videreutvikle tjenester (rettet mot ungdom og generell befolkning), planlegge langsiktig og systematisk, og samtidig styrke sin innovasjons- og samhandlingsevne. Prosjektets innovasjoner vil overordnet gi et mer likeverdig og inkluderende samfunn for ungdom i utsatte områder spesielt og befolkningen generelt, og slik bidra til et bærekraftig velferdssamfunn.

Hvordan kan medvirkningsprosesser rigges, for å sikre et godt tilbud som treffer den spesifikke målgruppen, og som samtidig bidrar til at tjenesteapparatet bedre kan koordinere tjenestene sine også overfor andre beboere i nærmiljøet? Medvirkning er lovpålagt, men blir ofte skinn-prosesser hvor man hører på lokale innbyggere uten nødvendigvis å klare å ta det de sier i betraktning eller bruke det i utvikling og forbedring av kommunale tjenester. Prosjektsamarbeidet i "Et sted å være ung" er mellom Moss, Drammen og Tromsø og Oslo kommune ved bydelene Østensjø, St. Hanshaugen, Alna, Grünerløkka og Vestre Aker, med AFI, NOVA og Institutt for informasjonsteknologi (OsloMet) som FoU-partner. Prosjektets innovasjon vil være å samskape nye metoder og rammeverk for innovativ medvirkning og medforsking med ungdom selv, etter en "citizen science"-modell. Innovasjonen vil bidra til økt kvalitet og treffsikkerhet i tjenestetilbudet rettet mot denne gruppen, samt styrke deres stedstilhørighet, livskvalitet, opplevelse av mestring og tillit til tjenesteapparatet. Prosjektet vil gi en lærings- og utviklingsarena for innovativ medvirkning, som kan anvendes på mer generelle områder, målgrupper og tjenestetilbud i kommunene. Innovasjonen vil styrke deres betingelser for å jobbe kreativt, systematisk og tverrfaglig i lokale utviklingsprosesser sammen med aktører fra andre sektorer, som sivilsamfunn, forskning og privat næringsliv. Prosjektets hovedarbeidspakker UngStat, UngErfar, UngIdé, UngBygg, UngForsk og UngMedia, og aktivitetene UngKompetanse, UngFormidling, UngEtikk og UngAdmin vil alle ha sterk etnografisk forankring. I hver av arbeidspakkene vil lokale ungdom engasjeres inn i prosjektet på ulike vis. Prosjektet vil også tilby seks masterstipend, og engasjere elever fra ulike studiefordypninger som unge etnografiske medforskere, sammen med representanter fra kommunene.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren