Tilbake til søkeresultatene

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Benchmarking knowledge-based adaptive management of estuarine fisheries in South Africa for a sustainable development

Alternativ tittel: Utvikling av kunnskapsbasert, adaptiv og bærekraftig forvaltning av kystnære fiskerier i Sør-Afrika.

Tildelt: kr 1,5 mill.

I mer enn 75000 år har kystnære fiskeressurser vært en viktig matressurs for mennesker i Sør-Afrika. Ressursene var rike og mangfoldige og viktige for at folk kunne overlevde. Først i de seneste tiårene har disse ressursene blitt overfisket og kraftig reduserte. I tillegg har viktige leve- og oppvekstområder for fisken i estuarier blitt ødelagt. Sør-Afrikas kyst skiller seg vesentlig fra den norske kysten. I Norge utgjør et utall av øyer og grunne områder viktige oppvekst og næringsområder for fisken. I Sør-Afrika består den eksponerte kystlinjen hovedsakelig av sandstrand og klipper. Imidlertid har Sør-Afrika produktive og beskyttede områder i rundt 250 estuarier. Disse estuariene gir verdifulle muligheter til husholdsfiske og sportsfiske. Dessverre har de fleste større fiskeartene blitt overbeskattet, og bestander har kollapset, og livsgrunnlaget og mattilgangen til sårbare deler av befolkningen er truet. I mer enn 15 år har forskere fra SAIAB og NINA undersøkt bruken, biologien og atferden til disse viktige fiskeressursene. For å bedre forvaltningen av disse fiskeriene trengs en kunnskapsbasert økosystemtilnærming som også inkluderer kunnskap om sosiale og økonomiske forhold. Målsetningen med dette flerfaglige prosjektet er å utvikle forvaltningsmessige anbefalinger for et bærekraftig fiske. Til dette benytter vi kunnskap fra tidligere studier så vel som pågående biologiske studier og nye sosioøkonomiske undersøkelser. Prosjektet består av fem arbeidspakker: (i) Kunnskapsoppsummering om de truede fiskeartenes bruk av estuarier og kystnære områder, (ii) Detaljstudie av atferdsøkologien til de viktigste fiskeartene i et estuarie med høy beskatning, (iii) Sosioøkonomisk studier av betydningen av husholdsfiske og sportsfiske i to estuarier dominert av disse fiskeriene, (iv) Beskrivelse av de sosiale, økonomiske og forvaltningsmessige karakteristika ved estuarie- og kystfiskerier (v) Utvikle forvaltningsmessige anbefalinger og forslag til gjennomføring basert på arbeidspakkene 1-4. Dette flerfaglige prosjektet har SAIAB, NINA og Nelson Mandela University (NMU) som hovedsamarbeidspartnere. Seks studenter deltok i prosjektet i 2021, fem MSc studenter (sosiologi, økonomi, biologi), alle fra historisk underpriviligerte befolkningsgrupper i Sør-Afrika, og en doktorgradsstudent. En MSc student ble uteksaminert i 2021. Til tross for at de to siste årene (2020 og 2021) har vært utfordrende på grunn av nasjonale og globale nedstengninger på grunn av Covidpandemien, har prosjektteamet tilpasset seg forholdene. Prosjektmedarbeiderne har jobbet videre i henhold til prosjektets målsetninger med datainnsamling, databearbeiding, undervisning og veiledning av studenter, avholdt flere digitale workshops og formidling av resultater og informasjon fra prosjektet. Prosjektledelsen ønsker å berømme prosjektmedarbeidernes dedikerte innsats. Studiene av fiskeatferd har frembrakt ny og viktig forvaltningsmessig kunnskap vedrørende de viktigste fiskeartene som i dag er overbeskattet. I undersøkelsesområdet vårt vandrer den storvokste arten, dusky kob, mellom marine verneområder, hvor det ikke fiskes, og estuarier hvor det foregår et ustrakt fiske, men verneområdet bidrar til en viss grad til å opprettholde bestanden. Imidlertid er disse vandringene sesongrelaterte og forutsigbare, og gjør at arten er utsatt for overfiske når den befinner seg utenfor det marine verneområdet. Videre har nye studier vist at fiskearten spotted grunter har kortere sesongvandringer enn antatt og at den også gyter i sør, langs Sør-Afrikas østkyst, i Wester Cape, og at leerfish også er mer stasjonær enn tidligere antatt og sterkt utsatt for beskatning i undersøkelsesområdene. Alle studiene viser at det er sterkt behov for forvaltningsmessige tiltak for å styrke bestandene og bidra til et bærekraftig fiske. For å bedre kunnskapen om forvaltningsmessige forhold vedrørende beskatning og fiske i estuarier er det så langt i 2021 avhold tre digitale workshops med personer og institusjoner i ulike forvaltningsmessige roller. Målsetningen med workshopene har vært å få kunnskap fra deltakerne om utfordringer og løsninger vedrørende forvaltning generelt og estuarier spesielt. På den første workshopen deltok forskere og autoriteter i nøkkelroller, alle med mange års erfaring vedrørende forvaltning av estuarier. På den andre workshopen deltok personer fra forvaltning på provins og regionalt nivå, mens på den tredje workshopen deltok personer fra lokal forvaltning og frivillige organisasjoner. Disse workshopene har gitt viktig kunnskap for å anbefale og implementere forvalningsrelatert kunnskap, og flere slike workshoper vil bli avholdt med forvaltningsrelevante institusjoner framover.

The exposed South African coastline hosts more than 250 sheltered estuaries, which provide fishery opportunities for both subsistence and recreational users. Unfortunately, most of the sought-after, large-bodied, fishery species are overexploited, and the stocks of some have collapsed. This threatens the sustainability of the fishery and the livelihoods of fishers and vulnerable communities. For 15 years researchers from SAIAB and NINA have investigated the behaviour and vulnerability of prominent estuarine fishery species to provide new knowledge for improved management. However, these findings have had little direct influence on policy formulation. A knowledge-based ecosystem approach to fisheries management requires social, economic and ecological considerations. The aim of this multidisciplinary study is to provide recommendations for adaptive management of important coastal and estuarine fisheries by using knowledge from past and ongoing behavioural ecology studies and new socio-economic research. This will be achieved using a suite of methodologies deployed in five distinct work plans: (i) Review of estuary and coastal use and habitat connectivity of estuarine fishery species using old and new data, (ii) Behavioural ecology of important fishery species in the Breede Estuary – a case study, (iii) Economic evaluation of a recreational (Breede) and a subsistence (Great Fish) dominated fisheries, (iv) Social and governance dynamics of estuarine and coastal fisheries and (v) Adaptive management recommendations and implementation based on WP1-4. In pursuit of knowledge-based, adaptive management for estuarine and coastal fisheries in South Africa, this study will conduct world-class research and develop human capacity, with emphasis on post-graduate students from historically disadvantaged universities and female researchers to strengthen research in the thematic areas Ocean Space and the Blue Economy and Environment as outlined in the SANOCEAN Framework.

Aktivitet:

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Finansieringskilder