Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

IEAGHG International CCS Summer School 2018

Tildelt: kr 0,20 mill.

Bakgrunn - IEAGHG CCS Summer School ble initiert av IEAGHG for å gi studenter med variert faglig bakgrunn en bred forståelse av problemene rundt CCS og oppmuntre til deltakelse innen området. Skolen er en ukes lang øvelse med presentasjoner og diskusjonsgrupper ledet av internasjonale eksperter. Sommerskolen - 60 studenter fra 24 land deltok i IEAGHG Summer School 2018, holdt i Trondheim 24.-29. Juni, og organisert av IEAGHG og det norske CCS Research Center. Programmet inneholdt 37 presentasjoner fra verdensledende CCS-eksperter, en kommunikasjonsworkshop, en ekskursjon, en karrieresesjon, en postersesjon, gruppearbeid og -presentasjoner. Uken startet med en mottakelse og ble avsluttet med en bankett, inkludert presentasjon av priser. 34 forelesere og 10 mentorer bidro gjennom hele uken. Kostnaden for arrangementet var ca. NOK 1,72 mill. Organisasjon - Den internasjonale styringskomiteen (ISC) overvåket progresjon og fremdrift. ICS hadde representanter fra IEAGHG og serie-sponsorene. Den internasjonale organisasjonskomiteen (IOC) organiserte prosjektet: skaffe forelesere, mentorer og utvikling av teknisk program. IOC bestod av representanter fra IEAGHG og SINTEF. Den lokale organisasjonskomiteen (LOC) jobbet med lokal infrastruktur (møterom, hotell, labbesøk og bespisning). LOC arbeidet tett med IOC ved å sette opp det tekniske programmet og var ansvarlig for å identifisere forelesere fra vertslandet. Teknisk program - Uken startet med en mottakelse på søndag. Mandag - Forelesninger startet kl 09:00 på NTNU-campus. Etter velkomsttaler av Tim Dixon, John Kaldi og Amy Brunsvold, var det forelesninger om lagring, fangst og policy. Om kvelden ble studentene delt inn i grupper og tildelt forskningsprosjekter som skulle bearbeides i løpet av uken. Hver gruppe ble tildelt en mentor som fulgte gruppen gjennom uken. Tirsdag - Tre forelesninger om lagring ble fulgt av forelesninger om anvendelse av CO2, hydrogen og negative utslipp. Etter lunsj ble følgende saker diskutert: skipstransport, helse og sikkerhet, kostnader og finansiering, juridiske og regulatoriske problemer og kommunikasjon. Det siste punktet på programmet var en kommunikasjonsworkshop. Dagen ble avsluttet med en middag på Munkholmen. Onsdag - Tre forelesninger om lagring ble gitt. Deretter ble elevene tatt på en ekskursjon, først til Tiller-anlegget, hvor de kunne se testriggene for solvent-testing og CLC. Etter lunsj fortsatte turen i SINTEF og NTNU sine laboratorier på Gløshaugen, hvor fire prosjekter ble presentert: Defacto, CEMCAP, CO2Mix og ECCSEL. Tilbake på hotellet var det en sesjon med interaktivt spill for CO2-overvåking. Torsdag - Forelesninger gjaldt fangst fra luft, rørtransport, utviklingsland og norske industrielle CO2-kilder. Etter lunsj var emnene: miljøaspekter av lagring og fangst, energisystemer og barrierer for CCS-distribusjon. Siste punkt på dagsorden var en karrieresesjon hvor studentene ble gitt mulighet til å speed-date de ulike mentorene og stille spørsmål relevante for deres fremtidige karriere innen CCS. Resten av dagen var viet gruppearbeid. Fredag ? Gruppearbeidene ble presentert. Hver gruppe fikk 30 minutter til å presentere sine oppgaver og svare på spørsmål fra et panel bestående av alle mentorene. En time ble brukt til posterpresentasjoner, postre som studentene hadde forberedt om sine studentaktiviteter før de kom til sommerskolen. Programmet ble avsluttet med en forelesning om kommunikasjon og bruk av sosiale medier. Den siste delen var banketten. Arrangementet startet med prisutdelinger. The Best Group Award diskutert spørsmålet "Er CCS levedyktig for utviklingsland?". The Best Poster Awards gikk til Charlotte Mitchell (Univ of Edinburgh) og til Tjerk Lap (Univ of Groningen). Prisene til de to beste studentene ble gitt til Corey Myers (Waseda Univ) og Pooya Hoseinpoori (Imperial College). Budsjett, finansiering og sponsorer - Den totale kostnaden for Sommerskolen 2018 var NOK 1,721.031, bestående av NOK 968.641 til arbeid og NOK 752.390 i direktekostnader. Direkte finansiering kom fra: IEAGHG (370.285), TOTAL (250.000), og CLIMIT/Norges forskningsråd (200.000). Balansen (NOK 900.746) ble dekket av NCCS. Serie-sponsorer var: Department for Business, Energy & Industrial Strategy (UK), Swiss Federal Office of Energy, Shell, and CLIMIT. Lokale sponsorer var: TOTAL, Norges forskningsråd (CLIMIT) og SINTEF Energi AS. Kommunikasjon - Alle foredrag gitt på Sommerskolen kan lastes ned fra IEAGHGs nettside. Fire intervjuer ble laget med studenter og nøkkelpersoner i organisasjonen. Intervjuene er tilgjengelige på YouTube. I tillegg ble det skrevet seks blogger.

-

The IEAGHG International CCS Summer School 2018 skal gjennomføres i Trondheim 24.-29. juni, 2018, som et samarbeid mellom SINTEF Energi AS og IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG). Sommerskolen er arrangert hvert år siden 2007 og har hvert år 50-60 deltakere og 15-20 forelesere fra hele verden. Det legges opp til en god miks av forelesninger, gruppearbeider og diskusjoner. Et utvalg mentorer følger studentene gjennom hele uken. Sommerskolen avsluttes med en uformell kåring av beste studentarbeid. Den lokale arrangøren (NCCS) etablerer en lokal organisasjonskomite (LOC), som arbeider nært med den internasjonale organisasjonskomiteen (IOC) – etablert av IEAGHG. Hovedaktivitetene for LOC består i å: finne sted/lokaler, skaffe overnatting for deltakerne, organisere lokal transport, skaffe sponsormidler, planlegge "site visit", assistere studentene mht. reise, invitasjon, etc., utarbeide budsjett, markedsføre arrangementet, holde kontakt med IOC, og samordne undervisningsmateriell. Budsjettet for Sommerskolen er foreløpig estimert til NOK 2,1 millioner, som inkluderer alle direktekostnader (NOK 1,2 million) og personalkostnader (NOK 0,9 million). Arrangementet er gjort kjent via IEAGHG sin web. I tillegg er det lagt ut informasjon på FME NCCS sin web. Det er også sendt direkte e-post til alle som er, og har vært, PhD/Postdoc-kandidater i FME SUCCESS og FME BIGCCS, samt alle aktive kandidater under CLIMIT-programmet. Kommunikasjon er et sentralt tema i skolen. Det vil bli opprettet en Facebook-gruppe for alle deltakerne. Etter Sommerskolen vil undervisningsmateriellet legges ut på NCCS sin web. Gruppene bli bedt om å lage faglige og/eller populærvitenskapelige blogger med resultater fra gruppearbeidene. Disse legges ut på NCCS sin web etter arrangementet. Det vil også bli bedt om at noen av studentene skriver blogger om sine generelle erfaringer fra sin deltakelse på Sommerskolen. Studentene vil bli anmodet om å dele sine blogger via f.eks. Twitter, Facebook, etc.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering