Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

«Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen.»

Alternativ tittel: "Teachers possibility of disclosing and intervening towards children with problematic and harmful sexual beahviour in primary school

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

286353

Prosjektperiode:

2018 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Studien har utforsket hvordan lærere kan forebygge og sette inn tiltak ovenfor problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen ved å styrke samarbeidet mellom skoler og hjelpetjenester. Funnene i studien er presentert gjennom fire artikler, og peker på at de fleste lærerne i datautvalget synes det er vanskelig å skille mellom sunn, problematisk og skadelig seksuell atferd, og er usikre på hvordan de skal håndtere atferden og hvem de skal kontakte (artikkel I). Å påta seg en beskyttende rolle oppleves som et overveldende ansvar og mange lærere klarer ikke å sette inn fungerende tiltak når de møter SSA på grunn av mangel på kompetanse, tid, ressurser og støtte. Videre påvirker asymmetriske maktforhold mellom lærere og de som skal hjelpe dem læreres trygghet i møte med SSA (artikkel II). Ved å kombinere Nel Noddings’ omsorgsetikk med menneskerettighetsutdanning i et barnerettighetsperspektiv har studien videreutviklet en teori for lærere som adresserer asymmetriske maktrelasjoner og emosjoner for å muliggjøre en mer transformativ beskyttende rolle i forebygging og håndtering av SSA i skolen (artikkel III). Med utgangspunkt i denne teorien, og med innsikt fra hjelpetjenesters innspill, foreslår studien følgende tiltak for å støtte læreres beskyttende rolle i møte med SSA: hjelpetjenesters fysiske tilstedeværelse på skolen, samarbeidende praksiser ved bekymring for atferd og felles SSA-kompetanseheving og bruk av ressurser. Studien anbefaler et såkalt ‘omsorgssystem’ for transformative praksiser for tverretatlig samarbeid mellom skolen og hjelpetjenester som tar hensyn til asymmetriske maktforhold og emosjoner i forebygging og håndtering av SSA (artikkel IV).

Prosjektet har allerede medført en kompetanseheving for mange lærere og skoler i kommunen, og har bidratt til at kommunen i disse dager har et økt fokus på seksuell helse i alle tjenester som jobber med barn og unge. Prosjektet søker å bidra folkeopplysning om skadelig seksuell atferd gjennom et tettere tverretatlig samarbeid mellom tjenester, og slikt sett har formidling av prosjektet i ulike fora (konferanser, fagdager, undervisning etc.) bidratt til en mer samlet grunnlagsforståelse i ulike SSA-instanser i Norge. Prosjektet har dessuten bidratt til både RVTS’ skoleveileder og en praksisorientert bok, som er med på å forsterke budskapet fra prosjektet ytterligere. Prosjektet har også bidratt til et økt internasjonalt forskningssamarbeid gjennom ulike nettverk, konferanser og forskeropphold. Det er allerede planlagt flere konkrete forskningssamarbeid med flere aktører internasjonalt som vil bidra til å tilby mer strømlinjeformet utforming av tilnærminger til SSA, både i utdanninger og i tjenester for barn og unge.

Prosjektet vil fokusere på barn med skadelig seksuell atferd i skolen og hvordan lærere kan avdekke og sette inn tiltak i et traumebevisst perspektiv. Denne vinklingen fordrer et gjennomgående tverrfaglig perspektiv, og gjennom et aksjonsforskningsperspektiv blir fokus rettet mot hvordan skolene, første- og andrelinjetjenesten kan samarbeide mer systematisk for best mulig praksis. I følge Verdens helseorganisasjon er seksuelle overgrep mot barn et folkehelseproblem (Søftestad & Andersen, 2014, s. 27). Barn og unge med skadelig seksuell atferd utgjør en stor andel av overgrepsstatistikken mot barn. Undersøkelser har vist at mellom 30 og 50 prosent av alle overgrep mot barn begås av andre barn og unge (Barbaree & Marshall, 2006; Bonner, 2006; Långström, 2000 i Ingnes & Kleive 2011, s. 18). På bakgrunn av disse funnene er det stor sannsynlighet for at yrkesgrupper som jobber med barn vil møte barn med skadelig seksuell atferd. Kripos peker på pedagogisk personells manglende opplæring om seksuelle overgrep som en mulig årsak til manglende anmeldelser (Kripos, 2016, s. 18) mens Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress understreker behovet for en systematisk opplæring i seksuell helse på alle nivåer av utdanningssystemet som et tiltak for å forhindre seksuelle overgrep og skadelig seksuell atferd blant barn (Askeland, Jensen, & Moen, 2017). Prosjektet søker svar på disse utfordringene gjennom å skape en forskningsbasert oversikt over tiltak lærere setter inn når de møter barn med skadelig seksuell atferd. Funnene vil så bli drøftet i fokusgrupper bestående av lærere på ulike barneskoler. Kandidaten vil rekruttere pilotlærere fra hver fokusgruppe som får opplæring i traumebevisst omsorg og verktøyet "Trafikklyset" for felles begrepsbruk og forståelse rundt bekymring. Pilotlærerne vil være med i tverrfaglig forum bestående av representanter for første- og andrelinjetjenesten for å utvikle systemisk tverrfaglig samarbeid mellom de ulike tjenestene.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder