Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Effekter av forskningen i The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) and The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)

Tildelt: kr 0,10 mill.

Det søkes om midler for å kunne bidra til gjennomføring av en studie for å dokumentere effekter av energiforskning. Arbeidet skal ta utgangspunkt i FoU-prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets aktiviteter RENERGI/ENERGIX, FME og CLIMIT i perioden 2008 - 2018, og det er særlig aktuelt å se på resultater/innovasjon gjennom forskningssenteret ZEB og det som hittil er oppnådd gjennom ZEN. Målet er å bidra til at effekter av offentlig delfinansiert forskning blir kartlagt, herunder også det økonomiske potensialet av resultater fra forskning. Også samfunnsmessig nytte, eksempelvis reduserte klimagassutslipp, energisikkerhet, produksjon av ny fornybar energi, effektivisering, osv, skal vurderes. Vi vil fremskaffe grunnlagsmateriale og bistå i beregning av effekter (økonomisk potensiale, klimagassutslipp, energisikkerhet mm). Arbeidet skal etter planen starte i midten av april og delrapporter fra de ulike tematiske områdene (FME-ene) skal være ferdige i slutten av august. Arbeidet vil etter planen starte med en felles workshop medio april.

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi