Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

«Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen.»

Alternativ tittel: "Teachers possibility of disclosing and intervening towards children with problematic and harmful sexual beahviour in primary school

Tildelt: kr 1,9 mill.

Seksuelle overgrep mot barn er et alvorlig brudd på menneskerettighetene med enorme negative ringvirkninger. Forskning viser at en stor andel av alle overgrep begås av andre barn eller unge. Det er derfor et presserende behov for tidlig intervensjon slik at seksuelle overgrep i størst mulig grad kan forhindres. Barn og unge som utviser skadelig seksuell atferd må få den hjelpen og behandlingen de trenger for å snu en negativ utvikling. Alle barn i Norge går i grunnskolen, og dette er dermed en unik arena for å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn som utviser problematisk og skadelig atferd. Siden det er stor sannsynlighet for at lærere i barneskolen kan møte på elever med problematisk og skadelig seksuell atferd, søker prosjektet å kartlegge hva lærere gjør i møte med denne atferden. I tillegg ønsker prosjektet å sette fokus på hvordan man avdekker slik atferd, hvilke instanser som bør kobles inn og relevante intervensjoner som kan benyttes i det tverrfaglige samarbeidet rundt barna.

Prosjektet vil fokusere på barn med skadelig seksuell atferd i skolen og hvordan lærere kan avdekke og sette inn tiltak i et traumebevisst perspektiv. Denne vinklingen fordrer et gjennomgående tverrfaglig perspektiv, og gjennom et aksjonsforskningsperspektiv blir fokus rettet mot hvordan skolene, første- og andrelinjetjenesten kan samarbeide mer systematisk for best mulig praksis. I følge Verdens helseorganisasjon er seksuelle overgrep mot barn et folkehelseproblem (Søftestad & Andersen, 2014, s. 27). Barn og unge med skadelig seksuell atferd utgjør en stor andel av overgrepsstatistikken mot barn. Undersøkelser har vist at mellom 30 og 50 prosent av alle overgrep mot barn begås av andre barn og unge (Barbaree & Marshall, 2006; Bonner, 2006; Långström, 2000 i Ingnes & Kleive 2011, s. 18). På bakgrunn av disse funnene er det stor sannsynlighet for at yrkesgrupper som jobber med barn vil møte barn med skadelig seksuell atferd. Kripos peker på pedagogisk personells manglende opplæring om seksuelle overgrep som en mulig årsak til manglende anmeldelser (Kripos, 2016, s. 18) mens Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress understreker behovet for en systematisk opplæring i seksuell helse på alle nivåer av utdanningssystemet som et tiltak for å forhindre seksuelle overgrep og skadelig seksuell atferd blant barn (Askeland, Jensen, & Moen, 2017). Prosjektet søker svar på disse utfordringene gjennom å skape en forskningsbasert oversikt over tiltak lærere setter inn når de møter barn med skadelig seksuell atferd. Funnene vil så bli drøftet i fokusgrupper bestående av lærere på ulike barneskoler. Kandidaten vil rekruttere pilotlærere fra hver fokusgruppe som får opplæring i traumebevisst omsorg og verktøyet "Trafikklyset" for felles begrepsbruk og forståelse rundt bekymring. Pilotlærerne vil være med i tverrfaglig forum bestående av representanter for første- og andrelinjetjenesten for å utvikle systemisk tverrfaglig samarbeid mellom de ulike tjenestene.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune