Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?

Alternativ tittel: Hvordan påvirker den strukturelle organiseringen av kommunale tjenester pasientforløp for eldre med psykiske lidelser og/eller rusproblemer?

Tildelt: kr 14,8 mill.

Etter Samhandlingsreformen i 2012 overføres ansvarsområder fra sykehus til kommunale tjenester i økende grad, og stadig flere helse- og sosialtjenestene ytes til hjemmeboende. Evalueringer av reformen viser imidlertid at kommunene ikke er tilstrekkelig forberedt på, og rustet til å møte behovene til vår aldrende befolkning. Blant dem som antas å få 'det dårligste' tilbudet er eldre med komplekse psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Forskning viser at kommunale tjenester mangler kompetanse i å hjelpe denne gruppen, og en stadig økende arbeidsmengde betyr tøffe prioriteringer from de som jobber i førstelinja. Vi vet lite om hvordan avgjørelser og prioriteringer av tjenester til eldre med psykiske lidelser og/eller rusproblemer skjer på mikronivå. I tillegg har vi begrenset kunnskap om hvordan strukturelle faktorer, slik som nasjonal policy og organiseringen av tjenestene påvirker tjenesteutøvernes daglige praksis. I dette forskningsprosjektet vil vi tette disse kunnskapshullene ved å svare ut følgende spørsmål om kommunale tjenester for eldre mennesker med psykiske lidelser (unntatt demens) og/eller rusproblemer: - Hvordan identifiserer, behandler og samhandler fastlegene om denne gruppa, og har Fastlegeordningen noen betydning for dette? - Påvirker den organisatoriske delingen mellom bestilling og utøvelse av kommunale tjenester hvordan behovene til denne gruppen prioriteres? - Hvordan ser fastlegen og kommunale tjenesteutøvere på pårørendemedvirkning, og følges de nasjonale retningslinjene for slik involvering? - Hva er implikasjonene av fastlege- og kommunale tjenester på den strukturelle sårbarheten til eldre innvandrere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer? - Hvordan kan funnene fra dette forskningsprosjektet implementeres i tjenestene og utdanningssystemet? De fire første spørsmålene er operasjonalisert i et Postdoc og tre PhD-prosjekter. I 2023 har fire artikler blitt innsendt (en fra hver arbeidspakke), hvorav en er publisert, og fem nye er under arbeid. Formidling av foreløpige funn har også funnet sted på nasjonale konferanser.

The general direction of current policy is to increasingly provide public service locally while patients live at home. The 2012 Coordination Reform is one example of how responsibilities are shifting onto municipalities. Evaluation of the reform suggests, however, that municipalities are insufficiently prepared to meet the needs of our aging population. Among those deemed 'worst off' by the reform are older people with complex mental health and/or substance abuse disorders. Research suggests that municipal services lack sufficient competency and that increased caseloads means tough prioritization in front-line practice. Little is known, however, about the micro-level decisions and prioritisation of the needs of this group of older people. Moreover, the impact of structural factors, including how national policy impacts practitioners' day-to-day practice through the organisation of local services, has not been investigated. In this study we aim to address these knowledge gaps. Our target population is older people with MH/SUD, excluding patients with a primary diagnosis of dementia for whom separate policies for care pathways are in place. Five work packages seek to answer the following questions about municipal services for this group: WP1: How do GPs detect, treat, and collaborate regarding this patient group and does the Regular GP Scheme affect this? WP2: Does the functional split between purchasing and provision of municipal services impact prioritisation of care delivered to this group? WP3: How do GPs and municipal providers perceive family carer involvement and do they implement national guidelines for such involvement? WP4: What are the implications of GP and municipal services on the structural vulnerabilities of older immigrants with MH/SUD? WP5: What are the implications of this research and how can it be implemented through services and education?

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester