Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Holdningsskapende nærværsarbeid - et kollektiv arbeidsmiljøtiltak for utvikling av jobbengasjement og jobbprestasjoner.

Alternativ tittel: Turning JD-R theory into practice - A research-based positive organizational intervention for enhanced work engagement and performance.

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

286454

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Arbeidsplassen er en sentral del av hverdagen for de fleste av oss og en viktig arena for mestring, tilhørighet og utvikling. Det er slik at i hvilken grad vi over tid kjenner på jobbengasjement og jobbmotivasjon eller eventuelt det motsatte, påvirker både individuell helse og jobbprestasjoner, men også livene våre som helhet. Arbeidshverdagen for ansatte i kommunale sykehjem og omsorgsboliger kan sies å være preget av raske og hyppige omstillinger og endringer, stort sykefravær og høye emosjonelle krav. Selv om situasjonen deres preges av trange budsjetter og knapphet på ressurser, ligger det likevel en ofte ikke fullt utnyttet mulighet i å jobbe bevisst for å optimalisere de positive og helsefremmende sidene ved arbeidsmiljøet. Studier viser at jobbengasjement henger sammen med god fysisk og psykisk helse, samt økt produktivitet, kundetilfredshet og evne til nyskapning. Det er derfor fornuftig for de fleste virksomheter målrettet å stimulere til jobbengasjement blant sine medarbeiderne. Spørsmålet er bare hvordan? I Bærum kommune forskes det nå på dette. Høsten 2018 startet Bærum kommune og Universitetet i Sørøst-Norge et doktorgradsprosjekt som omhandler en evaluering av metodisk og prosessuelt innhold i og effekter av et spesifikt kollektivt arbeidsmiljøtiltak. Arbeidsmiljøtiltaket, kalt «Holdningsskapende nærværsarbeid», er utviklet av Bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune og fokusert på hvordan ansatte i kommunale bo- og behandlingshjem sammen kan skape et arbeidsmiljø som gjennom økt jobbengasjement bidrar til at de selv og brukere får en enda bedre hverdag. Målet med intervensjonen er altså økt jobbengasjement hos de ansatte og bedret kvalitet på de personorienterte tjenestene som gis gjennom arbeid med de ansattes organisatoriske- og psykososiale arbeidsforhold. Holdningsskapende nærværsarbeid rettes mot både ledere og ansatte og bygger på sentrale prinsipper for helsefremmende arbeid. Arbeidet er prosessuelt og pågår over lengre tid, forankres godt hos lokal ledelse, verneombud og tillitsvalgt, rettes mot alle ansatte på et kollektivt nivå, samt er medvirkningsbasert og «skreddersydd» for den enkelte arbeidsplass. I inntil ett år bistår Bedriftshelsetjenesten til at en hel personalgruppe kan utvikle spesifikke forhold i sitt arbeidsmiljø. Slike forhold kan være kommunikasjon og samarbeid, rolleklarhet og ansvarsfordeling, mestringsklima og sosial støtte. Dette PhD-prosjektet vil bidra til etterlengtet økt kunnskap om hvordan man sammen ute på arbeidsplassene og over tid kan utvikle et helsefremmende arbeidsmiljø og anses derfor som viktig for både forsknings- og praksisfeltet. Grunnet situasjonen med korona-pandemien, er intervensjonsstudien dessverre betydelig forsinket. Trolig vil det derfor ikke foreligge data til effekt- og prosessevalueringen før medio 2021.

Vi vet at det er en sammenheng mellom arbeidsplassen som organisasjon og medarbeidernes helse. Friske og jobbengasjerte ansatte er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. Det er derfor både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Men hvordan få til dette? Helsefremmende arbeidsplasser skapes gjennom gode organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold på individuelt og kollektivt nivå. Eksempelvis handler dette om ledelse, kommunikasjon og samhandling, mestring, medvirkning, personlig utvikling og rolleklarhet. Bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune har utviklet et kollektivt arbeidsmiljøtiltak rettet mot utvikling av slike helsefremmende arbeidsmiljøforhold. Tiltaket kalles Holdningsskapende nærværsarbeid og er primært gitt til personalgrupper og ledere i Pleie- og omsorgssektoren. Dette PhD-prosjektet gjennomføres med støtte fra Universitetet i Sørøst Norge, Campus Vestfold, og er primært fokusert på utforming og effekter av Holdningsskapende nærværsarbeid. Intervensjonsstudien utføres i avdelinger/personalgrupper i ulike kommunale omsorgsboliger og bo- og behandlingshjem. Det utpekes tre intervensjonsgrupper og tre sammenligningsgrupper. I løpet av en 9 måneders periode vil intervensjonsgruppene motta tiltaket Holdningsskapende nærværsarbeid med fokus på utvikling av ulike organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. Sammenligningsgruppene mottar ingen bistand. I første fase av studien gjennomføres det spesifikke arbeidsmiljøtiltaket og dette vurderes kvantitativt med tanke på effekter. Hoved-effektmålet er jobbengasjement, og sekundære effektmål er mental helse, jobbprestasjoner og sykefravær. I andre fase gjøres det en kvalitativ prosessevaluering av intervensjonen, med tanke på konkrete innspill til videreutvikling av dette helsefremmende arbeidsmiljøtiltaket. Forut for intervensjonsstudien utføres det en intervjubasert kvalitativ undersøkelse av de ansattes opplevelse av sammenhengen mellom jobbengasjement, arbeidsmiljø (kontekst) og personorienterte tjenester.

Aktivitet:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.