Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Dokumentasjon av effekter av energiforskning med fokus på vannkraft

Tildelt: kr 0,10 mill.

Forskningsrådet ønsker å gjennomføre en studie av effekter av energiforskning. Bakgrunnen for dette er et økende krav om å synliggjøre effekter og nytte av offentlige forskningsmidler. OED har i tildelingsbrevet for 2018 gitt Forskningsrådet følgende oppdrag: «Fullføre det planlagte prosjektet som undersøker effekter av de målrettede aktivitetene innenfor energiforskning, ENERGIX, FME og CLIMIT, slik at departementet kan bruke resultatene fra prosjektet høsten 2018.» Å dokumentere effekter av forskning er krevende. Realisering av forskningsresultater tar lang tid, og i et realiseringsløp er det mange andre faktorer enn forskning som påvirker utfallet. Likevel er det realistisk at man kan få fram mer kunnskap om resultater og effekter enn man har i dag. Energiavdelingen i Forskningsrådet gjennomfører derfor et prosjekt der de viktigste innovasjonene innenfor energiforskning og (potensiell) effekt av disse blir kartlagt. Målet med HydroIMPACTs deltakelse i studien er å bidra til å underlag for å dokumentere økonomisk potensial; markedspotensial og omsetningseffekter fra vannkraftforskning. HydroIMPACT skal i denne sammenehengen fremskaffe grunnlagsmateriale og bistå i beregning av effekter (økonomisk potensiale, klimagassutslipp, energiproduksjon, energisikkerhet mm). Innovasjoner og resultater fra prosjekter i HydroCen, NVKS og relevante prosjekter fra CEDREN/NINA/SINTEF vil være utgangspunktet, der vi kan bidra med innovasjonsresultater og resultater med innovasjonspotensial innenfor aktuelle områder. HydroIMPACT er direkte knyttet til FME HydroCen, der vi parallelt er i gang med å se på metodeverk for verdiberegning av prosjektenes potensial. Her har vi vurdert samme metodiske tilnærming som i Nowitech, men med justeringer og pågående diskusjoner rundt hvordan vi inkluderer ikke-monetær verdiskaping/effekt. Vi har pt. utarbeidet underlag for egen prosess og gjennomføring, og HydroIMPACT er derfor et meget relevant prosjekt for HydroCen.

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi