Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Engasjement i helse og helse i engasjement. Forløpere til og utfall av jobbengasjement blant pleiepersonell i sykehjem og omsorgsboliger.

Alternativ tittel: Turning JD-R theory into practice - A research-based positive organizational intervention for enhanced work engagement and performance.

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

286454

Prosjektperiode:

2018 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Andelen eldre i befolkningen, både i Norge og andre deler av verden, øker raskt. Dette skjer parallelt med at andelen av befolkningen som er i arbeidsfør alder går ned. Denne demografiske utviklingen medfører et betydelig press på helsevesenet og gir økt etterspørsel etter langtids helse- og omsorgstjenester for eldre mennesker. Ansatte i kommunale sykehjem og omsorgsboliger forventes å gi omsorgs- og helsehjelp som er personorientert og av høy kvalitet. Dette til tross for et krevende arbeidsmiljø preget av høye emosjonelle krav, knapphet på fagpersonell, høyt sykefravær, stort arbeidspress, samt høye forventninger fra brukere og pårørende. Studier innen helsevesenet og også i andre arbeidssettinger viser at jobbengasjement henger sammen med forbedret motivasjon, produktivitet, robusthet og evne til nyskapning i arbeidet, samt redusert turnover og økt brukertilfredshet. For å imøtekomme eldrebølgen og behovet for gode og kostnadseffektive personorienterte helse- og omsorgstjenester, er det derfor relevant med målrettede tiltak for å optimalisere arbeidsmiljøforhold som fremmer ansattes jobbengasjement. Høsten 2018 startet Bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune og Universitetet i Sørøst-Norge et offentlig sektor-ph.d. prosjekt med økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd. Målet med prosjektet var å fremskaffe kunnskap om hvilke spesifikke forhold i arbeidsmiljøet som stimulerer til jobbengasjement blant pleiepersonell i sykehjem og omsorgsboliger. Videre var målet å undersøke om det er noen sammenheng mellom jobbengasjement og personorienterte prosesser som oppstår i samhandling mellom pleiepersonell og beboere. Prosjektet har bestått av tre delstudier: en studie basert på kvalitative data fra digitale intervju (n=16), en tverrsnittsstudie basert på kvantitative data fra spørreskjema (n=128) og en systematisk kunnskapsoversikt som fremstiller foreliggende forskning på jobbengasjement blant ansatte i institusjonell langtids eldreomsorg. Deltakere i prosjektet har vært sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedhjelpere som jobber i kommunale sykehjem og omsorgsboliger. Resultatene av dette doktorgradsprosjektet viser at jobbengasjement blant pleiepersonell i sykehjem og omsorgsboliger fremmes av en rekke organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold (jobbressurser), men også av ulike personlige egenskaper (personlige ressurser). Eksempler på aktuelle jobbressurser er: sosial støtte fra kollegaer og leder, muligheter for læring og utvikling, tilbakemeldinger på arbeidet, autonomi, meningsfulle arbeidsoppgaver og det å ha motiverte og engasjerte kollegaer. De to førstnevnte faktorene er mest utforsket i denne arbeidssettingen. Eksempler på personlige ressurser som fremmer jobbengasjement er: jobbtilfredshet, indre jobb-motivasjon, og tro på egne evner. Prosjektet har vist at jobbengasjement kan stimulere til personorienterte prosesser gjennom den økte kognitive, mentale og fysiske kapasiteten som medfølger denne arbeidsrelaterte tilstanden. For å konkludere angående dette, trengs det imidlertid mer forskning. Et annet sentralt funn er at forskningen som foreligger på arbeidsmiljørelaterte forløpere til og utfall av jobbengasjement blant pleiepersonell som utelukkende jobber i sykehjem og omsorgsboliger er mangelfull og tvetydig. Funnene i dette doktorgradsprosjektet understreker betydningen av å utvikle støttende arbeidsmiljøer som beskytter og stimulerer arbeidsrelatert motivasjon og engasjement, samt helse og velvære blant pleiepersonell som jobber i langtids eldreomsorgen. Dette kan forventes å ha en positiv innvirkning på for eksempel tilfredshet hos beboere og pårørende, samt redusert turnover og mer effektive arbeidsprosesser i personalgruppen. Prosjektet har bidratt med viktig informasjon til forskningsfeltet og resultatene kan brukes som et utgangspunkt for videre kunnskapsbygging om jobbengasjement blant ansatte i kommunale sykehjem og omsorgsboliger. Prosjektets funn er relevante med tanke på å utvikle personorienterte omsorgs- og helsetjenester av høy kvalitet og imøtekomme de ulike utfordringene som medfølger en aldrende befolkning.

Virkninger av dette offentlig sektor-ph.d. prosjektet utført blant pleiepersonell i sykehjem og omsorgsboliger er: - Økt kunnskap om at jobbengasjement kan bidra til blant annet redusert turnover og opplevelse av stress i arbeidet, personorienterte omsorgs- og helsetjenester og økt fornøydhet hos ansatte, beboere og pårørende. - Økt anerkjennelse av og fokus på arbeidsmiljøets betydning for ansattes jobbengasjement og -motivasjon, samt deres mulighet til å gi personorienterte tjenester. - Prosjektets deltakere (pleiemedhjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere i kommunale sykehjem og omsorgsboliger) har fått spesifikk kunnskap om hvilke personlige egenskaper og forhold i deres arbeidsmiljø som i størst grad bidrar til å fremme deres jobbengasjement. - Forsterket kunnskap om at forhold som "sosial støtte fra leder og kollegaer", "tilbakemeldinger på arbeidet som utføres" og "lærings- og utviklingsmuligheter" har stor betydning for utvikling av jobbengasjement, kan bidra til en endret praksis og fokus blant ledere som tilrettelegger for dette. - Økt kunnskap om hvilke forhold som stimulerer til jobbengasjement blant pleiepersonell i sykehjem og omsorgsboliger kan komme beboerne til gode gjennom økt effektivitet og kvalitet på de personorienterte pleie- og omsorgstjenestene som gis. - Kunnskapen som har fremkommet i dette prosjektet kan bidra til en mer målrettet praksis blant rådgivere som bistår til utvikling av et helsefremmende arbeidsmiljø for denne personalgruppen. Dette gjelder for eksempel rådgivere i kommunens bedriftshelsetjeneste og HR-avdeling. Langsiktige effekter av dette prosjektet kan være: At sykehjem og omsorgsboliger i andre deler av Norge tar i bruk den spesifikke kunnskapen om personlige, organisatoriske og psykososiale forhold som stimulerer til jobbengasjement og personorienterte tjenester i sitt helse- og miljøarbeid. At å tilrettelegge for et bærekraftig, støttende og helsefremmende arbeidsmiljø anerkjennes og tas i bruk som et relevant tiltak for å imøtekomme utfordringer som medfølger eldrebølgen.

Vi vet at det er en sammenheng mellom arbeidsplassen som organisasjon og medarbeidernes helse. Friske, motiverte og jobbengasjerte ansatte er en nøkkelfaktor i bærekraftige og effektive bedrifter. Eldreomsorgen i Norge er under stort press grunnet en økende andel eldre i befolkningen kombinert med mangel på arbeidskraft, stor turnover, dårlig arbeidsmiljø og høyt sykefravær. Det er derfor både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende og stimulerer ansattes jobbengasjement. Men hvordan få til dette? På et generelt grunnlag vet vi at helsefremmende arbeidsplasser skapes gjennom gode organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold på individuelt og kollektivt nivå. Eksempelvis handler dette om ledelse, kommunikasjon og samhandling, mestring, medvirkning, autonomi, personlig utvikling og rolleklarhet. Vi vet imidlertid også at arbeidsmiljøfaktorene som i aller størst grad stimulerer til jobbengasjement, trivsel og helse, varierer blant ulike yrkesgrupper og settinger. Jobbengasjement spesifikt blant sykepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenter i kommunale sykehjem og omsorgsboliger er per nå ikke tilstrekkelig belyst gjennom forskning. Dette offentlig sektor-PhD prosjektet har til hensikt å undersøke sammenhengen mellom ulike arbeidsmiljøfaktorer, jobbengasjement og personorienterte tjenester blant ansatte i eldreomsorgen. Prosjektet består av tre del-studier - en kvalitativ studie, en kvantitativ studie og en systematisk kunnskapsoversikt.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder